Phiếu bổ sung lý lịch viên chức

Mẫu Phiếu bổ sung lý lịch viên chức 2019

Phiếu bổ sung lý lịch viên chức là biểu mẫu giấy bổ sung lý lịch viên chức mới nhất được Bộ nội vụ ban hành theo Thông tư 07/2019/TT-BNV. Sau đây là nội dung chi tiết mẫu phiếu bổ sung lý lịch viên chức, mời các bạn cùng tham khảo.

Cơ quan quản lý viên chức:................................................ Số hiệu viên chức: ...........................

Đơn vị sử dụng viên chức:............................................................................................................

PHIẾU BỔ SUNG LÝ LỊCH VIÊN CHỨC

(Từ tháng/ năm .................................. đến tháng/ năm ................................)

1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa...........................................................................................

2) Ngày tháng năm sinh:.................................................... Giới tính (Nam/nữ)..............................

3) Nơi ở hiện tại: ...........................................................................................................................

4.1- Chức danh (chức vụ) công tác hiện tại:......………………………............................................

(Về chính quyền hoặc Đảng, đoàn thể)

4.2- Chức danh (chức vụ) kiêm nhiệm:.………..............……………………..................……………

(Về chính quyền hoặc Đảng, đoàn thể)

5) Chức danh nghề nghiệp viên chức…….............…………….. Mã số:…......…………………...

6) Bậc lương:…........ Hệ số:……… Ngày hưởng: ……/…../…......... Phụ cấp chức danh:………. Phụ cấp khác:………...

7) Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: ........./........../ .........., Ngày chính thức: ........./........./........

I. THAY ĐỔI VỀ CHỨC DANH, CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

(chỉ kê khai những thay đổi hoặc bổ sung về chức danh, chức vụ, đơn vị công tác so với thời điểm trước)

Từ tháng, năm

đến tháng, năm

Chức danh, chức vụ được bổ nhiệm, bầu cử, điều động, miễn nhiệm (trong đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức của nước ngoài hoặc liên doanh với nước ngoài), thay đổi về nội dung công việc, đơn vị công tác, danh hiệu được phong tặng...

II. ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

(chỉ khai bổ sung sau khi đã kết thúc khóa đào tạo, bồi dưỡng)

Tên trường

Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng

Từ tháng, năm

đến tháng, năm

Hình thức đào tạo

Văn bằng,

chứng chỉ

Ghi chú:

- Hình thức đào tạo: Chính quy, tại chức, chuyên tu, từ xa, liên thông, bồi dưỡng.

- Văn bẳng, chứng chỉ: TSKH, TS, chuyên khoa II, Ths, chuyên khoa I, đại học, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, chứng chỉ,...

III. KHEN THƯỞNG (chỉ khai những phát sinh mới).....................................................................

........................................................................................................................................................

IV. KỶ LUẬT (chỉ khai những phát sinh mới)..................................................................................

........................................................................................................................................................

V. ĐI NƯỚC NGOÀI

(Từ 6 tháng trở lên, tính từ ngày ....../....../........ đến ngày ....../..../....... . đi nước nào? Đã làm việc ở cơ quan, tổ chức nào? Nội dung công việc)

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

VI. TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE(thời điểm hiện tại)............................................................................

........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

VII. VỀ KINH TẾ BẢN THÂN (nhà ở, đất ở (tự làm, mua, được cấp, thừa kế) và tài sản có giá trị lớn khác theo quy định của pháp luật - chỉ khai những phát sinh so với thời điểm trước đó):

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................VIII. VỀ GIA ĐÌNH (kê khai những phát sinh mới về số lượng và hoàn cảnh kinh tế, chính trị của các thành viên trong gia đình (bố mẹ, vợ, chồng, các con, anh chị em ruột ... )

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

IX. NHỮNG VẤN ĐỀ KHÁC CẦN BỔ SUNG .......................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

....................., ngày.......... tháng......... năm 20............

Người khai bổ sung

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

........................, ngày .......... tháng .......... năm 20...............

Thủ trưởng đơn vị sử dụng viên chức

(Ký tên, đóng dấu)

Đánh giá bài viết
1 5.920
0 Bình luận
Sắp xếp theo