Mẫu báo cáo công tác 6 tháng đầu năm của Bộ Nội vụ

Mẫu báo cáo công tác 6 tháng đầu năm của Bộ Nội vụ là gì? Mẫu báo cáo công tác 6 tháng đầu năm của Bộ Nội vụ gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu báo cáo công tác 6 tháng đầu năm của Bộ Nội vụ là gì?

Mẫu báo cáo công tác 6 tháng đầu năm của Bộ Nội vụ là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về công tác 6 tháng đầu năm của Bộ Nội vụ. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm...

2. Mẫu báo cáo công tác 6 tháng đầu năm của Bộ Nội vụ

BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

………………….(1)
Số: /BC-………….(2)

Hà Nội, ngày….thángnăm ….

BÁO CÁO CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM ……..

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHỮNG CÔNG TÁC CHỦ YẾU:

1. Các công tác xây dựng văn bản:

a. Các văn bản trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo chương trình công tác (tổng số đã trình, văn bản chưa xong và lý do).

b. Văn bản quy phạm pháp luật của Bộ: Thông tư, chỉ thị, quyết định của Bộ trưởng (Tổng số đã trình, văn bản chưa xong và lý do).

c. Tham gia xây dựng văn bản khác:

Nhận xét mức độ thực hiện:

2. Công tác kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, quyết định quan trọng của Chính phủ liên quan đến lĩnh vực tổ chức Nhà nước ở phạm vi ngành.

3. Công tác tham mưu giúp lãnh đạo Bộ chỉ đạo, điều hành:

4. Các công tác khác đã thực hiện:

5. Nhận xét, đánh giá chung:

a. Những ưu điểm và tồn tại:

- Về mức độ thực hiện nhiệm vụ so với kế hoạch công tác của Bộ và chương trình đơn vị đã đề ra:

- Về quan hệ phối hợp công tác giữa các đơn vị trong Bộ và với các cơ quan khác.

- Về sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Bộ.

- Về kết quả thực hiện nhiệm vụ của ngành đối với lĩnh vực được phân công.

b. Nguyên nhân của các ưu điểm và tồn tại (nguyên nhân chủ quan, khách quan).

II. DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM:

1. Những công tác trọng tâm cần hoàn thành;

2. Một số công tác chủ yếu khác;

III. NHỮNG KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT:

- Đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Bộ;

- Đối với những nhiệm vụ công tác được giao;

Nơi nhận:
- ...Văn phòng Bộ,
- Lưu(4)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ(3)
(Ký tên)

____________

(1) Tên đơn vị báo cáo (Thí dụ: Vụ công chức, viên chức....)

(2) Tên viết tắt đơn vị báo cáo (Số..../BC-CCVC).

(3) Thẩm quyền ký thuộc Thủ trưởng hoặc Phó thủ trưởng đơn vị soạn thảo báo cáo.

(4) Đơn vị soạn thảo (Thí dụ: Vụ Công chức viên chức).

Mẫu báo cáo công tác 6 tháng đầu năm của Bộ Nội vụ

Mẫu báo cáo công tác 6 tháng đầu năm của Bộ Nội vụ

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 764
0 Bình luận
Sắp xếp theo