Thông tư 01/2020/TT-BNV bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

Thông tư số 01 2020 BNV

Ngày 16/4/2020, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 01/2020/TT-BNV bãi bỏ một số văn bản QPPL do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành.

Theo đó, bãi bỏ toàn bộ các văn bản sau:

- Thông tư 01/2011/TT-BNV hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính do Bộ Nội vụ ban hành.

(Do Thông tư 01 hướng dẫn Nghị định 110/2004/NĐ-CP về công tác văn thư (Nghị định này đã được thay thế bởi Nghị định 30/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 05/3/2020). Quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản được áp dụng theo quy định mới tại Nghị định 30).

- Thông tư 07/2012/TT-BNV hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành.

- Thông tư 01/2019/TT-BNV quy định về quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành.

Thông tư 01/2020/TT-BNV có hiệu lực từ ngày 15/6/2020.

Hiện các quy định về thể thức trình bày văn bản, sao văn bản, mẫu trình bày văn bản sẽ thực hiện theo quy định tại Nghị định 30/2020/NĐ-CP.

Xem thêm

Đánh giá bài viết
1 2.372

Bài liên quan

0 Bình luận
Sắp xếp theo