Mẫu số 04/ĐK-IVAN: Tờ khai đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN

Mẫu số 04/ĐK-IVAN: Tờ khai đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN

Mẫu số 04/ĐK-IVAN: Tờ khai đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN là mẫu tờ khai được cá nhân, tổ chức lập ra và gửi tới cơ quan bảo hiểm xã hội Việt Nam để đăng ký về việc được sử dụng dịch vụ I-VAN. Mẫu tờ khai nêu rõ thông tin của cá nhân, tổ chức đăng ký, thông tin về tổ chức I-VAN. Mẫu tờ khai được ban hành kèm theo Nghị định 166/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

File Excel tính tiền đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 01/01/2017

Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội

Mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2017 mới nhất (BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ)

Mẫu số 04/ĐK-IVAN: Tờ khai đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN

Mẫu số 04/ĐK-IVAN: Tờ khai đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN

Nội dung cơ bản của mẫu số 04/ĐK-IVAN: Tờ khai đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN như sau:

Mẫu số 04/ĐK-IVAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------

............, ngày......tháng......năm........

TỜ KHAI
Đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Tên cơ quan/tổ chức/cá nhân: .....................................................................................

Mã số bảo hiểm xã hội: ...............................................................................................

Địa chỉ liên hệ: ............................................................................................................

Qua xem xét và nhận thấy chúng tôi có đủ các điều kiện sử dụng dịch vụ I-VAN, chúng tôi đăng ký với cơ quan Bảo hiểm xã hội được sử dụng dịch vụ I-VAN để thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, cụ thể như sau:

1. Thông tin về cơ quan/tổ chức/cá nhân:

- Số chứng thư số của cơ quan, tổ chức, cá nhân: .........................................................

Tên tổ chức chứng thực chữ ký số: ...............................................................................

Thời hạn sử dụng chứng thư số: Từ ngày ... tháng ... năm .... đến ngày .... tháng ... năm ....... (*)

- Cá nhân tôi không có chứng thư số (không điền nội dung tại mục (*)), đề nghị cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp mã xác thực giao dịch điện tử theo địa chỉ thư điện tử hoặc số điện thoại di động dưới đây:

Địa chỉ thư điện tử: ........................................................................................................

Điện thoại di động: .........................................................................................................

2. Thông tin về Tổ chức I-VAN:

Tên tổ chức: (Ghi rõ tên đầy đủ tổ chức) ..........................................................................

Cơ quan/tổ chức/cá nhân tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung nêu trên và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội./.

Chữ ký số của tổ chức
cung cấp dịch vụ I-VAN
Chữ ký số của cơ quan, tổ chức, cá nhân/mã xác thực của cá nhân
Đánh giá bài viết
1 65
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo