Bản thuyết minh sản phẩm sáng tạo

Bản thuyết minh sản phẩm

Bản thuyết minh sản phẩm sáng tạo trong cuộc thi Khoa học kĩ thuật cho thiếu niên nhi đồng được hoatieu.vn sưu tầm và đăng tải trong bài viết này, mời các bạn tham khảo. Bản thuyết minh sản phẩm sáng tạo đưa ra những thông tin chung về sản phẩm dự thi.

Các biểu mẫu đăng kí thi Khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học

Thuyết minh sáng tạo

BẢN THUYẾT MINH SẢN PHẨM KHKT

I. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên sản phẩm:..............................................................................................

.........................................................................................................................

2. Ngày tạo sản phẩm:......................................................................................

3. Thuộc lĩnh vực: ...........................................................................................

4. Người dự thi: ...............................................................................................

5. Học sinh lớp……….. trường:…………………………………………………..

6. CBGV hướng dẫn: .......................................................................................

7. Số điện thoại: ……………, E-mail: ..............................................................

II. PHẦN TÓM TẮT NỘI DUNG SẢN PHẨM:

Tóm tắt những điểm chính yếu nhất của sản phẩm, bao gồm các nội dung sau:

  1. Vấn đề sản phẩm giải quyết được;
  2. Mô tả tóm tắt nội dung của sản phẩm, kết quả thử nghiệm;
  3. Hiệu quả kinh tế - xã hội - môi trường;
  4. Khả năng áp dụng;

III. PHẦN MÔ TẢ NỘI DUNG SẢN PHẨM:

Tên sản phẩm:

............................................................................................................................

Mục đích của sản phẩm dự thi: (Sản phẩm nhằm giải quyết được những vấn đề gì và đang đặt ra từ thực tế.)

....................................................................................................................

....................................................................................................................

Giới thiệu sản phẩm dự thi

Ý tưởng của sản phẩm: (Dựa trên ý tưởng nào).............................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

Các nội dung chủ yếu: (Đây là phần chính của Bản thuyết minh , tác giả cần trình bày chi tiết về quy trình công nghệ, kết cấu, thiết bị, thành phần nguyên nhiên liệu … có bản vẽ, sơ đồ diễn giải đính kèm).

....................................................................................................................

....................................................................................................................

Các thông số, chỉ tiêu, tính năng kỹ thuật đạt được (nếu có).

....................................................................................................................

....................................................................................................................

Đánh giá giải pháp

Tính mới và tính sáng tạo:

  • Điểm sáng tạo: (trình bày những điểm sáng tạo của sản phẩm)

....................................................................................................................

....................................................................................................................

  • Đánh giá: (đánh dấu vào những ô thích hợp hoặc viết riêng)

□ Lần đầu tiên thực hiện trong nước.

□ Đang có tính mới trong nước.

□ Đã được cấp Bằng độc quyền Sáng chế hoặc Giải pháp hữu ích.

□ Được thiết kế mô phỏng theo công nghệ nước ngoài đã nhập vào Việt Nam.

□ Có tính sáng tạo về công nghệ.

□ Có tính sáng tạo trong kết cấu.

(Có thể lý giải thêm về các mục đích đánh dấu trên đây hoặc điểm khác)

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

Khả năng áp dụng:

  • Trình bày về khả năng áp dụng vào thực tiễn của sản phẩm: (Có thể áp dụng cho những đối tượng nào, ở địa phương nào …)

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

  • Đánh giá: (đánh dấu vào những ô thích hợp hoặc viết riêng)

□ Triển khai được ngay so với trình độ kỹ thuật và thị trường vật tư trong nước hiện nay.

□ Cần thêm một số chủng loại vật tư không thông dụng (Có thể nêu rõ thêm bên dưới)

□ Cần có thêm một số điều kiện kỹ thuật khác (Có thể nêu rõ thêm bên dưới)

□ Có tính áp dụng đơn chiếc.

□ Có tính áp dụng trong sản xuất loại nhỏ hoặc theo thời vụ.

□ Có tính áp dụng ở quy mô công nghiệp.

□ Có khả năng áp dụng đại trà.

Có thể lý giải thêm:

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

Hiệu quả:

* Kỹ thuật: (So sánh các chỉ tiêu, thông số, kết cấu, tính linh hoạt, hiệu quả của giải pháp mang lại … so với các giải pháp đã biết trước đây)

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

* Kinh tế: (Hiệu quả kinh tế thiết thực do giải pháp mang lại)

....................................................................................................................

....................................................................................................................

* Xã hội: (Các tác động tích cực về mặt xã hội do giải pháp mang lại: các tác động môi trường, điều kiện lao động, uy tín sản phẩm, mỹ quan công nghiệp, mỹ quan xã hội …)

....................................................................................................................

............................................................................................................................

Mức độ triển khai: (đánh dấu vào những ô thích hợp hoặc viết riêng)

□ Nội dung thiết kế đã có đủ các thông số kỹ thuật và khả thi.

□ Đã thử nghiệm thành công (có phụ lục, tài liệu minh chứng đính kèm) từ ngày …. tháng …. năm ……

□ Đã ứng dụng trong sản xuất ở quy mô nhỏ ngày …. tháng …. năm …...

□ Đã ứng dụng và sản xuất ổn định, đại trà từ ngày … tháng … năm ……

(Lý giải thêm):

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

Phụ lục minh hoạ: (Đánh dấu vào các ô thích hợp hoặc viết riêng)

□ Bằng độc quyền Sáng chế, Giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp.

□ Phiếu chứng nhận, kiểm nghiệm chất lượng hoặc độc tố.

□ Bản vẽ, sơ đồ.

□ Mô hình, vật mẫu.

□ Các kết quả đo, khảo sát thử nghịêm (có dấu xác nhận của cơ quan thử nghiệm, đo lường)

□ Bản nhận xét của các chuyên gia trong ngành.

□ Bản nhận xét của các chuyên gia trong các ngành chức năng lên quan.

□ Hợp đồng kinh tế đã ký kết hoặc hoá đơn bán (nếu có).

Phụ lục hay lý giải khác:

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

Các thuyết minh khác:

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

…………………….Ngày … tháng … năm 20…

Tác giả

(hoặc đại diện tác giả)

Đánh giá bài viết
5 8.883
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo