Quyết định 1977/QĐ-BTNMT 2019

Quyết định số 1977/QĐ-BTNMT

Quyết định 1977/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch tổ chức lập quy hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tóm tắt nội dung Quyết định 1977/QĐ-BTNMT

Hoàn thành công bố 08 quy hoạch có tính kỹ thuật, chuyên ngành từ năm 2018-2021

Ngày 31/7/2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường ra Quyết định 1977/QĐ-BTNMT về việc ban hành Kế hoạch tổ chức lập quy hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Theo đó, nhiệm vụ lập quy hoạch như sau: Quy hoạch cấp quốc gia ( Quy hoạch không gian biển quốc gia; Quy hoạch sử dụng đất quốc gia; Quy hoạch ngành quốc gia về tài nguyên và môi trường); Quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành về tài nguyên và môi trường; Hợp phần ( hoặc nội dung) quy hoạch về tài nguyên và môi trường.

Kế hoạch lập quy hoạch chia thành 2 giai đoạn cụ thể: từ năm 2018-2021 hoàn thành lập, thẩm định trình phê duyệt, phê duyệt và công bố quy hoạch cấp quốc gia, công bố 08 quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành;từ năm 2022-2025 hoàn thành lập, thẩm định trình phê duyệt, phê duyệt và công bố 07 quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành còn lại theo danh mục quy hoạch;…

Các quy hoạch đã trình Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch gồm: Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050;…Các quy hoạch đang lập quy hoạch gồm: Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Bằng Giang – Kỳ Cùng,...

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Tài nguyên môi trường được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Số: /-BTNMT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày tháng năm 2019
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành kế hoạch tổ chức lập quy hoạch
của Bộ Tài nguyên và Môi trường
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật liên quan đến
quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;
Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Bộ
Tài nguyên và Môi trường;
Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chc lập quy hoạch
thuộc trách nhiệm của Bi nguyên i trường quy định tại Luật Quy hoạch
pn ng của Chính phủ, Thớng Chính phủ, bao gồm c hoạt động y
dựng nhiệm vlập quy hoạch, lập quy hoạch ng bố quy hoạch.
Điều 2. Căn cứ Kế hoạch tchức lập quy hoạch ban nh tại Điu 1 của
Quyết định này, Thủ trưởng các quan, đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên Môi
trường trách nhiệm phối hợp tổ chức thực hiện lập quy hoạch theo đúng quy
định của pháp luật về quy hoạch pháp luật khác liên quan; chịu trách
nhiệm trước Bộ trưởng về việc tổ chức thực hiện.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng
các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tài nguyên và Môi
trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Thứ trưởng;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ Tài chính (Vụ TCHCSN);
- Lưu VT, KHTC(3).VN.50.
BỘ TRƯỞNG
Trần Hồng Hà
1977
31
7
Ký bởi: Bộ Tài
nguyên và Môi
trường
Email:
btnmt@monre.gov.vn
Cơ quan: Bộ Tài
nguyên và Môi
trường
Ngày ký: 31.07.2019
08:24:15 +07:00
2
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KẾ HOẠCH
Tổ chức lập quy hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường
(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-BTNMT ngày tháng năm 2019
của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
1. Mục đích, yêu cầu
a) Kế hoạch tổ chức lập quy hoạch thuộc trách nhiệm của Bộ Tài nguyên
Môi trường nhằm cụ thể hóa Luật Quy hoạch; Luật sửa đổi, bổ sung một số
điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch; Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày
07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của
Luật Quy hoạch phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
b) Nội dung các quy hoạch về tài nguyên và môi trường phải đảm bảo tính
kế thừa, tính liên tục, đồng bộ thống nhất trong hệ thống quy hoạch quốc gia.
c) Bảo đảm tính độc lập giữa cơ quan lập quy hoạch với Hội đồng thẩm
định quy hoạch.
d) Bảo đảm nguồn lực để lập quy hoạch.
đ) Bảo đảm thống nhất quản nhà nước vquy hoạch, phân cấp, phân
quyền hợp lý giữa các cơ quan nhà nước.
e) Các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được Bộ trưởng Bộ i nguyên
Môi trường giao lập quy hoạch nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung tổ
chức thực hiện lập quy hoạch, đảm bảo chất lượng đúng thời gian, đáp ứng
kịp thời cho phát triển kinh tế - hội thời k 2021 đến 2030 tầm nhìn đến năm
2050.
2. Nhiệm vụ lập quy hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường
2.1. Quy hoạch cấp quốc gia, bao gồm:
a) Quy hoạch không gian biển quốc gia.
b) Quy hoạch sử dụng đất quốc gia.
c) Quy hoạch ngành quốc gia về tài nguyên và môi trường.
2.2. Quy hoạch tính chất kỹ thuật, chuyên ngành về tài nguyên môi
trường.
2.3. Hợp phần (hoặc nội dung) quy hoạch về tài nguyên và môi trường.
a) Hợp phần quy hoạch về tài nguyên môi trường để tích hợp vào Quy
hoạch tổng thể quốc gia và Quy hoạch vùng.
3
b) Nội dung quy hoạch về tài nguyên môi trường đối với các Quy
hoạch ngành quốc gia; Quy hoạch tính chất kỹ thuật, chuyên ngành do các
Bộ, ngành khác thực hiện (nếu có).
3. Trình tự lập quy hoạch
3.1. Quy hoạch cấp quốc gia
3.1.1. Lập nhiệm vụ quy hoạch, bao gồm các bước:
a) Trình Thủ tướng Chính phủ đề xuất Hợp phần quy hoạch quan
lập Hợp phần quy hoạch đối với Quy hoạch không gian biển quốc gia để giao
cho các Bộ, ngành xây dựng nội dung, dự toán.
b) Lựa chọn đơn vị tư vấn xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch.
c) Xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch.
d) Xin ý kiến của các quan, đơn vtrực thuộc Bộ; tiếp thu, giải trình,
hoàn thiện nhiệm vụ lập quy hoạch theo ý kiến góp ý của các quan, đơn vị
trực thuộc Bộ.
đ) Tổ chức họp Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch; hoàn thiện
nhiệm vụ lập quy hoạch theo kết luận của Chủ tịch Hội đồng.
e) Xin ý kiến của các Bộ, ngành liên quan về nhiệm vụ lập quy hoạch;
tiếp thu, giải trình, hoàn thiện nhiệm vụ lập quy hoạch theo ý kiến góp ý của các
Bộ, ngành.
f) Trình Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch; hoàn thiện nhiệm
vụ lập quy hoạch theo kết luận của Chủ tịch Hội đồng;
g) Trình Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch.
3.1.2. Tổ chức lập quy hoạch, bao gồm các bước:
a) Lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch.
b) Lập quy hoạch.
c) Xin ý kiến của các quan, đơn vị trực thuộc Bộ; tiếp thu, hoàn thiện
quy hoạch theo ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ.
d) Tổ chức họp Hội đồng quy hoạch cấp Bộ; hoàn thiện quy hoạch theo
kết luận của Chủ tịch Hội đồng.
đ) Xin ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương liên quan về quy hoạch
tiếp thu, giải trình, hoàn thiện quy hoạch theo ý kiến góp ý của các Bộ, ngành,
địa phương.
e) Trình Hội đồng thẩm định quy hoạch quốc gia; hoàn thiện quy hoạch
theo kết luận của Chủ tịch Hội đồng.
f) Trình Cơ quan có thầm quyền xem xét, phê duyệt quy hoạch.
Đánh giá bài viết
1 34
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo