Tổng biên chế công chức, viên chức năm 2021 tại Hà Nội

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND Hà Nội 2020

Hội đồng nhân dân TP. Hà Nội đã phê duyệt tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2021 tại Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 09/12/2020.

Theo đó, thông qua tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2021 và quyết định giao biên chế cho các cơ quan của Thành phố, quận, huyện, thị xã như sau:

- Biên chế hành chính: 9.003 biên chế, trong đó:

+ Biên chế công chức: 7.927 biên chế;

+ Lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP: 1.076 chỉ tiêu.

- Biên chế sự nghiệp: 135.383 biên chế, trong đó:

+ Biên chế viên chức: 116.380 biên chế;

+ Lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP: 64 chỉ tiêu;

+ Lao động hợp đồng theo định mức: 8.539 chỉ tiêu.

(Xem chi tiết tại biểu số 01, 02 kèm theo Nghị quyết 29/NQ-HĐND)

HĐ ND Thành phố giao UBND Thành phố tổ chức thực hiện tổng biên chế hành chính, sự nghiệp đúng số giao theo Nghị quyết 29/NQ-HĐND. Trong năm 2021, nếu được Chính phủ, Bộ Nội vụ giao bổ sung biên chế thì UBND Thành phố lên phương án thống nhất với Thường trực HĐND Thành phố để thực hiện và báo cáo HĐND Thành phố tại kỳ họp gần nhất.

Xem chi tiết nội dung tại Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 09/12/2020.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

HOI
DONG
NIlAN
DAN
THANH PHO HA NOI
S8:
29/NQ-IIDND
CQNG HOA:xA HQI canNGIDA VI~T NAM
Dqc l~p - Tl! do - HIilQ.hphuc
Ha
N9i,
ngay 09 thong
12
ndm
2020
NGHJQuYET
v~
tAngbien ch~ hanh chinh, Sl!nghi~p thanh ph8 Ha Nqi nam 2021
H(n DONG
NIlAN DAN THANH
PHO
HA
N(n
KHoA xv,
ICY
HQP TIIir 18
Can cu Ludt T6 chirc chinh quyen dia phuang ngay
19
thdng
6
ndm 2015;
Can cu Ludt
s6
47/2019/QHI4 ngay
22
thdng
11
ndm 2019 cua Qu6c h9i
sua
a6i,
b6 sung mot
s6
aiJu cua Lud: T6 chuc Chinh phu va Ludt T6 chiec chinh
quyen dia phucng;
Til trinh
s6
232/TTr-UBND ngay 30 thang
11
ndm 2020 cua UBND
Thanh ph6
vJ
t6ng bien chi hcmh chinh, Sl! nghi¢p thanh ph6 Ha N9i ndm 2021;
Baa cdo th6.mtra
s6
56/BC-HDND ngay 30 thong
11
ndm 2020 cua Ban Phap
chi; Baa cdo
giai
trinh
s6
358/BC-UBND ngay 04 thdng
12
ndm 2020 cua Uy
ban nhdn dan Thanh ph6 va
y
/din thao ludn cua cdc dai biiu H9i a6ng nhan dan
Thanhph6,
QUYETNGHJ:
l>i~u
1.
Thong qua t6ng bien chShanh.chinh, S\l'nghi~p nam 2021 va qUYSt
dinh giao bien chS cho cac co quan cua Thanh.ph8, qu®n,huy~n, thi xii nhu sau:
1.
Bien ch~ hanh chinh: 9.003 bien ch~,trong do:
- Bien chS cong chuc: 7.927 bien chS.
- Lao d9ng hqp d6ng theo Nghi dinh s6
68/2000/Nf)-CP:
1.076 chi tieu.
2. Bien ch~ s\l'nghi~p: 135.383bien ch~,trong do:
- Bien chS vien chuc: 116.380 bien chS.
- Lao d9ng hqp d6ng theo Nghi dinh s6
68/2000/Nf)-CP: 10J64
chi tieu.
- Lao d9ng hqp d6ng theo dinh muc: 8.539 chi tieu.
(Kem thea biiu chi tiit
s6
1 va
s6
2)
Di~u 2. Giao Uy ban nhan dan Thanh.ph6:
1. T6 chuc th\l'c hi~n t6ng bien chS hanh. chlnh, S\l'nghi~p dUng s6 giao
theo Nghi quySt mly. Trong nam 2021, nSu duqc Chinh phu, B9 N9i
V\l
giao b6
sung bien chS
thi
UBND Thanh. ph6 len phuong
an
sir d\mg th6ng nhfrt v6i.
Thuemg tf\l'CIIDND Thanh.ph6 d~ th\!Chi~n va bao cao IIDND Thanh.ph6 t~i
kY
hQP gin nhfrt.
2
2. Ti~p tuc thuc hien t6t Nghi quyet s6 39-NQITW ngay
17/412015
cua
BQChinh
tri,
Nghi quyet: s618-NQITW,
s619-NQ/TWngay25/10/2017
cua Ban
Ch§p hanh Trung irong khoa XII, cac Nghi quyet cua Quoc hQi,Nghi dinh cua
Chinh phil, cac chu tnrong cua Dang va chinh sach cua Nha mnrc lien quan d~n
tinh gian bien eh~, co eiu lai dQingii can bQ, cong
chirc,
vien
chirc,
d6i moi s~p
x~p t6 clnrc bQmay heat dQnghieu lire, hieu qua.
3. D~y manh cong tac tuyen
truyen
vS viec thuc hi~n thi diSrn rno hinh
chinh quyen do thi thea Nghi quyet s6
97/2019/QH14
cua Quoc hQi d~n t?u c~p
co
sa
va nhan dan.
Thuc hien t6t cong me
ra
soat, kien toan, s~p x~p dQi ngti cong chirc
plnrong
thuQe qu?u, thi xii eua Thanh ph6; d6ng thm ph6i hgp vm BQNQi
Vl,l
bao
cao Chinh phu dS c6 phuang
an
xu ly d6i vm bien ehS eong ehue phuOng nam
2021 ngay sau khi Nghj dinh cua Chinh phu duqc ban hanh huang d~n thvc hi~n
Nghi quySt s6 97/20
19/QH14
eua Qu6c hQi.
Xern xet giai quy~t eh~ dQ eho cae truCmg hgp nghi khong eong mc do
thvchi~nmo hinh chinh quySndo thi theoNghi quy~t s6
97/20
19/QH14 euaQu6c
hQi.
Ra
so
at,
hoan thi~n h~ th6ng van ban quy ph~ phap lu~t ella Thanh ph6 lien
quan dSn linh
V1JC
t6 chuc bQmay, bien ehS phu hgp vai ehu truang cua Dang va
ca.equy diM phap lu~t rnai cua "Nnanuae (d?e bi~t la ban hanh eac co eh~, ehfnh
sach thve hi~n cae Nghi quySt eua Qu6e hQinhu: Nghi quy~t s6 27-NQITW ngay
2115/2018 HQi nghi Trung
uang
7 kh6a XlI, Nghi quySt s6
97/2019/QH14,
Nghi
quy~t s6
115/2020/QH14
ngay
19/6/2020
dam bao triSn khai
till
diSrnt6 ehue rno
hinh ehinh quySn do thi t~i thanh ph6 Ha NQi hi~u qua.
4. Chi d~othve hi~n vi~e ra soat, ki~n toan, s~p xSp t6 ehue l~i cae co quan
ehuyen mon e~p Thanh ph6, c~p qu?u huy~n
!hi
xii thea cae Nghi diM eua Chfnh
phu: Nghi diM s6
107/2020/Nf)-CP,
Nghi dinh s6
108/2020/Nf)-CP
ngay
14/9/2020
lien quan dSn vi~c t6 chuc cac co quan chuyen mon thuQe UBND
Thanh ph6, qu?u, huy~n, thi xii thea huang tinh gicinbien ch~, tinh gQnb9 may.
Chi d~o ra soat, ki~n toan, s~p xSp eac dan vi sv nghi~p cong l~p thuQc
Thanh ph6 thea Nghi diM s6 120/2020/Nf)-CP ngay 07110/2020 vS thanh l~p, t6
ehuc l~i, giro thS dan vi sv nghi~p cong l~p; danh gia cac dan vi
sv
nghi~p sau khi
hgp nh~t; t~p trung cae giai phaF '16irnm dan vi sv nghi~p cong l~p, d~y nhanh
vi~ ehuySn d6i dan vi sv nghi~p eong l~p sang
C(J
chS tv chu; tiSp tvc bam sat
BQTai chfnh dS s6rn g!ai quYStcac vuang rn~c trong vi~e ehuySn d6i dan vi sv
nghi~p thanh cong
ty
co phan.
5. Tang cUOngeong me cciieach hanh chinh va t'rngd\l1lgeong ngh~ thong
tin trong eai each hanh ehinh, dan gian d~n rnue t6i da cae thu tvc hanh chinh lien
quan, chuk h6a quy trinh giro quySt cong vi~c; nang eaa dich
Vl,l
cong rnue dQ3
va 4 dSphl,lc
V\l
ngum dan va doanh nghi~p t6t han. D~y m~ cong me kiSm tra,
thanh tra vi~c ch&phanh cong
V\l,
leY
lu~t,
leY
euang hanh ehinh va vi~c thvc hi~n
Quy ~e t'rngxu cua can bQ, cong chuc, vien chue, ngum lao dQngthuQc cae co
quan thuQe Thanh ph6.
3
6. T~p trung diSu chinh, phe duyet dSan vi tri
viec
lam trong co quan hanh
chinh, dan vi sir nghiep thea Nghi dinh s6 62/2020/Nf)-CP ngay 01/6/2020
va
Nghi dinh s6 106/2020/NB-CP ngay 10/9/2020
cua
Chinh phu, tren co
sa
danh
muc khung vi
tri
viec lam dircc BQChinh
tri
thong qua va huang dfuI
cua
BQNQi
vu, BQ Quan ly chuyen nganh; dam bao b6
tri
co
c§,U
hop ly gitta hrc hrong gian
tiSp va tnrc tiSp (35%-65%), co
phtrong
an luan chuyen, diSu dQngvien
chirc
giao
vien tren
cung
mQtdia ban va b6 tri dQingii kS toan, y tS tnrong h9Cphu hop voi
tinh
hinh
thuc tS tai cac dia plnrong. Thuong xuyen ra soat, diSu chinh phu hop
voi
quy dinh cua phap lu~t va thuc tiSn quan ly dS dS an vi tri vi~c lam thl,lCSl,l
phat huy t6i da hi~u qua.
7. B6i mm, nang cao chit lugng'dQi ngfi: Chu tr9ng cong tac dao t?o, b6i
dUOng;tiSp tl,lcthl,lchi~n t6t cong mc tuySn dvng can bQ, eong chuc, vien chuc
dap ling yeu
du
nhi~m
V\l
trong tinh hinh mm cua nam 2021, d6i mm nQidung,
hinh
thuc thi tuySn; nghien cUuco chS xet tuySn d6i vm mQts6 d6i rugng d~c thu
dS dam bao thu hut ngmJi co duc, co tai ph\lc
V\l
cho cac co quan cua Thanh ph6;
nang cao chit hrgng danh gia eong chuc, vien chuc; tang cUOng
Icy
cuang,
Icy
lu~t
lao dQng; thl,lChi~n Thanhtra, kiSm tra cong
V\l
thuOng xuyen, ~Qtxuit.
Trong cong mc quan ly cong chuc, vien ehuc tiSp tl,lcthl,lchi~n s~p xSp
dam bao dUngdS an vi tri vi~c lam thea cac quy dinh m6i cua Chinh phu, BQNQi
V\l.
Xac diM chit lugng ngu6n nhan ll,lccua Thu do phai la ySu t6 hang d~u quySt
diM dSn hi~u qua cong tac tham mUll tlilitit ca cac nganh, lInh VlJC.
Di€u 3.
Giao ThuOng trl,lcHQid6ng nhan dan Thanh ph6, cac Ban, T6 dlili
biSu, dlilibiSu HBND Thanh ph6 giam sat vi~c thl,lChi~n Nghi quySt nay.
Nghi quySt nay da dugc HQi d6ng nhan dan Thanhph6 Ha NQi khoa XV,
leY
h9P thu 18 thong qua ngay 09 thang 12 nam 2020'/.~
Noinh~n:
KT.
cHiJ
TICH
- Uy
ban Thuemg
V\l
Qu6e
hQi;
PHO
cHiJ
TJCH
- Chinhphu;
- Ban cOng me DB ella QH; VPQH; VPCP;
- BQNQi
V\I,
BQTu phap;
- Thuemg ttve Thanh
uy;
- Doan DBQ H Ha NQi;
- Thubng ttve HDND, UBND TP, UBMITQ
H';
- Cae ~i bi&uHDND Thanh ph6; .
- Cac sa, ban, nganh, doan
the
Thanh phO;
- IT HDND, UBND cae qu~, huy~n, thi
xa.;
- Cae
CCI
quan thong
th,
Mo ehi;
- Cac VP:
ThBnh
Uy,
HDND TP, UBND TP; "-
_LUll:
VT~
Phung Thi Hong
Hit
Đánh giá bài viết
1 176

Bài liên quan

0 Bình luận
Sắp xếp theo