Mẫu công văn đề nghị khen thưởng

Mẫu công văn đề nghị khen thưởng

Mẫu công văn đề nghị khen thưởng là mẫu bản công văn được cơ quan lập ra để đề nghị với cơ quan cấp trên có thẩm quyền đề nghị khen thưởng cho các cá nhân, tổ chức có thành tích xuất sắc. Mẫu công văn nêu rõ thông tin cơ quan đoàn thể, các nhân được khen thưởng... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu công văn đề nghị khen thưởng tại đây.

Quy chế khen thưởng

Mẫu giấy đề nghị khen thưởng

Mẫu bản đăng ký thi đua khen thưởng

Mẫu công văn đề nghị khen thưởng

Mẫu công văn đề nghị khen thưởng

Nội dung cơ bản của mẫu công văn đề nghị khen thưởng như sau:

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN TRƯỜNG ................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

Số: ........../..........

V.v đề nghị khen thưởng

.........., ngày....tháng....năm....

Kính gửi: Ban Thường vụ Đoàn trường ...................

Căn cứ vào Hướng dẫn xét khen thưởng của Ban Thường vụ Đoàn trường ..............;

Căn cứ kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học ...... - ....... và kết quả Hội nghị Ban Thường vụ liên chi đoàn Khoa .................. ngày.......tháng.....năm........., Ban Thường vụ liên chi đoàn Khoa ............................. kính đề nghị Ban Thường vụ Đoàn trường .........................................:

1. Xét, đề nghị tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho ..................... tập thể và ........................ cá nhân (có danh sách kèm theo),

2. Xét, đề nghị tặng Giấy khen của Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn ...................... cho ........................... tập thể và ...................... cá nhân (có danh sách kèm theo),

3. Xét, tặng Giấy khen của Ban Chấp hành Đoàn trường ............................... cho ...................... tập thể và ......................... cá nhân (có danh sách kèm theo),

Vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học ........... - ............

Rất mong sự quan tâm của Ban Thường vụ Đoàn trường ....................... để động viên công tác Đoàn và phong trào thanh niên của liên chi đoàn Khoa ..................

XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG UỶ/ CHI UỶ
Bí thư
TM.BAN THƯỜNG VỤ LIÊN CHI ĐOÀN
Bí thư

Nơi nhận:

- Như k/g.

- Lưu LCĐ.

Đánh giá bài viết
1 10.136
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo