Mẫu báo cáo tổng kết công tác năm của Bộ Nội vụ

Mẫu báo cáo tổng kết công tác năm của Bộ Nội vụ là gì? Mẫu báo cáo tổng kết công tác năm của Bộ Nội vụ gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu báo cáo tổng kết công tác năm của Bộ Nội vụ là gì?

Mẫu báo cáo tổng kết công tác năm của Bộ Nội vụ là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về việc tổng kết công tác năm của Bộ Nội vụ. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo...

2. Mẫu báo cáo tổng kết công tác năm của Bộ Nội vụ

BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

………………….(1)
Số: /BC-………….(2)

Hà Nội, ngày….thángnăm ….

BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM...
VÀ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM …..

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRONG NĂM:

1. Các công tác xây dựng văn bản:

a. Xây dựng văn bản trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo chương trình công tác (tổng số đã trình; văn bản chưa hoàn thành, lý do).

b. Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng.

c. Tham gia xây dựng văn bản:

Nhận xét mức độ, tiến độ thực hiện:

2. Công tác kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, quyết định quan trọng của Chính phủ liên quan đến lĩnh vực tổ chức Nhà nước ở phạm vi ngành.

3. Công tác tham mưu giúp lãnh đạo Bộ chỉ đạo, điều hành công việc của Bộ, của ngành.

4. Các công tác khác đã thực hiện:

5. Nhận xét, đánh giá chung:

a. Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác trong năm;

- Về mức độ thực hiện nhiệm vụ so với kế hoạch của Bộ đã đề ra:

- Về quan hệ phối hợp công tác giữa các đơn vị trong Bộ và với các cơ quan khác.

- Đánh giá sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Bộ.

- Về kết quả thực hiện nhiệm vụ của ngành đối với lĩnh vực được phân công.

b. Ưu điểm, tồn tại chủ yếu;

c. Nguyên nhân của các ưu điểm và tồn tại (nguyên nhân chủ quan, khách quan);

d. Kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành công việc của lãnh đạo đơn vị trong năm.

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM TỚI:

1. Những công tác trọng tâm cần hoàn thành;

2. Một số công tác chủ yếu khác;

3. Các giải pháp tổ chức thực hiện;

III. NHỮNG KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT:

- Đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Bộ;

- Đối với những nhiệm vụ công tác được giao, nhiệm vụ công tác chung của ngành;

Nơi nhận:
- ...Văn phòng Bộ,
- Lưu(4)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ(3)
(Ký tên)

____________

(1) Tên đơn vị báo cáo (Thí dụ: Vụ công chức, viên chức....)

(2) Tên viết tắt đơn vị báo cáo (Số..../BC-CCVC).

(3) Thẩm quyền ký thuộc Thủ trưởng hoặc Phó thủ trưởng đơn vị soạn thảo báo cáo.

(4) Đơn vị soạn thảo (Thí dụ: Vụ Công chức viên chức).

Mẫu báo cáo tổng kết công tác năm của Bộ Nội vụ

Mẫu báo cáo tổng kết công tác năm của Bộ Nội vụ

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 620
0 Bình luận
Sắp xếp theo