Tờ trình đề nghị chuẩn y kết quả bầu cử Ban Chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ 2022

Mẫu văn bản phục vụ Đại hội Đảng các cấp được Hoatieu.vn sưu tầm và đăng tải nhằm giúp các bạn chuẩn bị đại hội một cách tốt nhất. Trong bài viết này, mời các bạn tham khảo mẫu tờ trình đề nghị chuẩn y kết quả bầu cử Ban Chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhằm chuẩn y kết quả bầu cử bí thư chi bộ, phó bí thư chi bộ và hoàn thiện bộ máy nhân sự của chi bộ nhiệm kỳ mới.

1. Tờ trình đề nghị là gì?

Tờ trình đề nghị là văn bản mà người viết muốn tường trình hoặc trình bày một hay nhiều nội dung về một sự việc, sự việc có thể đã xảy ra và ảnh hưởng tới doanh nghiệp hoặc cơ quan Nhà nước bạn đang công tác, hoặc chỉ đơn giản đề nghị một việc gì đó với cấp trên.

Một bản tờ trình đề nghị bao gồm các nội dung sau đây:

+ Thứ nhất không thể thiếu Quốc hiệu, tiêu ngữ, tên tờ trình.

+ Thứ hai về phần nội dung cần lưu ý các vấn đề sau:

 • Sự việc cần trình là sự việc gì: trình bày cụ thể về sự việc,lưu ý, trình bày sự việc rõ ràng mạch lạc trình tự xảy ra sự việc phải đi theo một hướng logic cụ thể.
 • Trước sự việc đó thì bạn có đề xuất gì, cho một ý kiến giải quyết. Lưu ý, phần đề suất kiến nghị của bản thân thì phải sát với thực tế và phải có lý do tại sao lại đưa ra những kiến nghị này và chứng minh kiến nghị đó là khả thi bằng những tài liệu có độ tin cậy cao.
 • Kiến nghị cấp trên cho phép, hỗ trợ các điều kiện để thực hiện đề xuất. Lưu ý phần kiến nghị cấp trên cũng phải sát thực tế ngôn từ cũng phải chặt chẽ có tính thuyết phục cao cụ thể, không mang tính chung chung, khó hiểu để các cấp trên hiểu được và cho phê duyệt.

+ Ngoài ra, trong mẫu tờ trình, bạn cũng có thể đính kèm thêm phụ lục, giấy tờ đính kèm. Nó giúp minh hoạ cho các phương án đã được nêu ra, từ đó tạo sự tin tưởng ở cấp trên.

2. Tờ trình Đề nghị chuẩn y kết quả bầu cử Ban chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư Đảng bộ bộ phận/Chi bộ số 1

Tờ trình đề nghị chuẩn y kết quả bầu cử Ban Chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ

ĐẢNG BỘ (ĐẢNG BỘ BỘ PHẬN)...

ĐẢNG ỦY BỘ PHẬN (CHI ỦY/CHI BỘ)...

*

Số .......-TTr/...

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

........., ngày…..tháng …. năm 20...

TỜ TRÌNH
Đề nghị chuẩn y kết quả bầu cử Ban chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư
Đảng bộ bộ phận/Chi bộ…., nhiệm kỳ 2020-20…

Kính gửi: Đảng ủy .............................

Thực hiện Hướng dẫn số 362-HD/ĐU ngày 18/11/2019 của Đảng ủy Trường về tổ chức đại hội đảng bộ, chi bộ trực thuộc tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ.............lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngày ....../....../2020 Đảng bộ bộ phận/chi bộ...đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ bộ phận/chi bộ...nhiệm kỳ 2020-20... theo đúng quy định tại Điều lệ Đảng, quy chế bầu cử trong Đảng. Kết quả bầu cử như sau:

1. Kết quả bầu cử Ban chấp hành Đảng bộ bộ phận/Chi bộ….

TT

Họ và tên

Chức vụ Đảng, chính quyền, đoàn thể

Ghi chú

1

2

3

2. Kết quả bầu cử chức danh Bí thư

TT

Họ và tên

Chức vụ Đảng, chính quyền, đoàn thể

Ghi chú

1

3. Kết quả bầu cử chức danh Phó Bí thư

TT

Họ và tên

Chức vụ Đảng, chính quyền, đoàn thể

Ghi chú

1

Kèm theo Tờ trình gồm có:

- Biên bản kiểm phiếu bầu cử Ban chấp hành Đảng bộ bộ phận/Chi bộ…… nhiệm kỳ 2020-20…;

- Biên bản kiểm phiếu bầu cử chức danh Bí thư (Phó Bí thư) Đảng bộ bộ phận/Chi bộ….. nhiệm kỳ 2020-20…;

- Danh sách trích ngang kết quả bầu cử Ban chấp hành Đảng bộ bộ phận/Chi bộ…… nhiệm kỳ 2020-20….

Kính đề nghị Ban chấp hành Đảng bộ Trường xem xét ra quyết định chuẩn y./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi,

- Lưu.

T/M ĐẢNG ỦY BỘ PHẬN/CHI ỦY (CHI BỘ)...

(Ký, ghi rõ họ và tên)

3. Tờ trình chuẩn y kết quả bầu cử đại hội chi bộ số 2

ĐẢNG ỦY …………………

CHI BỘ..............................

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Số: -TTr/CB…………, ngày … tháng … năm 20…

TỜ TRÌNH
Đề nghị chuẩn y kết quả bầu cử
Ban Chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ

nhiệm kỳ 20…-20…

-------------------

Kính gửi: Đảng ủy ……………………….

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch số …-KH/ĐU, ngày …/…/20… của Đảng ủy …………….. về việc Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 20…-20… và các văn bản hướng dẫn của Đảng cấp trên, Chi bộ........................................................ đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 20… -20… với tinh thần Đoàn kết, Trí tuệ, Đổi mới, Phát triển và có kết quả bầu cử như sau:

1. Kết quả bầu cử Ban Chấp hành Chi bộ

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ ĐẢNG, CQ, ĐOÀN THỂ

GHI CHÚ

2. Kết quả bầu cử Bí thư Chi bộ

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ ĐẢNG, CQ, ĐOÀN THỂ

GHI CHÚ

3. Kết quả bầu cử Phó Bí thư Chi bộ

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ ĐẢNG, CQ, ĐOÀN THỂ

GHI CHÚ

Cùng với Tờ trình này có các văn bản kèm theo là:

- Biên bản bầu cử Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 20…-20…;

- Biên bản bầu cử Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 20…-20…;

- Biên bản bầu cử Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 20…-20…;

- Danh sách trích ngang, lý lịch của từng thành viên.

Kính đề nghị Đảng ủy …………… xem xét ra quyết định chuẩn y./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi; BÍ THƯ

- Lưu Chi bộ. (Ký, ghi rõ họ và tên)

T/M CẤP ỦY (CH BỘ)

4. Tờ trình đề nghị chuẩn y kết quả đại hội chi bộ số 3

ĐẢNG BỘ KHỐI.....................

CHI BỘ.................................

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số: .........

............., ngày....tháng....năm...

TỜ TRÌNH

Đề nghị chuẩn y kết quả đại hội chi bộ……………………….....

lần thứ…., nhiệm kỳ ............

------

- Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI và Quyết định số 244-QĐ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương về ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng;

- Căn cứ Hướng dẫn số ...... ngày ..... của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ......... về hướng dẫn tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ IX - nhiệm kỳ .................;

- Căn cứ kết quả tổ chức đại hội chi bộ ngày… tháng … năm… . Chi ủy (Chi bộ)….. đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ sở ................ chuẩn y kết quả đại hội chi bộ….. lần thứ…., nhiệm kỳ ................, cụ thể như sau:

1/ Chuẩn y kết quả bầu cử Cấp ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ khóa…., nhiệm kỳ ............. (Bí thư, phó bí thư chi bộ khóa…., nhiệm kỳ ................).

2/ Chuẩn y kết quả bầu cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ ....., nhiệm kỳ..................

(Có các hồ sơ, biên bản và danh sách trích ngang đính kèm)

Nơi nhận:

- Ban Thường vụ ĐUK,

- Lưu.

T/M CHI UỶ (CHI BỘ)

BÍ THƯ

5. Mẫu tờ trình chuẩn y kết quả đại hội đoàn thanh niên

ĐẢNG BỘ .........
CHI BỘ...
*
Số .......TT/CB

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

...., ngày ... tháng ... năm ...


TỜ TRÌNH

Đề nghị chuẩn y kết quả bầu cử cấp ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ

nhiệm kỳ 20...-20...

Kính gửi: Ban Thường vụ Đảng ủy/ Đảng ủy...

Thực hiện Kế hoạch số ...-KH/ĐU ngày .... và Hướng dẫn số ...-HD/ĐU ngày .... của Đảng ủy ...về tổ chức đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 20... - 20..., Chi bộ... đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 20... - 20... với tinh thần Đoàn kết, Trí tuệ, Đổi mới...

1. Kết quả bầu cử cấp ủy

TT

Họ và tên

Chức vụ chính quyền, đoàn thể

1

2

3

4

5

2. Kết quả bầu cử Bí thư Chi bộ

TT

Họ và tên

Chức vụ chính quyền, đoàn thể

1

3. Kết quả bầu cử Phó Bí thư Chi bộ

TT

Họ và tên

Chức vụ chính quyền, đoàn thể

1

Cùng với Tờ trình này có các văn bản kèm theo là:

- Biên bản bầu cử cấp ủy nhiệm kỳ 20... - 20...

- Biên bản bầu cử Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 20... - 20....

- Danh sách trích ngang, lý lịch của từng thành viên.

Kính đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy/Đảng ủy... xem xét ra quyết định chuẩn y./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi,

- Lưu Chi bộ.

T/M CHI BỘ
 BÍ THƯ
 (Ký, ghi rõ họ tên)

6. Quyết định chuẩn y kết quả bầu cử đại hội

ĐẢNG BỘ.......................
ĐẢNG ỦY KHOA ………

Số: -QĐ/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
........., ngày … tháng … năm .....

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chuẩn y kết quả Bầu cử Chi bộ ……………..

Lần thứ …., nhiệm kỳ 20... - 20...

----------

- Căn cứ vào Điều 13, Chương II của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

- Căn cứ Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25/07/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) quy định thi hành Điều lệ Đảng; Quy chế bầu cử trong Đảng ban hành kèm theo Quyết định số 244-QĐ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI);

- Căn cứ Biên bản bầu cử Đại hội đảng viên Chi bộ ……………………. lần thứ …, nhiệm kỳ 20... - 20... tổ chức ngày … tháng … năm 20...,

ĐẢNG ỦY KHOA ……………… QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Chuẩn y kết quả bầu cử Chi bộ ……………………lần thứ …, nhiệm kỳ 20... - 20... gồm các đồng chí có tên sau:

 1. Đ/c Nguyễn Văn A, Bí thư Chi bộ
 2. Đ/c Nguyễn Thị B, Phó Bí thư Chi bộ
 3. Đ/c Trần Văn C, Chi ủy viên

Điều 2: Chi bộ …………………….. và các đồng chí có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;

- BTV Đảng ủy trường (để báo cáo);

- Lưu: Đảng ủy khoa.

T/M ĐẢNG ỦY

BÍ THƯ

7. Hồ sơ đề nghị chuẩn y BCH chi đoàn

Sau Đại hội chậm nhất 1 tuần BCH chi đoàn tiến hành gửi hồ sơ Đại hội cho BCH Liên Chi đoàn. Hồ sơ đề nghị Đoàn trường chuẩn y kết quả Đại hội bao gồm:

 • Biên bản Đại hội chi đoàn;
 • Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu BCH chi đoàn;
 • Biên bản họp phân công BCH và Danh sách trích ngang BCH mới;
 • Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ cũ và Phương hướng nhiệm kỳ mới.

Mẫu báo cáo chính trị của Chi bộ, Mẫu quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ đảng viên cũng là những biểu mẫu cần thiết trong đại hội chi bộ.

Trên đây Hoatieu.vn đã gửi tới các bạn Tờ trình đề nghị chuẩn y kết quả bầu cử Ban Chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ sử dụng trong các cơ quan nhà nước phục vụ cho công tác bầu cử hoặc bầu ban chấp hành.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
10 73.706
5 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Hà Thanh Hiền
  Hà Thanh Hiền

  Mẫu xịn xò nhé

  Thích Phản hồi 17:17 08/06
  • Mediterranean sea
   Mediterranean sea

   Tôi đánh giá 5 sao rồi nhé shop

   Thích Phản hồi 17:17 08/06
   • Hoa Trịnh
    Hoa Trịnh

    Tôi xin phép tải Tờ trình chuẩn y kết quả bầu cử đại hội chi bộ số 2

    Thích Phản hồi 17:17 08/06
    • Milky Way
     Milky Way

     Mình tải mẫu Mẫu tờ trình chuẩn y kết quả đại hội đoàn thanh niên nhé

     Thích Phản hồi 17:18 08/06
     • Đinh Thanh Hoa
      Đinh Thanh Hoa

      Bài viết hữu ích

      Thích Phản hồi 17:18 08/06