Tài liệu bồi dưỡng Mô đun 2 môn Âm nhạc

Tài liệu bồi dưỡng Mô đun 2 môn Âm nhạc là tài liệu hữu ích dành cho giáo viên tham gia tập huấn. Nội dung tài liệu là bồi dưỡng sử dụng phương pháp học và giáo dục phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học.

Tài liệu bồi dưỡng sử dụng phương pháp học và giáo dục phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học môn Âm nhạc

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

1
NGÂN HÀNG TH GII
D ÁN H TR ĐỔI MI GDPT
TÀI LIU BI DƯNG
S DNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HC GIÁO DC
PHÁT TRIN PHM CHẤT, NĂNG LỰC HC SINH TIU HC
Môn Âm nhc
(Mô-đun 2.8)
HÀ NI, 2020
2
TÁC GI TÀI LIU
1. ThS. Nguyn Th Thanh Bình, Ging viên chính_Khoa SP Tiu hc-
ĐHSP Hà Ni.
2. TS. Đỗ Th Minh Chính, Nguyên ging viên chính_P hiu trưng
trường CĐSP Trung Ương.
3
MC LC
A. MỤC TIÊU .................................................................................................................... 5
B. NỘI DUNG CHÍNH ...................................................................................................... 5
C. HÌNH THỨC TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG ...................................................................... 5
D. TÀI LIỆU VÀ THIẾT BỊ DH ....................................................................................... 5
PHẦN 1. DH PHÁT TRIỂN PC, NL HS TIỂU HỌC QUA MÔN ÂM NHẠC ............... 6
CHƯƠNG 1. PP DH MÔN ÂM NHẠC PHÁT TRIỂN PC, NL HS ................................ 6
Ch đề 1: Nhng yêu cu v PC và NL đặc thù trong CT môn Âm nhc 2018 ...... 7
Ch đề 2: Sách giáo khoa Âm nhc phát trin NL ................................................. 11
Ch đề 3: Mt s PP DH phát trin NL môn Âm nhc. .......................................... 12
Ch đề 4: Mt s KT DH phát trin PC, NL .......................................................... 22
Ch đề 5: Xây dng chiến lược DH phát trin NL Âm nhc .................................. 24
CHƯƠNG 2: QUI TRÌNH LỰA CHỌN VÀ XÂY DỰNG NỘI DUNG, PP VÀ KT DH 27
Ch đề 1: Quy trình thiết kế ch đề và ni dung bài hc ........................................ 27
Ch đề 2: La chn PP và KT DH phát trin PC, NL HS ...................................... 29
Ch đề 3: Phương tiện và thiết b DH ................................................................... 30
Ch đề 4: Vn dng qui trình thiết kế mt ch đề/ bài hc ..................................... 32
PHẦN 2: GIÁO ÁN MINH HOẠ DH PHÁT TRIỂN PC, NL HS TIỂU HỌC ............... 37
Ch đề 1: Giáo án minh ha lp 1 và câu hi ......................................................... 37
Ch đề 2: Giáo án minh ha lp 2 và câu hi ......................................................... 63
TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................................. 79
Đánh giá bài viết
9 25.530

Bài liên quan

0 Bình luận
Sắp xếp theo