Thông tư 04/2018/TT-BTTTT

Thông tư 04/2018/TT-BTTTT - Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc Bộ Thông tin

Ngày 08/05/2018,Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư 04/2018/TT-BTTTT quy định về danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông. Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/07/2018.

Thuộc tính văn bản: Thông tư 04/2018/TT-BTTTT

Số hiệu04/2018/TT-BTTTT
Loại văn bảnThông tư
Lĩnh vực, ngànhThương mại, Công nghệ thông tin
Nơi ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
Người kýTrương Minh Tuấn
Ngày ban hành08/05/2018
Ngày hiệu lực01/07/2018
BỘ THÔNG TIN
TRUYỀN THÔNG
--------
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------
Số: 04/2018/TT-BTTTT
Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2018
THÔNG
QUY ĐỊNH DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA KHẢ NĂNG GÂY MẤT AN
TOÀN THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN CỦA BỘ THÔNG TIN TRUYỀN
THÔNG
Căn cứ Luật Chất ợng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;
Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Luật Tần số tuyến điện ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;
Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin Truyền
thông;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,
Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông ban hành Thông Quy định Danh Mục sản
phẩm, hàng hóa khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản của Bộ Thông
tin Truyền thông.
Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh
Thông này quy định Danh Mục sản phẩm, hàng hóa khả năng gây mất an toàn
thuộc trách nhiệm quản của Bộ Thông tin Truyền thông (sau đây gọi tắt Danh
Mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2).
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông này áp dụng đối với:
1. Tổ chức, nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm, hàng hóa thuộc
Danh Mục sản phẩm, ng hóa nhóm 2 tại Việt Nam.
2. Tổ chức, nhân hoạt động liên quan đến quản chất lượng sản phẩm, hàng hóa
thuộc Danh Mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 tại Việt Nam.
Điều 3. Danh Mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2
1. Danh Mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 hình thức quản được quy định như sau:
a) “Danh Mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin truyền thông bắt
buộc phải chứng nhận hợp quy công bố hợp quy” được quy định tại Phụ lục I của
Thông này.
b) “Danh Mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin truyền thông
bắt buộc phải công bố hợp quy” được quy định tại Phụ lục II của Thông này.
2. Bộ Thông tin Truyền thông định kỳ soát xét, sửa đổi, bổ sung Danh Mục sản phẩm,
hàng hóa nhóm 2 phù hợp với chính sách quản của Nhà nước.
Điều 4. Nguyên tắc quản chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2
1. Việc quản chất lượng các sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh Mục sản phẩm, ng hóa
nhóm 2 được thực hiện theo quy định của Bộ Thông tin Truyền thông về chứng nhận
hợp quy công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông
tin truyền thông các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn tương ứng.
2. Trong trường hợp quy chuẩn kỹ thuật mới sửa đổi, bổ sung, thay thế quy chuẩn kỹ
thuật, tiêu chuẩn quy định tại Danh Mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thì áp dụng quy
định tại quy chuẩn kỹ thuật mới. Trong trường hợp tiêu chuẩn mới sửa đổi, bổ sung,
thay thế tiêu chuẩn quy định tại Danh Mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thì áp dụng tiêu
chuẩn mới theo quy định của Bộ Thông tin Truyền thông.
3. Trong trường hợp sự khác nhau giữa quy định tại quy chuẩn kỹ thuật tại Thông
này về chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy thì thực hiện theo Thông này.
Điều 5. Hiệu lực trách nhiệm thi hành
1. Thông này hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2018 thay thế cho
Thông tư số 42/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông
tin Truyền thông Quy định Danh Mục sản phẩm, hàng hóa khả năng gây mất an
toàn thuộc trách nhiệm quản của Bộ Thông tin Truyền thông.
2. Các sản phẩm, hàng hóa đã được cấp giấy chứng nhận hợp quy trước ngày Thông
này hiệu lực thi hành được tiếp tục áp dụng Thông số 42/2016/TT-BTTTT ngày 26
tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Quy định Danh Mục
sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ
Thông tin Truyền thông cho đến hết thời hạn ghi trên giấy chứng nhận hợp quy.
3. Trong quá trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn việc đo kiểm, thử nghiệm,
các tổ chức, nhân trách nhiệm phản ánh kịp thời những vấn đề vướng mắc thực
hiện theo hướng dẫn của B Thông tin Truyền thông (Vụ Khoa học Công nghệ).
4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, Thủ trưởng các quan,
đơn vị thuộc Bộ Thông tin Truyền thông các tổ chức, nhân liên quan chịu
trách nhiệm thi hành Thông này./.
Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính ph (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ pháp);
- Công báo, Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Bộ TT&TT: Bộ trưởng các Thứ trưởng, các quan, đơn vị
thuộc Bộ, Cổng thông tin điện tử Bộ;
- Lưu: VT, KHCN (250).
BỘ TRƯỞNG
Trương Minh Tuấn
PHỤ LỤC I
DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG
TIN TRUYỀN THÔNG BẮT BUỘC PHẢI CHỨNG NHẬN HỢP QUY CÔNG
BỐ HỢP QUY
(Ban hành kèm theo Thông số 04/2018/TT-BTTTT ngày 08 tháng 5 năm 2018 của Bộ
trưởng Bộ Thông tin Truyền thông)
Đánh giá bài viết
1 441

Bài liên quan

0 Bình luận
Sắp xếp theo