Thông tư 33/2019/TT-BYT bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật về y tế

Thông tư số 33/2019/TT-BYT

Thông tư 33/2019/TT-BYT bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ y tế ban hành, liên tịch ban hành.

Ngày 26/12/2019 Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành thông tư về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế.

Cụ thể bãi bỏ toàn bộ nội dung 2 văn bản:

  • Quyết định số 385/2001/QĐ-BYT về chăm sóc sức khỏe sinh sản tại các cơ sở y tế.
  • Chỉ thị số 04/2003/QĐ-BYT về tăng cường chăm sóc trẻ sơ sinh nhằm giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh.

Thuộc tính văn bản

Số hiệu:

33/2019/TT-BYT

Nơi ban hành:

Bộ Y tế

Ngày ban hành:

26/12/2019

Người ký:

Nguyễn Trường Sơn

Lĩnh vực:

Y tế - dược, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Loại văn bản:

Thông tư

Ngày hiệu lực:

15/02/2020

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Y tế sức khỏe được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

BOYTE
CONG HOA
XA
HOI CHU NGHiA VIET NAM
.
.
.
s6:33
12019/TT-BYT
D<}cl~p - Tl! do - H~nh phuc
Ha N(Ji,ngay
2b
thang 12 ndm 2019
THONGTU
Biii bo m<}t
sa
van ban quy pham phap lu~t trong
linh
Vl!Cy t~
do B<}trmmg B<}Y t~ ban hanh, lien tjch ban hanh
Can cu Ludt ban hanh van ban quy pham phap ludt ngay 22 thang 6 ndm
2015;
Can ctr Nghi dinh sci 34120161ND-CP ngay
14
thang
5
ndm 2016 CU&
Chinh phu quy dinh chi tidt mot sci t/i~u va bien phdp thi hanh Ludt Ban hank
van ban quy pham phap lu,gt;
I
Can cu Nghi dinh
so
75120171ND-CPngay 20 thang
6
ndm 2017 cua Chink
phu quy dinh chiec nang, nhiem v~, quyen han va co cdu t6 chuc cua B(JY
ti;
Theo t/~ nghi cua v~truong v~Phap chi,
B(J truong B(J Y
ti
ban hanh Thong tu biii bo mot sci van ban quy phqm
phap ludt trong linh v¥'cY ti do B(J
truong
B(J Y
d
ban hanh, lien tich ban hanh.
Di~u
1.
Bai bo toan b<}van ban quy pham phap lu~t
Bffi b6 to~mb9 02 van bim quy ph?m phap lu~t do B9 truemg B9 Y tS bam
himh nhu sau:
I
1.
QuySt dinh s6 385/2001lQD-BYT ngay 13 thang 02 nam 2001 cua [email protected]
truang B9 Y tS ban hanh quy dinh nhi~m V\lky thu~t trong lInh V\lCcham so~
suc khoe sinh sim t~i cac ca
sa
y tS.
I
2. Chi thi so 04/2003/CT -BYT ngay 10 thang 10 nam 2003 cua B~
, , ,I
truang B9 Y te ve vi~c tang cucmg cham soc tre sa sinh nham giam ty l~ tu
vong sa sinh.
Di~u 2. Biii bo m<}tphin van ban quy ph~m phap lu~t
Bffi b6 Chuang 3 Thong tu lien tich 13/2014/T;rLT-BYT-BNNPTNT
r
BCT ngay 09 thang 4 nam 2014 cua B9 truang B9 Y te - B9 Nong nghi~p va
Phat trien nong thon - B9 Cong Thuang huang d~n vi~c phan cong, ph6i h9]>
trong qu<!m1)'-nha nuac vS an toan th\lc ph~m.
Di~u 3. Hi~u ll!c thi hanh
Thong tu nay co hi~u l\lc thi hanh ke til ngay 15 thang 02 nam 2020.
2
f)i~u 4.
T8
clnrc
thuc
hi~n
vc
tnrong
ve
Phap chS, Chanh Van phong BQ, Chanh Thanh tra BQ,
Vu tnrong, Cue tnrong, T6ng Cue tnrong cac Vu, Cue, T6ng cue thuoc BQ Y
tS va cac co quan, t6 clnrc, ca nhan co lien quan chiu trach nhiem thi hanh
Thong tu nay.z.
Ndi nhiin:
- Uy
ban
v~
cac
v~n
d~ xli
hQi
cua Quoc
hQi;
- Van
phong Chinh phil (Cong bao; Cong thong
tin
dien
ill
Chinh phil);
- BQ,
co
quan ngang bQ,
co
quan
thuoc Chinh phil;
- Ki~m toan nha mroc;
- BQ
Tu phap (Cue Ki~m
tra VBQPPL);
- Cac Thir tnrong
BQ
Y
tS
(d~
chi
dao
thirc
hien);
- UBND tinh, thanh
ph6
true thuoc TW;
- S6 Y
tS tinh,
thanh
ph6
tnrc thuoc TW;
- Dan vi true thuoc
BQ;
- Cac Vu, Cue,
T6ng
cue,
Van
phong
BQ,Thanh tra BQ;
- Cong
thong tin
dien
ill
BQ
Y
tS;
- Luu:
VT, PC (05
ban),
Đánh giá bài viết
1 64
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo