Thông tư 45/2019/TT-BCA

Tiêu chuẩn sức khỏe nghĩa vụ Công an

Thông tư 45/2019/TT-BCA của Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn sức khỏe và khám sức khỏe tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Bộ Công an đã ban hành Thông tư 45/2019/TT-BCA quy định về tiêu chuẩn sức khỏe và khám sức khỏe tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân ngày 02/10/2019. Theo đó, công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân phải bảo đảm các chỉ số đặc biệt sau: Không nghiện các chất ma túy, tiền chất ma túy; Màu và dạng tóc bình thường; Không bị rối loạn sắc tố da; Không mắc các bệnh mạn tính, bệnh xã hội; Không có sẹo lồi co kéo ở vùng đầu, mặt, cổ, cẳng tay, bàn tay, bàn chân.

BỘ CÔNG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45/2019/TT-BCA

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2019

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN SỨC KHỎE VÀ KHÁM SỨC KHỎE TUYỂN CHỌN CÔNG DÂN THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THAM GIA CÔNG AN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật Nghĩa vụ Quân sự;

Căn cứ Luật Công an nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 70/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 08 năm 2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Y tế;

Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư quy định về tiêu chuẩn sức khỏe và khám sức khỏe tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định tiêu chuẩn sức khỏe và khám sức khỏe tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, bao gồm: Tiêu chuẩn, kiểm tra, sơ tuyển, khám sức khỏe, phúc tra, giám định và phân loại sức khỏe để tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân và trách nhiệm của Công an các đơn vị, địa phương trong khám sức khỏe tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Công dân được khám sức khỏe tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, gồm:

a) Công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ đã đăng ký nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự;

b) Công dân nữ trong độ tuổi gọi nhập ngũ đã đăng ký nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự, có trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu của Công an nhân dân, nếu tự nguyện và Công an nhân dân có nhu cầu thì được xem xét, tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

2. Công an các đơn vị, địa phương và tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân là việc thực hiện kiểm tra, phân loại, kết luận sức khỏe đối với công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân trước khi được sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân được thực hiện bởi Tổ kiểm tra sức khỏe do Giám đốc Trung tâm y tế quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây viết gọn là cấp huyện) quyết định thành lập.

2. Sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân là việc thực hiện kiểm tra, đánh giá sơ bộ sức khỏe đối với công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân trước mỗi đợt tuyển chọn và gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

3. Khám sức khỏe nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân là việc thực hiện khám, phân loại, kết luận sức khỏe đối với công dân được gọi thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân đã qua sơ tuyển sức khỏe và công dân đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, do Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự cấp huyện thực hiện.

4. Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự cấp huyện là Hội đồng chuyên môn hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập theo đề nghị của Phòng Y tế cùng cấp;

5. Khám phúc tra sức khỏe nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân là việc thực hiện khám, phân loại, kết luận lại sức khỏe đối với chiến sĩ mới thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân, do Hội đồng khám của đơn vị nhận quân thực hiện.

6. Hội đồng khám phúc tra sức khỏe nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân là Hội đồng chuyên môn hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm do Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ và Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây viết gọn là Công an cấp tỉnh) quyết định thành lập.

7. Giám định sức khỏe nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân là việc sử dụng phương tiện, kỹ thuật, nghiệp vụ để khám, kết luận về tình trạng sức khỏe của công dân đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân trong trường hợp có khiếu nại.

8. Hồ sơ sức khỏe nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân là tài liệu về tình hình sức khỏe của công dân đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân bao gồm giấy khám sức khỏe nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân và các tài liệu liên quan đến sức khỏe.

9. Phiếu sức khỏe nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân là tài liệu y khoa tổng hợp những thông tin cơ bản về sức khỏe của công dân, là cơ sở để tuyển chọn công dân có đủ sức khỏe thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Điều 4. Phân loại sức khỏe

1. Việc phân loại sức khỏe căn cứ theo tiêu chuẩn sức khỏe tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Cách cho điểm, cách ghi phiếu sức khỏe nghĩa, vụ tham gia Công an nhân dân, cách phân loại sức khỏe được thực hiện theo các khoản: 2, 3, 4 và 5 Điều 9 Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/06/2016 của Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự (sau đây viết gọn là Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP).

Điều 5. Tiêu chuẩn sức khỏe

1. Tiêu chuẩn thể lực để tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân thực hiện theo quy định tại Bảng số 1 Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Tiêu chuẩn sức khỏe về lâm sàng, cận lâm sàng của công dân được tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân thực hiện theo quy định hiện tại Bảng số 2 Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Chỉ công nhận đủ sức khỏe để tuyển chọn đối với công dân có sức khỏe Loại 1 (một), Loại 2 (hai) và đáp ứng các chỉ số đặc biệt theo quy định tại Điều 6 Thông tư này.

Điều 6. Chỉ số đặc biệt

Công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân phải bảo đảm các chỉ số đặc biệt sau:

1. Không nghiện các chất ma túy, tiền chất ma túy.

2. Màu và dạng tóc bình thường.

3. Không bị rối loạn sắc tố da.

4. Không có các vết trổ (xăm) trên da, kể cả phun xăm trên da.

5. Không bấm lỗ ở tai (đối với nam), ở mũi và ở các vị trí khác trên cơ thể để đeo đồ trang sức.

6. Không mắc các bệnh mạn tính, bệnh xã hội.

7. Không có sẹo lồi co kéo ở vùng đầu, mặt, cổ, cẳng tay, bàn tay, bàn chân.

Điều 7. Phiếu sức khỏe

1. Phiếu sức khỏe được in trên giấy trắng khổ A4 (21 x 29,7 cm) theo mẫu quy định tại Mẫu 1 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Phiếu sức khỏe gồm 3 phần:

a) Phần I - Sơ yếu lý lịch và tiền sử bệnh tật:

Phần Sơ yếu lý lịch do Công an cấp huyện ghi;

Tiền sử bệnh tật: do Trạm y tế xã ghi và chịu trách nhiệm;

b) Phần II - Khám sức khỏe: Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự cấp huyện ghi;

c) Phần III - Bảng tổng hợp: Hội đồng khám sức khỏe cấp huyện ghi ở nửa bên trái và Hội đồng phúc tra sức khỏe của đơn vị nhận quân ghi ở nửa bên phải.

3. Quản lý phiếu sức khỏe nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân

a) Khi chưa tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân, phiếu sức khỏe nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân do Công an cấp huyện quản lý;

b) Khi công dân tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân, phiếu sức khỏe nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân được giao cho đơn vị nhận quân quản lý.

4. Phiếu sức khỏe nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân có giá trị khi:

a) Ghi theo mẫu đúng quy định;

b) Viết bằng bút mực hoặc bút bi, không được viết bằng bút chì;

c) Chữ viết rõ ràng, không tẩy xóa, không viết tắt;

d) Ghi đầy đủ các nội dung quy định trong phiếu sức khỏe nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;

đ) Không quá 06 (sáu) tháng kể từ ngày Hội đồng khám sức khỏe có kết luận về tình trạng sức khỏe, trừ trường hợp có diễn biến đặc biệt về sức khỏe.

Điều 8. Kinh phí thực hiện

1. Kinh phí đảm bảo cho việc khám sức khỏe, sơ tuyển sức khỏe, kiểm tra sức khỏe, giám định sức khỏe, làm các xét nghiệm cho công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân được sử dụng từ ngân sách địa phương đảm bảo cho công tác quốc phòng - an ninh theo quy định tại Điều 3 Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP.

2. Kinh phí đảm bảo cho việc khám phúc tra sức khỏe được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của Công an các đơn vị, địa phương.

3. Định mức vật tư tiêu hao và kinh phí cho hoạt động khám phúc tra sức khỏe thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này.

..................................

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực An ninh trật tự được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
BỘ CÔNG AN
-------
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 45/2019/TT-BCA
Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2019
THÔNG
QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN SỨC KHỎE KHÁM SỨC KHỎE TUYỂN CHỌN
CÔNG DÂN THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THAM GIA CÔNG AN NHÂN DÂN
Căn cứ Luật Nghĩa vụ Quân sự;
Căn cứ Luật Công an nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2018;
Căn cứ Nghị định số 70/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ quy định
về thực hiện nghĩa v tham gia Công an nhân dân;
Căn cứ Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 08 năm 2018 của Chính phủ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Bộ Công an;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Y tế;
Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông quy định về tiêu chuẩn sức khỏe khám sức
khỏe tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông này quy định tiêu chuẩn sức khỏe khám sức khỏe tuyển chọn công dân thực
hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, bao gồm: Tiêu chuẩn, kiểm tra, tuyển,
khám sức khỏe, phúc tra, giám định phân loại sức khỏe để tuyển chọn công n thực
hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân trách nhiệm của Công an các đơn vị, địa
phương trong khám sức khỏe tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an
nhân dân.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Công dân được khám sức khỏe tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân
dân, gồm:
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
a) Công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ đã đăng nghĩa vụ quân sự theo quy định
của Luật Nghĩa vụ quân sự;
b) Công dân nữ trong độ tuổi gọi nhập ngũ đã đăng nghĩa vụ quân sự theo quy định
của Luật Nghĩa vụ quân sự, trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu của Công an
nhân dân, nếu tự nguyện Công an nhân dân nhu cầu thì được xem xét, tuyển chọn
thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.
2. Công an các đơn vị, địa phương tổ chức, nhân liên quan.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong thông này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân việc thực hiện kiểm tra,
phân loại, kết luận sức khỏe đối với công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân
dân trước khi được tuyển sức khỏe nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân được thực
hiện bởi Tổ kiểm tra sức khỏe do Giám đốc Trung tâm y tế quận, huyện, thị xã, thành phố
thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây viết gọn cấp huyện) quyết định
thành lập.
2. tuyển sức khỏe nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân việc thực hiện kiểm tra,
đánh giá bộ sức khỏe đối với công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân
trước mỗi đợt tuyển chọn gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.
3. Khám sức khỏe nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân việc thực hiện khám, phân loại,
kết luận sức khỏe đối với công dân được gọi thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân
dân đã qua tuyển sức khỏe công dân đăng thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an
nhân dân, do Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự cấp huyện thực hiện.
4. Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự cấp huyện Hội đồng chuyên môn hoạt
động theo chế độ kiêm nhiệm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thành
lập theo đề nghị của Phòng Y tế cùng cấp;
5. Khám phúc tra sức khỏe nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân việc thực hiện khám,
phân loại, kết luận lại sức khỏe đối với chiến mới thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân,
do Hội đồng khám của đơn vị nhận quân thực hiện.
6. Hội đồng khám phúc tra sức khỏe nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân Hội đồng
chuyên môn hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm do Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ
Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây viết gọn là Công an
cấp tỉnh) quyết định thành lập.
7. Giám định sức khỏe nghĩa v tham gia Công an nhân dân việc sử dụng phương tiện,
kỹ thuật, nghiệp vụ để khám, kết luận về tình trạng sức khỏe của công dân đăng thực
hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân trong trường hợp khiếu nại.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
8. Hồ sức khỏe nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân là tài liệu về tình hình sức khỏe
của công dân đăng thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân bao gồm giấy khám
sức khỏe nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân các tài liệu liên quan đến sức khỏe.
9. Phiếu sức khỏe nghĩa v tham gia Công an nhân dân là tài liệu y khoa tổng hợp những
thông tin bản về sức khỏe của công dân, sở để tuyển chọn công dân đủ sức
khỏe thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân n.
Điều 4. Phân loại sức khỏe
1. Việc phân loại sức khỏe căn cứ theo tiêu chuẩn sức khỏe tại Phụ lục 1 ban hành kèm
theo Thông này.
2. Cách cho điểm, cách ghi phiếu sức khỏe nghĩa, vụ tham gia Công an nhân dân, cách
phân loại sức khỏe được thực hiện theo các khoản: 2, 3, 4 5 Điều 9 Thông liên tịch
số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/06/2016 của Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng quy định
việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân s (sau đây viết gọn Thông liên tịch số
16/2016/TTLT-BYT-BQP).
Điều 5. Tiêu chuẩn sức khỏe
1. Tiêu chuẩn thể lực để tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân
dân thực hiện theo quy định tại Bảng số 1 Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông này.
2. Tiêu chuẩn sức khỏe về lâm sàng, cận lâm sàng của công dân được tuyển chọn thực
hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân thực hiện theo quy định hiện tại Bảng số 2 Phụ
lục 1 ban hành kèm theo Thông này.
3. Chỉ công nhận đủ sức khỏe để tuyển chọn đối với công dân sức khỏe Loại 1 (một),
Loại 2 (hai) đáp ng các chỉ số đặc biệt theo quy định tại Điều 6 Thông này.
Điều 6. Chỉ số đặc biệt
Công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân phải bảo đảm các chỉ số đặc
biệt sau:
1. Không nghiện các chất ma túy, tiền chất ma túy.
2. Màu dạng tóc bình thường.
3. Không bị rối loạn sắc tố da.
4. Không các vết trổ (xăm) trên da, kể cả phun xăm trên da.
5. Không bấm lỗ tai (đối với nam), mũi các vị t khác trên thể để đeo đồ
trang sức.
Đánh giá bài viết
1 1.046

Bài liên quan

0 Bình luận
Sắp xếp theo