Đơn đề nghị cấp lại hiện vật khen thưởng của cá nhân

Đơn xin cấp lại hiện vật khen thưởng

Đơn xin cấp lại hiện vật khen thưởng là biểu mẫu đơn đề nghị cấp lại hiện vật khen thưởng của cá nhân được ban hành theo Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BNV 2018.

Mẫu 4.2b

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI HIỆN VẬT KHEN THƯỞNG

Kính gửi:

- Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương;
- (Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).

Tên cá nhân đề nghị cấp lại1:…………………………… Số CMND:............

Quê quán/đơn vị công tác2:.........................................................................

Địa chỉ hiện nay: ……………………………….. Điện thoại liên hệ:..............

Đã được tặng thưởng3:...............................................................................

Theo Quyết định số4:………………………………………….. ngày….. tháng….. năm

Của5:..........................................................................................................

Số sổ vàng6:...............................................................................................

Đơn vị trình khen thưởng7:........................................................................

Lý do cấp lại:..............................................................................................

Hiện vật xin cấp lại:....................................................................................

  1. ..........................................................................................................
  2. ..........................................................................................................

Tôi xin cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

(Địa danh), ngày….. tháng…. năm.....8
Người đề nghị9

____________

Tất cả các thông tin kê khai phải đúng với nội dung ghi trong quyết định khen thưởng.

1 Ghi đúng tên của tập thể hoặc họ và tên đầy đủ của cá nhân được khen thưởng.

2 Đối với cá nhân ghi địa chỉ hoặc chức vụ, đơn vị công tác; đối với tập thể ghi đơn vị trực thuộc.

3 Ghi hình thức khen thưởng hoặc danh hiệu thi đua.

4 Ghi số quyết định, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng.

5 Ghi chức danh, họ và tên của người có thẩm quyền quyết định khen thưởng (người ký bằng khen)

6 Số sổ vàng là số thứ tự trong quyết định khen thưởng hoặc số sổ vàng ghi trên bằng khen.

7 Đơn vị trình khen: Ghi bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương đã trình khen cho tập thể, cá nhân.

8 Địa danh, ngày, tháng, năm lấy theo tên gọi địa danh chính thức của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nơi tập thể, cá nhân đề nghị cấp lại đóng trụ sở và ghi ngày tháng năm đề nghị cấp đổi.

9 Thủ trưởng cơ quan ký tên, đóng dấu đối với tập thể đề nghị cấp lại. Nếu là cá nhân thì cá nhân ký tên, ghi rõ họ tên.

Đánh giá bài viết
1 286
0 Bình luận
Sắp xếp theo