Mẫu quyết định miễn, giảm tiền sử dụng đất mới nhất

Mẫu quyết định miễn, giảm tiền sử dụng đất

Mẫu quyết định miễn, giảm tiền sử dụng đất được ban hành kèm theo Thông tư số 134/2015/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành mà hoatieu.vn xin được giới thiệu đến các bạn tham khảo và nghiên cứu, sử dụng khi cần thiết để được miễn giảm tiền sử dụng đất khi mà gia đình mình trong điều kiện xét duyệt.

Hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng có sẵn

Hợp đồng thuê đất

Mẫu Hợp đồng thuê nhà

MẪU QUYẾT ĐỊNH MIỄN, GIẢM TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT
(Kèm theo Thông tư số 134/2015/TT-BTC ngày 28/8/2015 của Bộ Tài chính)

Cục Thuế:...................
Chi cục Thuế:............
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: ....../QĐ............ ............., ngày......tháng......năm...........

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn (giảm) tiền sử dụng đất đối với........(tên hộ gia đình, cá nhân)

CHỨC DANH THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ RA QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Quyết định số 11/2015/QĐ-TTg ngày 03/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định về miễn, giảm tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất ở có nguồn gốc được giao (cấp) không đúng thẩm quyền trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo.

Căn cứ Quyết định số........ngày......tháng.......năm............của...........................quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục thuế/Chi cục thuế;

Căn cứ văn bản (đơn) đề nghị miễn, giảm tiền sử dụng đất ngày.....tháng.....năm.........kèm theo hồ sơ về đất...............................;

Theo đề nghị của.......................................;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Miễn (giảm) tiền sử dụng đất cho......(tên hộ gia đình, cá nhân).......tại địa chỉ khu (thửa) đất..............có diện tích.............m² đất, với tổng số tiền sử dụng đất được miễn (giảm) là: .............đồng (Bằng chữ:...............................................................), trong đó:

Lý do được miễn (giảm) tiền sử dụng đất:

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

...(Hộ gia đình, cá nhân)..., ...(trưởng các bộ phận liên quan của cơ quan thuế)... chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
  • Như Điều 2;
  • Lưu VT;....
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ RA QUYẾT ĐỊNH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
Đánh giá bài viết
1 2.793
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo