Giấy giới thiệu chuyển hồ sơ chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng

Giấy giới thiệu chuyển hồ sơ chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng ban hành theo Quyết định số 01/QĐ-BHXH quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội.

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH/TP ...
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: ..../....

V/v chuyển hồ sơ chờ hưởng chế độ

..., ngày ... tháng .... năm ...

GIẤY GIỚI THIỆU CHUYỂN HỒ SƠ

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố ...................

Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố ………………...................... chuyển hồ sơ chờ hưởng chế độ (1) ……………………...... của ông/bà ………………….…… …………, số sổ BHXH …………............................ đến Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố ……………………… để tiếp tục quản lý.

Hồ sơ gồm có:

- .........................................................................

- .........................................................................

- .........................................................................

GIÁM ĐỐC
(ký, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Ghi rõ loại chế độ chờ hưởng là hưu trí hoặc trợ cấp hàng tháng.

Các bạn có thể kích vào nút Tải về để tải thêm mẫu: Giấy giới thiệu chuyển hồ sơ đi tỉnh khác để giải quyết trợ cấp tuất tháng - Mẫu số 15A-HSB.

Giấy giới thiệu là một trong những mẫu giấy hành chính văn phòng được sử dụng nhiều nhất. Mẫu giấy giới thiệu chuẩn cùng cách viết giấy giới thiệu đã được chúng tôi soạn thảo nhằm hướng dẫn các bạn chưa biết. Mời các bạn cùng tham khảo mẫu giấy giới thiệu chuẩn kèm cách viết giấy giới thiệu của VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 606
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo