Tài liệu bồi dưỡng Mô đun 2 môn Vật Lý THPT

Tài liệu bồi dưỡng Mô đun 2 môn Vật Lý THPT là tài liệu hữu ích dành cho giáo viên tham gia tập huấn. Nội dung tài liệu là bồi dưỡng sử dụng phương pháp học và giáo dục phẩm chất, năng lực học sinh THCS.

Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh môn Vật Lý THPT

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
THÀNH PH H CHÍ MINH
CHƯƠNG TRÌNH ETEP
TÀI LIỆU HƯỚNG DN
BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN PH THÔNG CT CÁN
(Bi dưng trc tiếp)
MÔ ĐUN 2
S DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HCGIÁO DC
PHÁT TRIN PHM CHT, NĂNG LỰC HC SINH TRUNG HC PH THÔNG
MÔN VT LÍ
Thành ph H Chí Minh - m 2020
B<)
GIAO
D
T)
C VA DAO T
~0
TRUONG
D~
HOC SU PHAM
THA
NH
PH6
H6
cHi MINH
CHUONG
TRiNH ETEP
TAl
LIEU
HUONG DAN
.
Bin DU ONG
GIAo
VI
EN
PH6
THO
NG
coT
cA
N
(B6i du5ng trvc
ti~p)
MODUN
2
SU
DUNG
PHUONG
PHAP
DAY
HOC
VA
GIAO
DUC
PHAT
TRIEN
. . . . .
PHAM
CHAT, NANG
Ll/C
HQC
SINH
TRUNG
HQC
PHO
THONG
MONV~TLi
Dai dien Ban bien soan
. . .
Chu bien
TS.
Ca
o
Th
j Song Hrrong
Thanh
phB
HB
Chi
Minh
-
nam
2020
Đánh giá bài viết
1 5.897

Bài liên quan

0 Bình luận
Sắp xếp theo