Đơn đăng ký mua tài sản, công cụ dụng cụ thanh lý

Mẫu văn bản đăng ký mua tài sản, công cụ dụng cụ thanh lý

hoatieu.vn xin giới thiệu tới các bạn Đơn đăng ký mua tài sản, công cụ dụng cụ thanh lý. Đây là mẫu dùng để gửi lên cơ quan cấp trên xin mua tài sản cố định, công cụ dụng cụ thanh lý. Mẫu bao gồm thông tin: Người đăng ký mua tài sản, địa chỉ, số điện thoại...

Nội dung của Đơn đăng ký mua tài sản, công cụ dụng cụ thanh lý

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ MUA TÀI SẢN, CCDC THANH LÝ

Kính gửi: ……………………

Người đăng ký mua tài sản: .............................................................................

Địa chỉ: .............................................................................................................

Điện thoại: ........................................................................................................

Số chứng minh nhân dân: .................... cấp ngày ...... tháng ..... năm ………..

Nơi cấp: .........................................................................................................…

Sau khi xem tài sản và hồ sơ về tài sản, công cụ dụng bán thanh lý theo thông báo số:……/TB-BCĐCM ngày /6/2016 của Ban Chỉ đạo …………, tôi xin đăng ký tham gia mua lô tài sản, công cụ dụng cụ thanh lý cụ thể như sau:

Giá khởi điểm: ...................................................................................................

Bằng chữ: ...........................................................................................................

………………………………………………………………………………….

Giá đề nghị mua: ................................................................................................

Bằng chữ: ..........................................................................................................

Tôi xin đăng ký tham gia mua lô tài sản trên và cam kết trả giá ít nhất bằng giá khởi điểm; nộp đủ số tiền mua tài sản, công cụ dụng cụ thanh lý trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày bán và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ liên quan theo quy định của pháp luật./.

………….., ngày ..... tháng ..... năm………

Người đăng ký

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Ghi chú:

- Số tiền phí đấu giá đã nộp thuộc ngân sách Nhà nước.

- Số tiền đặt cọc trên sẽ không được hoàn trả lại nếu người đăng ký mua tài sản tự ý bỏ cuộc hoặc vi phạm các nội quy, quy định về bán đấu giá tài sản.

Đơn đăng ký mua tài sản, công cụ dụng cụ thanh lý

Đơn đăng ký mua tài sản, công cụ dụng cụ thanh lý

Đánh giá bài viết
1 1.868
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo