Chương trình giáo dục phổ thông môn tiếng Đức

Chương trình giáo dục phổ thông môn tiếng Đức mới

Theo chương trình giáo dục phổ thông mới ngày 27/12/2018, môn Tiếng Đức – Ngoại ngữ 2 là môn học tự chọn, có thể được tổ chức giảng dạy từ lớp 6 đến hết lớp 12. Dưới đây là nội dung chi tiết của chương trình môn tiếng Đức giáo dục phổ thông mới nhất, mời các bạn cùng tham khảo.

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

CHƯƠNG TRÌNH MÔN TIẾNG ĐỨC

(Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT
ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

MỤC LỤC

I. ĐẶC ĐIỂM MÔN HỌC.............................................................................................3

II. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH .........................................................3

III. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH................................................................................4

Mục tiêu chung............................................................................................................4

2. Mục tiêu cụ thể........................................................................................................5

IV. YÊU CẦU CẦN ĐẠT ..............................................................................................6

1. Yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực chung .................................................6

2. Yêu cầu cần đạt về năng lực đặc thù.......................................................................7

V. NỘI DUNG GIÁO DỤC..........................................................................................21

1. Nội dung khái quát.................................................................................................21

2. Nội dung cụ thể .....................................................................................................21

VI. PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC................................................................................27

VII. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁO DỤC........................................................................27

VIII. GIẢI THÍCH VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH.........................29

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
CHƯƠNG TRÌNH MÔN TIẾNG ĐỨC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT
ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Hà Nội, 2018
2
MỤC LỤC
Trang
I. ĐẶC ĐIỂM MÔN HỌC ............................................................................................................................................................ 3
II. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ..................................................................................................................... 3
III. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH .............................................................................................................................................. 4
1. Mục tiêu chung ...................................................................................................................................................................... 4
2. Mục tiêu cụ thể ...................................................................................................................................................................... 5
IV. YÊU CẦU CẦN ĐẠT ............................................................................................................................................................ 6
1. Yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực chung ................................................................................................................ 6
2. Yêu cầu cần đạt về năng lực đặc thù ..................................................................................................................................... 7
V. NỘI DUNG GIÁO DỤC ........................................................................................................................................................ 21
1. Nội dung khái quát .............................................................................................................................................................. 21
2. Nội dung cụ thể ................................................................................................................................................................... 21
VI. PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC .............................................................................................................................................. 27
VII. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁO DỤC ................................................................................................................................... 27
VIII. GIẢI THÍCH VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH................................................................................ 29
3
I. ĐẶC ĐIỂM MÔN HỌC
Môn Tiếng Đức Ngoại ngữ 2 môn học tự chọn được tổ chức giảng dạy thtừ lớp 6 đến hết lớp 12. Môn Tiếng
Đức giúp học sinh hình thành, phát triển năng lực giao tiếp bằng ngôn ngcác năng lực chung, phát triển những phẩm
chất tốt đẹp, mở rộng tầm nhìn quốc tế để học tốt các môn học khác, để sống và làm việc hiệu quả, cũng như để học tập suốt
đời. Nội dung cốt lõi của môn Tiếng Đức bao gồm các chủ điểm, chủ đề các năng ngôn ngữ bản: nghe, nói, đọc,
viết. Kiến thức ngôn ngữ: ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp được lựa chọn phù hợp với khả năng tiếp nhận của học sinh được
tích hợp trong quá trình rèn luyện các kĩ năng ngôn ngữ nghe, nói, đọc, viết cơ bản.
Chương trình môn Tiếng Đức Ngoại ngữ 2 (sau đây gọi tắt là Chương trình môn Tiếng Đức) được xây dựng theo các
bậc năng lực quy định trong Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (KNLNNVN) tổng thời lượng 735
tiết (mỗi tiết 45 phút), bao gồm cả thời lượng dành cho ôn tập, kiểm tra đánh giá. Chương trình được chia thành hai
giai đoạn. Kết thúc giai đoạn 1, năng lực giao tiếp bằng tiếng Đức của học sinh tương đương với bậc 1 KNLNNVN; kết thúc
giai đoạn 2, năng lực giao tiếp bằng tiếng Đức của học sinh tương đương với bậc 2 KNLNNVN. Thời lượng dành cho giai
đoạn 1 là 420 tiết (trong 4 năm học ở cấp trung học cơ sở), dành cho giai đoạn 2 là 315 tiết (trong 3 năm học ở cấp trung học
phổ thông). Nội dung của các năm học được xây dựng theo hệ thống các chủ điểm gần gũi với cuộc sống hằng ngày và phù
hợp với lứa tuổi học sinh trung học sở trung học phổ thông; về đất nước, con người, văn hoá của các quốc gia nói
tiếng Đức, của Việt Nam và các nước khác trên thế giới. Môn học cung cấp kiến thức ngôn ngữ, tri thức văn hoá, xã hội liên
quan đến các chủ điểm rèn luyện năng giao tiếp tiếng Đức bản, bồi dưỡng khả năng vận dụng ngôn ngữ toàn diện
cho học sinh.
II. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH
1. Chương trình tuân thủ chi tiết hóa các quy định cơ bản được nêu trong Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể
về định hướng chung cho tất cả các môn và định hướng xây dựng chương trình môn Ngoại ngữ.
2. Chương trình được thiết kế dựa trên các cơ sở luận và kết qu nghiên cứu mới nhất về khoa học giáo dục, tâm
học, ngôn ng học phương pháp dạy học ngoại ngữ; kinh nghiệm y dựng chương trình môn Ngoại ngữ của Việt Nam
xu thế quốc tế trong phát triển chương trình giáo dục nói chung chương trình môn Ngoại ngữ nói riêng trong những
Đánh giá bài viết
1 615

Bài liên quan

0 Bình luận
Sắp xếp theo