Mẫu biên bản công bố quyết định kỷ luật Đảng viên

Biên bản công bố quyết định kỷ luật Đảng viên

Mẫu biên bản công bố quyết định kỷ luật Đảng viên là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép lại việc công bố quyết định kỷ luật Đảng viên. Mẫu biên bản nêu rõ thông tin thành phần tham gia, nội dung biên bản... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản công bố quyết định kỷ luật Đảng viên như sau:

ĐẢNG ỦY ..............

ỦY BAN KIỂM TRA

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

............., ngày...tháng...năm...

BIÊN BẢN CÔNG BỐ

Quyết định kỷ luật đối với đồng chí ……………………..

Chức vụ ……………………………………….

Đơn vị ………………………………………..

- Căn cứ Quy chế làm việc số, ngày ....................... của UBKT ..............;

- Được sự ủy quyền (nếu được TCĐ ủy quyền) .....................................

Hôm nay vào lúc …… giờ, ngày...tháng....năm..., tại .............................

Thành phần tham dự gồm có:

* Đại diện cấp ra quyết định kỷ luật:

1. Đ/c ......................................................................................................

2. Đ/c ......................................................................................................

* Đại diện TCĐ quản lý đảng viên vi phạm:

1. Đ/c .....................................................................................................

2. Đ/c .....................................................................................................

* Đảng viên vi phạm phải kỷ luật:

Đ/c ........................................................................................................

* Người ghi biên bản

Nội dung: .............................................................................................

+ Đồng chí ……………… thay mặt UBKT … (hoặc được ủy nhiệm của ……) đọc quyết định thi hành kỷ luật số ….................... ngày…./…/…. của ……………. đối với đồng chí ........

+ Ý kiến của đại diện cấp ủy quản lý đảng viên bị kỷ luật

+ Ý kiến của đảng viên bị kỷ luật:

+ Ý kiến của đại diện UBKT …..…… (hoặc được ủy nhiệm của ……)

Biên bản kết thúc vào hồi ……. giờ, ngày…..tháng …..năm…. đã đọc lại cho những người có mặt cùng nghe và nhất trí ký tên.

Biên bản được lập thành ..................... bản và được giao

Người ghi biên bản

Đại diện cấp ủy quản lý ĐV bị kỷ luật

Đảng viên bị kỷ luật

T/M(cấp QĐ)…….

Mẫu biên bản công bố quyết định kỷ luật Đảng viên

Mẫu biên bản công bố quyết định kỷ luật Đảng viên

Đánh giá bài viết
1 3.843
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo