Quyết định 5609/QĐ-BYT về ban hành tạm thời Quy trình giám định pháp y đối với trẻ em

Quy trình giám định pháp y đối với trẻ em

Quyết định 5609/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành tạm thời Quy trình giám định pháp y đối với trẻ em bị hoặc nghi ngờ bị xâm hại tình dục và Quy trình giám định pháp y đối với trẻ em bị hành hạ, ngược đãi, đánh đập.

Đây là yêu cầu đặt ra tại Quyết định 5609/QĐ-BYT ban hành tạm thời Quy trình giám định pháp y đối với trẻ em bị hoặc nghi ngờ bị xâm hại tình dục và Quy trình giám định pháp y đối với trẻ em bị hành hạ, ngược đãi, đánh đập.

Theo quy định, trẻ em bị hoặc nghi ngờ bị xâm hại tình dục và Quy trình giám định pháp y đối với trẻ em bị hành hạ, ngược đãi, đánh đập yêu cầu giám định phải có nhân viên y tế là người cùng giới với trẻ được giám định tham gia giám định hoặc chứng kiến trong suốt quá trình thực hiện giám định. Trường hợp trẻ dưới 15 tuổi phải đề nghị đại diện gia đình hoặc người giám hộ chứng kiến.

Hồ sơ đủ điều kiện giám định, gồm: Quyết định trưng cầu hoặc yêu cầu giám định; Bản sao hợp pháp tất cả hồ sơ liên quan đến nội dung cần giám định; Các hồ sơ về y tế có liên quan giám định pháp y (nếu có); Biên bản ghi lời khai của bị hại, nghi can, nhân chứng (nếu có); Biên bản niêm phong thu mẫu vật chứng và vật chứng kèm theo (nếu có); Tài liệu khác có liên quan.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2021.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Y tế sức khỏe được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

BỘ Y TẾ
Số: /QĐ-BYT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày tháng năm
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành tm thời Quy trình giám định pháp y đối với trẻ em bị
hoặc nghi ngờ bị xâm hại tình dục và Quy trình giám định pháp y đối với
trẻ em bị hành hạ, ngƣợc đãi, đánh đập
BỘ TRƢỞNG BỘ Y T
n cứ Nghđịnh số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Quyết định số 1472/QĐ-TTg ngày 28/9/2020 của Th tưng Chính
phủ ban nh kế hoạch triển khai, thực hin nghquyết số 121/2020/QH14 ngày
19/6/2020 của Quốc hội về việc tiếp tục ng cường hiệu lực, hiệu quviệc thực
hiện cnh sách, pháp luật v png chống xâm hại trẻ em;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Bộ Y tế,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định y Quy trình giám định pháp y
đối với trem bị hoặc nghi ngờ bị xâm hại tình dục (Phụ lục 1) Quy trình
giám định pháp y đối với trẻ em bị hành hạ, ngược đãi, đánh đập (Phụ lục 2).
Điều 2. Quy trình giám định pháp y đối với trẻ em bị hoặc nghi ngờ bị
xâm hại tình dục Quy trình giám định pháp y đối với tr em bị hành hạ,
ngược đãi, đánh đập ban hành m theo Quyết định y được áp dụng tại các tổ
chức và cá nhân thực hiện giám định pháp y trên toàn quốc.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/4/2021.
Điu 4. Các ông, : Chánh Văn phòng B, Cục tởng Cc Quản km,
chữa bệnh, Viện trưởng Viện Pháp y Quốc gia, Viện trưởng Viện Khoa học hình sự
(BCông an), Viện trưởng Viện Pháp y Quân đội (Bộ Quốc phòng), Giám đốc S
Y tế và Giám đốc Công an 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thtrưởng
các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết đnh này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- PTT Vũ Đức Đam (để b/cáo);
- Viện KSNDTC, TANDTC;
- Văn phòng Chính phủ (để b/cáo);
- Các Ủy ban của Quốc hội:Pháp luật; Tư pháp;Về các vấn
đề XH; VH, GD, TN, Thiếu niên và Nhi đồng (để b/cáo);
- Bộ trưởng BYT;
- Các Bộ: Tư pháp, Công an, Quốc phòng (để p/hợp);
- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;
- Website Cục QLKCB;
- Lưu: VT, KCB.
KT. BỘ TỞNG
THỨ TRƢỞNG
Nguyễn Trƣờng Sơn
5609
31
12
2020
PH LC 1
QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH PHÁP Y ĐỐI VI
TR EM B HOC NGHI NG B XÂM HI TÌNH DC
(Ban hành kèm theo quyết định s /QĐ-BYT ngày / / ca B trưng B Y tế)
A.SƠ ĐỒ QUY TRÌNH
1. Tiếp nhận trưng cầu/yêu cầu, hồ sơ, đối tượng GĐ
TIẾP
NHN
HỒ SƠ,
PHÂN
CÔNG
GIÁM
ĐỊNH
2
.
2. Tiếp xúc người được GĐ, gia đình, người giám hộ
1. Làm việc với cán bộ cơ quan trưng cầu
CÁC
BƢỚC
KHÁM
GIÁM
ĐỊNH
3. Khám tổng quát
4. Khám bộ phận sinh dục
5. Khám hậu, môn trực tràng
6. Khám miệng, hầu họng
7. Khám các bộ phận khác trên cơ thể
8. Khám chuyên khoa và các xét nghiệm cần thiết
9. Nghiên cứu vật chứng hoặc thực nghim (nếu có)
11. Tổng hợp, đánh giá kết quả
10. Bàn giao đối tượng giám định
HOÀN
THÀNH
TRẢ
KẾT
QUẢ
GIÁM
ĐỊNH
1. Hoàn thành và ký kết luận giám định
2. Trả kết luận giám định
3. Lưu hồ sơ giám định
n bộ P
T
LĐ đơn vị
GĐV
GĐV
GĐV, NGV
GĐV, NGV
GĐV, NGV
GĐV, NGV
GĐV, NGV
BS CK
GĐV, NGV
GĐV
GĐV
GĐV, LĐ
Cán bộ PC
Cán bộ PC
Ngƣời thực
hiện
Các bƣớc thực hiện
5609
31
12
2020
B. QUY TRÌNH
I. QUY ĐỊNH CHUNG
1. Khái niệm
- Trẻ em là ngưi dưới 16 tuổi theo Luật Trẻ em năm 2016;
- m hại tình dục trẻ em việc dùng lực, đe dọa dùng vũ lực, ép
buc, lôi o, dụ dỗ trẻ em tham gia vào các hành vi liên quan đến tình dục, bao
gồm hiếp dâm, ỡng dâm, giao cấu, m ô với trẻ em sử dụng trẻ em o
Mục đích mại dâm, khiêu dâmới mọi hình thức.
- Quy trình giám định pháp đối với trẻ em bị hoặc nghi ngờ bị xâm hại
nh dục quy định thủ tục, trình tự các bước phương pháp giám định về xâm
hại tình dục ở trẻ em.
2. Đối tƣợng
Giám định cho trẻ em (cả nữ nam) bị xâm hại tình dục hoặc nghi ngờ
bị xâm hại tình dục.
II. U CẦU V S VT CHẤT, TRANG THIT B GM ĐNH
1. Phòng giám định
Phòng khám giám định đảm bảo: Kín đáo, thân thiện, sạch sẽ, phương
tiện sưởi ấm về mùa đông và mát về mùa hè.
2. Trang thiết bị giám định
- Giường hoặc bàn khám sản ph khoa.
- Ống nghe, bộ đo huyết áp, nhiệt kế.
- Cân, thước đo chiều cao, thước dây, mã số kèm thước tỷ lệ.
- Dụng cụ khám sản phụ khoa.
- Vật tư tiêu hao: ng tay vô khuẩn, Gạc vô khuẩn, Cn sát khuẩn, Bông
thấm nước vô khuẩn, Tăm bông vô khuẩn, Ống nghiệm vô khuẩn, Chất bôi trơn,
Xy lanh...
- ợc.
- y chụp ảnh, Đèn rọi để chụp ảnh.
- Đèn UV soi dấu vết (nếu có).
- Các thiết bị, dụng cụ khác nếu cần thiết.
Đánh giá bài viết
1 83
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo