Mẫu cập nhật, đánh giá thu NSNN năm

Mẫu cập nhật, đánh giá thu NSNN năm là gì? Mẫu cập nhật đánh giá thu gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu cập nhật, đánh giá thu NSNN năm là gì?

Mẫu cập nhật, đánh giá thu NSNN năm là mẫu bảng cập nhật được lập ra để cập nhật, đánh giá thu NSNN. Mẫu nêu rõ nội dung cập nhật, đánh giá thu... Mẫu được ban hành theo Thông tư 69/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính.

2. Mẫu cập nhật, đánh giá thu NSNN năm

UBND TỈNH, THÀNH PHỐ ...

MẪU BIỂU SỐ 08

CẬP NHẬT, ĐÁNH GIÁ THU NSNN NĂM GIAI ĐOẠN 03 NĂM ...

(Dùng cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Bộ Tài chính trước ngày 31/3 hằng năm)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

NỘI DUNG

THỰC HIỆN NĂM TRƯỚC M-1

NĂM HIỆN HÀNH M*

NĂM M+1

NĂM M+2

Thủ tướng Chính phủ giao

HĐND cấp tỉnh thông qua

Đánh giá thực hiện

KẾ HOẠCH TRÌNH HĐND

ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH

KẾ HOẠCH TRÌNH HĐND

ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH

1

3

4

5

7

8

10

11

TNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (I+II+III)

1

I. THU NỘI ĐA

1

Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý

- Thuế giá trị gia tăng

Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

Trong đó: Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước

- Thuế tài nguyên

Trong đó: Thuế tài nguyên dầu, khí

2

Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý

- Thuế giá trị gia tăng

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

Trong đó: Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước

- Thuế tài nguyên

3

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

- Thuế giá trị gia tăng

Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò và khai thác dầu, khí

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

Trong đó: Thu t hoạt động thăm dò và khai thác dầu, khí

- Thu từ khí thiên nhiên

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

Trong đó: - Thu từ cơ s kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước

- Thuế tài nguyên

Trong đó: Thuế tài nguyên dầu, khí

- Tiền thuê mặt đất, mặt nước

Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò và khai thác dầu, khí

4

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

- Thuế giá trị gia tăng

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

Trong đó: Thu từ cơ sở kinh doanh nhp khẩu tiếp tc bán ra trong nước

- Thuế tài nguyên

5

L phí trước b

6

Thuế sử dụng đất nông nghip

7

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

8

Thuế thu nhp cá nhân

9

Thuế bảo vệ môi trường

Trong đó: - Thu từ hàng hóa nhp khẩu

- Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước

10

Phí, l phí

Bao gồm: - Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước trung ương thu

- Phí, l phí do cơ quan nhà nước địa phương thu

Trong đó: phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sn

11

Tiền sử dụng đất

Trong đó: - Thu do cơ quan, tổ chức, đơn vị thuc Trung ương qun lý

- Thu do cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý

12

Thu tiền thuê đất, mặt nước

13

Thu tiền sử dụng khu vực biển

Trong đó: - Thuc thẩm quyền giao của trung ương

- Thuộc thẩm quyền giao của địa phương

14

Thu từ bán tài sản nhà nước

Trong đó: - Do trung ương

- Do đa phương

15

Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước

Trong đó: - Do trung ương xử lý

- Do địa phương xử lý

16

Thu tiền cho thuê và bán nhà ở thuc sở hữu nhà nước

17

Thu khác ngân sách

Trong đó: - Thu khác ngân sách trung ương

18

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

Trong đó: - Giấy phép do Trung ương cấp

- Giấy phép do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp

19

Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa li công sản khác

20

Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế (địa phương hưởng 100%)

21

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết (kể cả hoạt động xổ số điện toán)

II

THU TỪ DẦU THÔ

III

THU TỪ HOT ĐỘNG XUẤT, NHP KHU

1

Thuế xuất khẩu

2

Thuế nhập khẩu

3

Thuế tiêu thụ đặc biệt

4

Thuế bảo vệ môi trường

5

Thuế giá trị gia tăng

Ghi chú: (*) Đây là năm dự toán trong kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm đã báo cáo cấp thẩm quyền năm trước

…, ngày … tháng … năm ……
TM/ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu cập nhật, đánh giá thu NSNN năm

Mẫu cập nhật, đánh giá thu NSNN năm

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 9
0 Bình luận
Sắp xếp theo