Thông tư 17/2015/TT-BGDĐT ban hành khung năng lực Tiếng Việt dùng cho người nước ngoài

Thông tư 17/2015/TT-BGDĐT ban hành khung năng lực Tiếng Việt dùng cho người nước ngoài

Thông tư 17/2015/TT-BGDĐT ban hành khung năng lực Tiếng Việt dùng cho người nước ngoài có hiệu lực ngày 16/10/2015, do Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành với mục đích giúp người học - người nước ngoài học tiếng Việt sẽ hiểu và nắm được nội dung, yêu cầu đối với từng trình độ năng lực Tiếng Việt và tự đánh giá năng lực của mình.

Công văn 4669/BGDĐT-GDTrH về đánh giá học sinh THCS theo mô hình trường học mới

Quyết định về chế độ với nhân viên nấu ăn trong trường mầm non công lập số 07/2015/QĐ-UBND

Nghị định quy định về quản lý công chức số 24/2010/NĐ-CP

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 17/2015/TT-BGDĐTHà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2015

THÔNG TƯ
BAN HÀNH KHUNG NĂNG LỰC TIẾNG VIỆT DÙNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục;

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư ban hành về Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 10 năm 2015.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc sở giáo dục và đào tạo; Giám đốc đại học quốc gia, đại học vùng; Giám đốc học viện; Hiệu trưởng trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp; Thủ trưởng cơ sở đào tạo tiếng Việt chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:

 • Văn phòng Chủ tịch nước;
 • Văn phòng Chính phủ;
 • Văn phòng Quốc hội;
 • Ban Tuyên giáo TƯ;
 • UBVHGDTNTN-NĐ của Quốc hội;
 • Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực;
 • Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc CP;
 • Kiểm toán Nhà nước;
 • Cục KTrVBQPPL (Bộ Tư pháp);
 • Bộ trưởng (để b/c);
 • Như Điều 3;
 • Công báo;
 • Website Chính phủ;
 • Website Bộ GDĐT;
 • Lưu: VT, Vụ PC, Cục KTKĐCLGD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Vinh Hiển

KHUNG NĂNG LỰC TIẾNG VIỆT DÙNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2015/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

I. Mục đích

Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài (sau đây gọi là Khung năng lực tiếng Việt, viết tắt: KNLTV) được dùng để:

1. Làm căn cứ thống nhất đánh giá năng lực tiếng Việt của người nước ngoài.

2. Làm căn cứ xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy; biên soạn hoặc lựa chọn học liệu; xây dựng tiêu chí kiểm tra, đánh giá ở từng cấp học và trình độ đào tạo.

3. Làm căn cứ cho giáo viên, giảng viên lựa chọn và triển khai nội dung, cách thức giảng dạy, kiểm tra, đánh giá nhằm hỗ trợ người học đạt được các yêu cầu của chương trình đào tạo.

4. Giúp người học hiểu được nội dung, yêu cầu đối với từng trình độ năng lực tiếng Việt và tự đánh giá năng lực của mình.

5. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc hợp tác, trao đổi giáo dục, công nhận văn bằng, chứng chỉ với các quốc gia sử dụng Khung tham chiếu chung Châu Âu về ngôn ngữ (sau đây gọi là Khung tham chiếu chung Châu Âu, viết tắt: CEFR).

II. Mức độ tương thích giữa Khung năng lực tiếng Việt và Khung tham chiếu chung Châu Âu

KNLTV được phát triển trên cơ sở tham chiếu, ứng dụng CEFR, kết hợp với tình hình, điều kiện thực tế dạy, học và sử dụng tiếng Việt cho người nước ngoài. KNLTV được chia làm 3 cấp (Sơ cấp, Trung cấp, Cao cấp) và 6 bậc (từ Bậc 1 đến Bậc 6 và tương thích với các bậc từ A1 đến C2 trong CEFR). Cụ thể như sau:

KNLTVCEFR
Sơ cấpBậc 1A1
Bậc 2A2
Trung cấpBậc 3B1
Bậc 4B2
Cao cấpBậc 5C1
Bậc 6C2
Đánh giá bài viết
1 735
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo