Hóa đơn bán hàng dự trữ quốc gia theo Thông tư 78

Hóa đơn bán hàng dự trữ quốc gia mới nhất là mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế, Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ. Mời các bạn tham khảo và tải về.

1. Hoá đơn bán hàng dự trữ quốc gia là gì?

Hóa đơn bán hàng dự trữ quốc gia là chứng từ do đơn vị dự trữ bán hàng dự trữ quốc gia lập, ghi nhận thông tin bán hàng dự trữ quốc gia theo quy định của pháp luật. Hoá đơn bán hàng dự trữ quốc gia được in theo mẫu Thông tư 78/2021/TT-BTC - Hướng dẫn triển khai hóa đơn điện tử.

2. Hóa đơn bán hàng dự trữ quốc gia theo Thông tư 78

Hóa đơn bán hàng dự trữ quốc gia theo Thông tư 78

TÊN ĐƠN VỊ DỰ TRỮ:

HOÁ ĐƠN BÁN HÀNG DỰ TRỮ QUỐC GIA

(Chỉ sử dụng cho bán hàng dự trữ quốc gia)

Ngày.......tháng .....năm ....

Ký hiệu:… .......... .

Số… .......... ...........

Đơn vị bán hàng:......................................................

Địa chỉ:.............................................................................

Số tài khoản:......................................................

Điện thoại: .............................MST:......................................................

Tên người mua hàng:.............................................................

Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu:......................................................

Đơn vị:.......................................................................................

Địa chỉ: ......................................................................................

Số tài khoản tại ngân hàng:......................................................

Hình thức thanh toán:.......................... MST:............................

Số TT

Tên hàng hoá

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

a

b

c

1

2

3 = 1x2

Cộng tiền bán hàng:

Số tiền viết bằng chữ:...............................................................................................................

NGƯỜI MUA HÀNG

(Chữ ký số (nếu có))

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Chữ ký điện tử, c hữ ký số)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thuế kế toán kiểm toán trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 18