Điều chỉnh nội dung dạy học lớp 3, 4, 5 năm học 2021-2022

Cảm ơn bạn đã tải Điều chỉnh nội dung dạy học lớp 3, 4, 5 năm học 2021-2022

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Điều chỉnh nội dung dạy học lớp 3, 4, 5 năm học 2021-2022. Đây là nội dung mới quan trọng tại Công văn 3969/BGDĐT-GDTH ngày 13/9/2021 của BGDĐT.