Thông báo 1025/TB-BNN-VP

Thông báo 1025/TB-BNN-VP do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày 19 tháng 02 năm 2013 ý kiến kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu tại buổi làm việc với Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối và đơn vị liên quan về phát triển thị trường nông sản sạch.

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------

Số: 1025/TB-BNN-VP

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2013

THÔNG BÁO
Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGUYỄN THỊ XUÂN THU TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI CỤC CHẾ BIẾN, THƯƠNG MẠI NLTS&NM VÀ CÁC ĐƠN VỊ LIÊN QUAN VỀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN SẠCH

--------------------

Ngày 30 tháng 01 năm 2013, Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu đã chủ trì làm việc với các đơn vị liên quan về việc phát triển sản xuất, tiêu thụ rau an toàn. Cùng dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo và chuyên viên của các đơn vị: Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối, Trồng trọt, Quản lý chất lượng NLS&TS, Bảo vệ thực vật, Trung tâm XTTM nông nghiệp và Văn phòng Bộ.

Sau khi nghe báo cáo của Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối về tình hình sản xuất kinh doanh các mặt hàng rau quả; ý kiến của đại diện/các đơn vị, Thứ trưởng đã kết luận như sau:

1. Sản xuất nông sản nước ta trong thời gian qua đã có nhiều thành tích trong việc nâng cao sản lượng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và kim ngạch xuất khẩu có mức tăng trưởng khá. Chỉ tính riêng đối với ngành hàng rau, đến nay, diện tích gieo trồng của cả nước đạt trên 800 ngàn ha, cho sản lượng khoảng 14 triệu tấn bước đầu đã xuất khẩu sang một số thị trường. Tuy nhiên, chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm vẫn còn nhiều hạn chế; diện tích sản xuất rau theo hướng an toàn mới chỉ đạt 4% trên tổng diện tích rau cả nước; người sản xuất rau an toàn chưa có “đầu ra” ổn định.

2. Hiện nay, trên địa bàn cả nước đã có một số dự án thí điểm xây dựng mô hình sản xuất rau tiên tiến theo hướng đảm bảo an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và an toàn lao động khép kín từ sản xuất đến tiêu thụ đạt hiệu quả kinh tế cao. Tuy nhiên, việc nhân rộng các mô hình này vẫn chưa theo kịp yêu cầu của thực tiễn; đòi hỏi phải có chính sách đồng bộ để phát triển sản xuất và thị trường rau sạch.

3. Để phát triển sản xuất rau an toàn theo hướng bền vững và nâng cao giá trị gia tăng, giao Cục Chế biến Thương mại NLTS và NM chủ trì phối hợp với các Cục liên quan và một số địa phương xây dựng đề án phát triển sản xuất và tiêu thụ rau an toàn, đề xuất các cơ chế, chính sách liên kết sản xuất, gắn doanh nghiệp với nông dân tạo ra sản phẩm hàng hóa có sức cạnh tranh cao. Trong tháng 03/2013 hoàn chỉnh đề cương; Tháng 0/2013 hoàn thiện Đề án trình Bộ phê duyệt.

4. Cục Trồng trọt chuẩn bị các nội dung về quy hoạch, áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật sản xuất rau an toàn theo GAP, GlobalGap...

Cục Bảo vệ thực vật phối hợp với Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản chuẩn bị các nội dung về kiểm soát chất lượng rau phục vụ nội tiêu và xuất khẩu.

Các Cục có trách nhiệm phối hợp với Cục Chế biến Thương mại NLTS và NM để hoàn thành xây dựng Đề án có chất lượng.

Văn phòng xin thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết để phối hợp chỉ đạo và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, VP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Công Nghiệp

Đánh giá bài viết
1 45
0 Bình luận
Sắp xếp theo