Mẫu danh sách đề nghị cấp lại thẻ kiểm ngư

Mẫu danh sách đề nghị cấp lại thẻ kiểm ngư là gì? Mẫu bản danh sách đề nghị cấp lại thẻ gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu danh sách đề nghị cấp lại thẻ kiểm ngư là gì?

Mẫu danh sách đề nghị cấp lại thẻ kiểm ngư là mẫu bản danh sách được lập ra để lên danh sách đề nghị cấp lại thẻ kiểm ngư. Mẫu nêu rõ thông tin của người đề nghị cấp lại thẻ, lý do cấp lại thẻ...

2. Mẫu danh sách đề nghị cấp lại thẻ kiểm ngư

CƠ QUAN CHỦ QUẢN……….
CƠ QUAN KIỂM NGƯ
………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI THẺ KIỂM NGƯ
(Kèm theo Công văn số: ......ngày...tháng...năm...)

TT

Họ và Tên

Ngày sinh

Chức vụ

Đơn vị công tác

QĐ Bổ nhiệm ngạch: Số, ngày

Mã ngạch công chức

Số Thẻ KN cũ

Lý do mất Thẻ

Ghi chú

Nam

Nữ

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

(09)

(10)

(11)

1

2

3

4

5

……..ngày ... tháng ... năm ……
THỦ TRƯỞNG
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu danh sách đề nghị cấp lại thẻ kiểm ngư

Mẫu danh sách đề nghị cấp lại thẻ kiểm ngư

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 6
0 Bình luận
Sắp xếp theo