Giấy giới thiệu trả trợ cấp TNLĐ/BNN hàng tháng

Mẫu số 15B-HBQP - Giấy giới thiệu trả trợ cấp TNLĐ/BNN hàng tháng

hoatieu.vn xin giới thiệu tới các bạn Mẫu số 15B-HBQP - Giấy giới thiệu trả trợ cấp TNLĐ/BNN hàng tháng được ban hành kèm theo Thông tư 181/2016/TT-BQP hướng dẫn về hồ sơ, quy trình và trách nhiệm giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. Mời các bạn tham khảo.

Nội dung của Giấy giới thiệu trả trợ cấp TNLĐ/BNN hàng tháng

BỘ QUỐC PHÒNG
BẢO HIỂM XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /GGT-BHXH

Hà Nội, ngày …. tháng …. năm ……

GIẤY GIỚI THIỆU
TRẢ TRỢ CẤP TNLĐ/BNN HẰNG THÁNG

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội tỉnh (thành phố): …………………………….

BẢO HIỂM XÃ HỘI BỘ QUỐC PHÒNG GIỚI THIỆU

Đồng chí: …………………………………….. Nam (nữ):…………………………..

Sinh ngày ………/……./………… Số sổ BHXH ……………………………………

Cấp bậc, chức vụ, chức danh, nghề nghiệp: ……………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Đơn vị: …………………………………………………………………………………

Đang hưởng trợ cấp TNLĐ/BNN hằng tháng theo Quyết định số:.......... /QĐ-……. ngày …./ …./ …… của ……………………………………….

Số hồ sơ hưởng trợ cấp TNLĐ/BNN hằng tháng: ……………………………………..

Đã nhận trợ cấp hằng tháng tại BHXH Bộ Quốc phòng hết tháng: ……./ ……./…………….

Nay chuyển đến nơi cư trú: ………………(1)…………………………………………

Đề nghị BHXH tỉnh (thành phố): ……………………………………………………… chi trả tiếp trợ cấp TNLĐ/BNN hằng tháng kể từ tháng ……/ …../ …………….. đối với đồng chí ……………………………………….. gồm:

- Trợ cấp TNLĐ/BNN hằng tháng ................................................ đồng

- Trợ cấp người phục vụ (nếu có): …………………………………...đồng

Tổng số tiền trợ cấp hằng tháng: .................................................... đồng

(Số tiền bằng chữ: …………………………………………………………)./.

Hồ sơ di chuyển gồm:

- QĐ hưởng trợ cấp TNLĐ/BNN hằng tháng;
- Bản quá trình đóng BHXH (nếu có);
- Phiếu điều chỉnh trợ cấp TNLĐ/BNN hằng tháng;
- Biên bản Giám định y khoa;
- Giấy ra viện (bản sao).

GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Ghi từ số nhà, ngõ (ngách, hẻm), đường, tổ (thôn, xóm, ấp), xã (phường, thị trấn), huyện, (quận, thị xã, thành phố), tỉnh, thành phố;

TNLĐ/BNN: Nếu là TNLĐ thì không hiển thị BNN và ngược lại.

Giấy giới thiệu trả trợ cấp TNLĐ/BNN hàng tháng

Giấy giới thiệu trả trợ cấp TNLĐ/BNN hàng tháng

Đánh giá bài viết
1 99
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo