Công văn 4055/BHXH-CNTT về thanh toán hồ sơ khám chữa bệnh đối với trường hợp hết hạn thẻ

Công văn 4055/BHXH-CNTT - Thanh toán hồ sơ khám chữa bệnh đối với trường hợp hết hạn thẻ

Công văn 4055/BHXH-CNTT năm 2017 về thanh toán hồ sơ khám chữa bệnh đối với trường hợp hết hạn thẻ sau thời điểm tra cứu do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành ngày 14 tháng 9 năm 2017. Cụ thể: BHXH Việt Nam đã có hướng dẫn chi tiết trong thanh toán khám, chữa bệnh BHYT.

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4055/BHXH-CNTT

V/v thanh toán hồ sơ KCB đối với trường hợp hết hạn thẻ sau thời điểm tra cứu

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2017

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 7/10/2016, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có Công văn số 3881/BHXH-ST về việc cập nhật, tra cứu thông tin thẻ BHYT. Theo đó, các cơ sở khám chữa bệnh khi tiếp nhận người tham gia BHYT đến khám chữa bệnh thực hiện việc tra cứu thông tin về thẻ BHYT trên Cổng tiếp nhận của Hệ thống thông tin giám định BHYT. Theo phản ánh của một số cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, tại thời điểm người có thẻ BHYT đến khám chữa bệnh tra cứu thẻ còn giá trị sử dụng nhưng khi gửi hồ sơ đề nghị thanh toán nhận được thông báo thẻ hết giá trị sử dụng. Nguyên nhân là do một số cán bộ tại bộ phận thu và sổ thẻ của BHXH tỉnh, thành phố không thực hiện đúng hướng dẫn về cập nhật tăng giảm người tham gia BHYT trong trường hợp đơn vị sử dụng lao động lập danh sách báo giảm chậm, gia hạn, điều chỉnh thông tin trên thẻ BHYT. Để đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT và để thuận lợi cho các CSKCB tổ chức khám chữa bệnh BHYT, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh nghiêm túc thực hiện ngay một số nội dung sau:

1. Đối với các hồ sơ mà cơ sở khám chữa bệnh đã tra cứu thông tin thẻ hợp lệ tại thời điểmngười tham gia BHYT đến khám chữa bệnh, cơ quan BHXH thực hiện tiếp nhận, giám định và thanh toán chi phí KCB BHYT theo đúng các quy định của Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn.

2. Kiểm tra, rà soát việc thực hiện quy trình cấp, cập nhật tăng giảm thẻ BHYT để khắc phục ngay trường hợp nêu trên. Yêu cầu cán bộ bộ phận thu và sổ, thẻ nghiêm túc thực hiện đúng, đủ quy trình cấp, đổi, cập nhật dữ liệu thẻ BHYT quy định tại công văn số 3881/BHXH-ST. Làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tập thể để xảy ra tình trạng nêu trên. Đề xuất hình thức kỷ luật theo quy định, báo cáo kết quả về BHXH Việt Nam trước ngày 30/9/2017.

Yêu cầu BHXH các tỉnh nghiêm túc tổ chức thực hiện./.


Nơi nhận:

  • Như trên;
  • Tổng Giám đốc (để b/c);
  • Các Phó Tổng Giám đốc;
  • Các đơn vị: BT, ST, PC, CSYT, GĐB, GĐN, TT;
  • Lưu: VT, CNTT./.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐCPhạm Lương Sơn

Thuộc tính văn bản: Công văn 4055/BHXH-CNTT

Số hiệu4055/BHXH-CNTT
Loại văn bảnCông văn
Lĩnh vực, ngànhBảo hiểm, Thể thao - Y tế
Nơi ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
Người kýPhạm Lương Sơn
Ngày ban hành14/09/2017
Ngày hiệu lực14/09/2017

Đánh giá bài viết
1 145
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.