Bảng chấm điểm, xếp loại thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc năm 2017

Bảng chấm điểm, xếp loại thực hiện quy chế dân chủ năm 2017

hoatieu.vn mời các bạn tham khảo mẫu bảng chấm điểm, xếp loại thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc năm 2017 trong bài viết này. Qua đó có thể làm công tác tổng kết năm hiệu quả.

Mẫu bản kiểm điểm dành cho công chức

Bản kiểm điểm Đảng viên năm 2017 của cán bộ quản lý, lãnh đạo

TÊN DOANH NGHIỆP:................................

BẢNG CHẤM ĐIỂM, XẾP LOẠI THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ TẠI NƠI LÀM VIỆC NĂM .....

(Dùng cho doanh nghiệp có tổ chức Đảng)

---

Số TT

Nội dung

Hướng dẫn chấm điểm

Điểm chuẩn

Điểm tự chấm

Ghi chú

I

Công tác triển khai thực hiện

25

1

Sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng trong doanh nghiệp

- Phát huy tốt vai trò lãnh đạo

5

- Phát huy chưa tốt vai trò lãnh đạo

3

2

Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC tại đơn vị.

- Có thành lập Ban Chỉ đạo.

2

Chỉ chấm các doanh nghiệp có vốn Nhà nước chi phối; các doanh nghiệp không bắt buộc thành lập được chấm điểm tối đa.

- Có xây dựng quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo.

1,5

- Ban Chỉ đạo hoạt động có hiệu quả.

1,5

- Không thành lập Ban chỉ đạo

0

3

Tổ chức phổ biến Nghị định số 60/2013/NĐ-CP, ngày 19/6/2013 của Chính phủ; Hướng dẫn số 1755/HD-TLĐ, ngày 20/11/2013 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Chỉ thị số 14-CT/TU, ngày 27/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản chỉ đạo trong năm của cấp ủy, chính quyền.

- Có tổ chức phổ biến đầy đủ các văn bản.

2,5

Nếu thực hiện không đạt thì mỗi nội dung trừ 01 điểm.

- Tỷ lệ cán bộ, công chức, người lao động trong doanh nghiệp được quán triệt đạt từ 80% trở lên.

2,5

- Không tổ chức.

0

4

Xây dựng Quy chế thực hiện dân chủ tại nơi làm việc.

- Có xây dựng Quy chế

5

- Không xây dựng Quy chế

0

5

Xây dựng Quy chế đối thoại tại doanh nghiệp

- Có xây dựng Quy chế

5

- Không xây dựng Quy chế

0

II

Thực hiện dân chủ tại nơi làm việc

40

1

Tổ chức phổ biến công khai nội dung quy chế thực hiện dân chủ và quy chế tổ chức đối thoại cho người lao động biết, thực hiện và giám sát.

- Có thực hiện

5

- Không thực hiện

0

2

Tổ chức đối thoại giữa đại diện tập thể người lao động và người sử dụng lao động.

- Có tổ chức định kỳ theo quy chế.

5

Chỉ chấm 01 nội dung.

- Có tổ chức nhưng không đủ kỳ theo quy chế.

3

- Không tổ chức.

0

3

Thực hiện nội dung người lao động được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định và được kiểm tra, giám sát (theo Quy chế thực hiện dân chủ của doanh nghiệp đã đề ra)

- Thực hiện đầy đủ các nội dung.

10

Chỉ chấm 01 nội dung.

- Thực hiện không đầy đủ.

5

- Không thực hiện.

0

4

Tổ chức Hội nghị người lao động hàng năm.

- Có tổ chức.

5

- Không tổ chức.

0

5

Tổ chức thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể.

- Có tổ chức thương lượng và ký kết.

5

- Không tổ chức.

0

6

Thực hiện nội dung Thỏa ước lao động tập thể đã ký.

- Thực hiện đầy đủ các nội dung.

5

Chỉ chấm 01 nội dung.

- Thực hiện 50% đến dưới 100% nội dung.

3

- Thực hiện dưới 50% nội dung.

2

7

Giải quyết kiến nghị, khiếu nại chính đáng, hợp pháp của người lao động và đại diện tập thể lao động.

- Giải quyết kịp thời, đầy đủ.

5

Chỉ chấm 01 nội dung.

- Có giải quyết nhưng không kịp thời, đầy đủ.

2

- Không quan tâm giải quyết.

0

III

Hoạt động của tổ chức Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân

15

1

Công đoàn tham gia xây dựng, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ và các quy chế liên quan đến quyền lợi, trách nhiệm của người lao động trong doanh nghiệp.

- Có tham gia xây dựng quy chế

3

Nội dung nào không thực hiện chấm 0 điểm.

- Có tổ chức giám sát.

2

2

Công đoàn tham gia xây dựng quan hệ lao động hài hòa trong doanh nghiệp; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

- Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động chấp hành tốt nội quy, quy định của doanh nghiệp.

3

Tùy theo kết quả thực hiện, doanh nghiệp chấm ở mức điểm phù hợp cho từng nội dung.

- Có kiến nghị, đề xuất chủ doanh nghiệp, người sử dụng lao động thực hiện chế độ, chính sách cho người lao động theo quy định.

3

3

Công đoàn tham gia góp ý xây dựng tổ chức Đảng, doanh nghiệp.

- Tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, doanh nghiệp.

2

Chỉ chấm 01 nội dung.

- Có thực hiện nhưng còn hạn chế.

1

- Không thực hiện.

0

4

Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân

- Có thành lập Ban Thanh tra nhân dân

1

- Không thành lập.

0

- Ban Thanh tra nhân dân hoạt động hiệu quả.

1

- Hoạt động không hiệu quả.

0

IV

Tác động của việc thực hiện QCDC tại doanh nghiệp

20

1

Kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh

Sản xuất, kinh doanh hiệu quả; thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật; thực hiện tốt nghĩa vụ thuế.

6

Tùy theo kết quả thực hiện, doanh nghiệp chấm ở mức điểm phù hợp.

2

Thực hiện pháp luật về lao động; chăm lo điều kiện làm việc, cải thiện đời sống người lao động.

- Tiền lương, thu nhập của người lao động ổn định hoặc có tăng lên.

3

- Điều kiện làm việc an toàn; người lao động an tâm làm việc, gắn bó với doanh nghiệp.

2

- Doanh nghiệp vi phạm pháp luật về lao động dẫn đến khiếu nại, ngừng việc tập thể, đình công, lãn công.

0

3

Thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

- Thực hiện tốt pháp luật về phòng chống tham nhũng.

6

- Có xảy ra tiêu cực, tham nhũng đã được cơ quan có thẩm quyền kết luận.

0

4

Công tác xã hội từ thiện, các hoạt động cộng đồng.

Tích cực tham gia các hoạt động.

3

Tùy theo kết quả thực hiện doanh nghiệp chấm ở mức điểm phù hợp.

Tổng cộng:

100

* Mức xếp loại:

- Xếp loại Tốt: Từ 90 - 100 điểm; không có tiêu chí nào bị điểm 0.

- Xếp loại Khá: Từ 70 - 89 điểm.

- Xếp loại Trung bình: Từ 50 - 69 điểm; có 25% tiêu chí trở lên bị điểm 0 (trừ tiêu chí 3 - Mục IV bị điểm 0); hoặc tiêu chí 2 - Mục IV bị điểm 0.

- Xếp loại Yếu: Dưới 50 điểm; hoặc tiêu chí 4 - Mục II bị điểm 0 (do không tổ chức Hội nghị người lao động); hoặc tiêu chí 3 - Mục IV bị điểm 0 (xảy ra tiêu cực, tham nhũng đã được cơ quan có thẩm quyền kết luận).

* Tự xếp loại:.................

XÁC NHẬN CỦA CẤP UỶ GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP

(Ký, đóng dấu) (Ký, đóng dấu)

Đánh giá bài viết
1 2.212
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo