Quyết định 1551/QĐ-BYT Hướng dẫn tổ chức cách ly y tế tại cơ sở khám, chữa bệnh

Quyết định số 1551/QĐ-BYT 2020

Quyết định 1551/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành "Hướng dẫn Tổ chức cách ly y tế tại cơ sở khám, chữa bệnh trong phòng, chống dịch COVID-19".

Cách ly toàn bệnh viện nếu không xác định được nguồn lây nhiễm COVID-19

Ngày 03/4/2020, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ra Quyết định 1551/QĐ-BYT về việc ban hành "Hướng dẫn Tổ chức cách ly y tế tại cơ sở khám, chữa bệnh trong phòng, chống dịch COVID-19".

Theo đó, khi ca bệnh tiếp xúc với nhiều người thuộc nhiều khoa, phòng trong cơ sở khám, chữa bệnh hoặc khi không xác định được phạm vi, nguồn lây nhiễm thì phải cách ly toàn bộ cơ sở khám, chữa bệnh và thực hiện phân luồng cách ly như sau:

Trước hết, lập tức chuyển ca bệnh về khu cách ly hoặc buồng cách ly đã được thiết lập theo hướng dẫn tại Quyết định 468/QĐ-BYT hoặc chuyển ca bệnh đến cơ sở khám, chữa bệnh khác được phép.

Tiếp theo, chuyển bệnh nhân nội trú và người chăm sóc bệnh nhân nặng không có nguy cơ mắc COVID-19 sang các khoa, phòng khác không có nguy cơ nhiễm bệnh để tiếp tục điều trị hoặc chuyển đến cơ sở khám, chữa bệnh khác.

Bên cạnh đó, thực hiện cách ly tại chỗ (khoa, phòng đang điều trị) bệnh nhân nội trú và những người chăm sóc bệnh nhân nặng có nguy cơ mắc COVID-19.

Lưu ý, những người ra, vào khu vực cách ly phải được đo thân nhiệt. Bố trí điểm rửa tay với xà phòng và nước sạch. Trường hợp không bố trí được điểm rửa tay thì phải có dung dịch sát khuẩn tay có chứa ít nhất 60% cồn. Tất cả các loại chất thải phát sinh trong khu vực cách ly đều được coi là chất thải lây nhiễm.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Y tế sức khỏe được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

BO
Y
TE
CONG HoA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM
.
.
DQc I~p - TV do - H~nh phuc
Hit N9i, ngay
03
thang
4
nam 2020
S6:
1551
IQD-BYT
HOA Toe QUYET DINH
V~ vi~c ban hanh "Hmrng d~n
TB
ch'tfc each Iy y t~ t~i coosO'kham,
chua b~nh trong phong, chBng djch
eOVID-19"
BO TRUONG BO Y TE
.
.
Can cu Ludt Phong, chong benh truyen nhiem ngay 21 thdng 11ndm 2007;
Can cu Nghi dinh s6 101120101ND-CP ngay 30 thdng
9
ndm 2010 cua
Chinh phu quy dinh chi tiit thi hanh mot s6 ai~u cua Ludt Phong, chong benh
truyen nhiim v~ ap dung bien phap each ly y
d,
cuiing chi each ly y
d
va chong
dich a(lc thu trang thai gian co dich;
Can cu Nghi dinh s6 75120171ND-CP ngay 20 thdng
6
ndm 2017 cua
Chinh phu quy dinh chtrc nang, nhiem
Vlj"
quyen han va co cdu t6 chiec Be)Y
d,'
Can cu Chi thi s6 161CT-TTg ngay
31
thang
3
ndm 2020 cua
tn:
tuong
Chinh phu v~ thlfc hi¢n cac bi¢n phap cdp bach phong ch6ng djch COVID-19,'
Can cu Quyit ajnh
s6
447IQD-TTg ngay 01 thang 4 nam 2020 cua Thu
tuerng Chinh phu v~ vi¢c cong b6 djch COVID-19,'
Xi! a~ nghj cua Clj,Ctruimg Clj,CQuem
If;
moi truang y d, Be) Y
ti,
No'i
nh9n:
- Nhu Di~u4;
- PTTg.
va
Due Dam (d~ bao cao);
- Thanh vien BCD QGPCDB do nCoV;
- Cae d6ng chi Thu truemg;
- Cae BQ,ngimh;
- Thuemgtn,rcTinh uy/Thl'mhuy~
- Ban Chi d~oPCDB do n~oV cap tinh;
- UBND cae tinh, thanh ph6;
- C6ng TTDT BQY t~;
- LUll:
VT, MT.
KT. BO TRUONG
_- . {raNG
QUYETDJNH:
f)i~u
1.
Ban h~mhkern theo [email protected]dinh nay Huang d~n t6 chuc cach ly y [email protected]
t~i co
sa
kharn, chua b~nh trong phong, ch6ng dich COVID-19.
f)i~u 2. "Huang d~n t6 chuc cach ly y [email protected]t~i co
sa
kharn, chua b~nh trong
phong, ch6ng dich COVID-19" duqc ap dl,lngt~i cac co
sa
kharn, chua b~nh tren
ph~rn vi toan qu6c.
Di~u 3. [email protected] nay co hi~u ll,l'ckS tu ngay ky ban hanh.
Di~u 4. Cac ang, ba: Chanh Van phong B9; Chanh Thanh tra B9; Vl,l
truang, Cl,lc truang, T6ng Cl,lc truang cac Vl,l, Cl,lC,T6ng Cl,lCthu9C B9 Y [email protected],
Thu truang cac dan vi Sl,l'nghi~p cang l~p tfl,l'Cthu9C B9 Y [email protected];Giarn d6c Sa Y [email protected]
cac tinh, thanh ph6 tfl,l'cthu9C Trung uang; Thu truang y [email protected]cac B9, nganh; Thu
truang cac dan vi co lien quan chiu trach nhi~rn thi hanh [email protected]dinh nay./.
Nguy~n Tnrirng Soon
BQYT:E
CQNG HoA xA HQI CHU NGHiA VI¥T NAM
DQc l~p - TV do - Hanh phuc
HUONGDAN
TB
chirc each ly y t~ t~i coosO-kham, chua b~nh
trong phong, chAng djch COVID-19
(Ban hanh
kern
thea Quyit dinh
s6
1551IQD-BYTngay 03 thdng 4 ndm 2020
cua
B(J
fruOng
B(J Y
ti)
A. MVC ntcn vAPH~M VI
I. MVC ntcn
Khoanh vung, each ly tai ch6 toan b9 khu V\lCco ca benh xac dinh m~c
COVID-19 tai co
So'
kham, chua benh dS d~p dich triet dS, khong dS dich lay Ian
sang cac khu V\lCkhac cua co
So'
kham, chua benh va cong d6ng.
Ca benh duoc xac dinh co thS la: cac can b9 y tS; ngiroi benh dang dieu
tri, phuc h6i chirc nang (sau day goi Ia benh nhan n9i tru); nguoi cham benh
nhan; ngiroi cung cApdich vu, nguoi dSn tham ngiroi benh; sinh vien, hoc sinh,
hoc vien hoc t~p tai co
So'
kham, chua benh dtroc xac dinh m~c COVID-19 (sau
day g<;>ila ca b~nh).
II. PHAM VI
.
1. Ap d\lng huang d&nnay khi t6 chuc va thiSt l~p cach ly tu m9t khoa,
phong tra len ho~c cach ly toan b9 co
So'
kham, chua b~nh.
2. Khong ap d\lng huang d&nnay d6i vai thiSt l~p khu cach ly, bu6ng
cach ly da: duQ'c quy dinh t~i Huang d&n ban hanh kern thea QuySt dinh s6
468/QD-BYT
ngay
19/0212020
cua B9 Y tS [email protected]vi~c ban hanh huang dan phong
va kiSm soM lay nhiSm b~nh viem duang ho hAp cAp do vi rut Corona 2019
(COVID-19) trong cac co
So'
kham b~nh, chua b~nh (sau day g<;>ila QuySt dinh
468/QD-BYT).
B. co
sa
PHAp L
Y
- Lu~t Phong ch6ng b~nh [email protected] nam 2007.
- Nghi dinh s6
101/2010/ND-CP
ngay 30 thang 9 nam 2010 cua Chinh
phu quy dinh chi tiSt thi hanh m9t s6 [email protected] Lu~t Phong, ch6ng b~nh [email protected]
nhiSm [email protected]ap d\lng bi~n phap cach ly y tS, cuang chS cach ly y ts va ch6ng dich
d~c thli trong thai gian co dich.
C. NGUYEN TAc THVC HI¥N
1. Phai th\lc hi~n cac bi~n phap cach ly ngay sau khi xac dinh co ca b~nh
m~c COVID-19 t~i co
So'
kham, chua b~nh.
2. Dam bao an toan va duy tri ho~t d9ng kham, chua b~nh d6i vai cac
b~nh nhan dang [email protected]tri n9i tru t~i don vi.
3. Khong lam lay Ian dich benh trong qua trinh t6 chirc thuc hien each ly.
D. PHAN LUONG CACH LY
Khi phat hien co ca benh tai co so kham, chua benh thi thirc hien phan
luong each ly nhu sau:
1.
Ca b~nh: Lap tire chuyen ca benh v~ khu each ly hoac buong each ly
dff duoc thiet l~p theo huang d~n tai Quyet dinh s6 468/QD-BYT hoac chuyen
ca benh dSn co sO'kham, chua benh khac diroc phep thu dung, di~u tri theo chi
dinh cua Ban chi dao phong chong dich COVID-19 qudc gia hoac cfip tinh.
2. B~nh nhfin n{}itru va ngmri cham soc b~nh nhan ntng khong co
nguy co mic COVID-19: Chuyen sang cac khoa, phong khac khong co nguy
co [email protected]benh dS tiSp tuc di~u tri hoac chuyen dSn co so kham, chua benh khac.
3. B~nh nhan n{}itru va nhfrng ngU'iri cham soc b~nh nhan ntng co
nguy cO'mic COVID-19: Th\fc hi~n cach ly t~i ch6 (khoa, phong dang di~u tri,
ph\lc h6i chuc nang ho~c dan vi khac trong co sO'kham, chua b~nh).
4. NgU'iriquan ly, chuyen gia, nhan vien y t~ (sau day gqi chung la can
b{)y t~) co nguy cO'mic COVID-19:
- Th\fc hi~n cach ly ngay t~i dan vi dS dam bao duy tri ho~t dQng kham,
chua b~nh. Truang hgp co sO'kham, chua b~nh b6 tri duQ'c khach s~n luu tru
ngoai thai gian lam vi~c cho can bQ y tS thi th\fc hi~n theo huang d~n t~i QuySt
dinh 1462/QD-BYT ngay 30/3/2020 cua BQ
Y
tS v~ vi~c ban hanh "Huang d~n
t~m thai cach ly t~i khach s~n cho can bQy tS trong phong, ch6ng dich COVID-
19" (sau day g<;>ila QUYStdinh s6 1462/QD-BYT).
- D6i vai cac truang hgp khong co m~t t~i co sO'kham, chua b~nh khi
thiSt l~p vting cach ly thi thong bao cho ca nhan do dS tu vfin theo d5i suc khoe,
xet nghi~m, di~u tri va cach ly theo quy dinh.
5. NgU'iri cham soc b~nh nhan (trir trU'o-ng hqp cham soc b~nh nhan
ntng), ngU'iri cung cap dich
Vl],
ngU'iri tham b~nh nhan va cac trU'o-ng hQ'p
khac:
- NSu tiSp xuc gAnvai ca b~nh: Th\fc hi~n cach ly y tS t~p trung t~i co sO'
y tS do Ban chi d~o phong ch6ng dich COVID-19 qu6c gia ho~c cfip tinh quySt
dinh.
- NSu tiSp xuc vai nguai tiSp xuc gAnvai ca b~nh: T\f theo d5i suc khoe
va cach ly y tS t~i nha, noi luu tru.
- Cac truang hgp khac: T\f theo d5i suc khoe t~i nha, noi luu tru va h~n
chS dSn noi cong cQng.
E. TO CHUC CACH LY T~I
co
sa
KHAM, CHUA B~NH
I. QUY MO KHOANH VUNG CACH LY
Can cu vao kSt qua di~u tra dich [email protected]dS quySt dinh quy mo
C\l
thS nhu sau:
1.1. Quy mo khoa, phong: T~i khoa, phong phat hi~n co tir mQt ca b~nh.
Đánh giá bài viết
1 224
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo