Nghị quyết 29/NQ-CP

Nghị quyết 29/NQ-CP - Chế độ đối với người lao động nghỉ hưu trước tuổi tại Ngân hàng

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 29/NQ-CP về chế độ đối với người lao động nghỉ hưu trước tuổi tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam. Theo đó, những cán bộ thuộc Ban điều hành, lãnh đạo của VDB sẽ không được áp dụng cơ chế này...

Thuộc tính văn bản: Nghị quyết 29/NQ-CP

Số hiệu29/NQ-CP
Loại văn bảnNghị quyết
Lĩnh vực, ngànhTiền tệ - Ngân hàng, Lao động - Tiền lương
Nơi ban hànhChính phủ
Người kýNguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành24/04/2018
Ngày hiệu lực24/04/2018
CHÍNH PHỦ
-------
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 29/NQ-CP
Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2018
NGHỊ QUYẾT
VỀ CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG NGHỈ HƯU TRƯỚC TUỔI TẠI NGÂN
HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 m 2015;
Xét đề nghị của Ngân hàng Phát triển Việt Nam (văn bản số 227/HĐQT ngày 04 tháng 8
năm 2017 số 38/NHPT-HĐQT ngày 09 tháng 02 năm 2018); của Bộ Tài chính (văn
bản số 17957/BTC-TCCB ngày 29 tháng 12 năm 2017); của Bộ Lao động-Thương binh
hội (văn bản số 5477/LĐTBXH-LĐTL ngày 27 tháng 12 năm 2017,
Thực hiện Chiến lược phát triển Ngân hàng Phát triển Việt Nam đến năm 2020 tầm
nhìn đến năm 2030, Chính phủ thống nhất vận dụng một số chế độ, chính sách quy định
tại Nghị định số 63/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định
chính sách đối với người lao động dôi khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu để áp dụng đối với người lao động nghỉ hưu
trước tuổi tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam, cụ thể như sau:
QUYẾT NGH
Điều 1. Đối tượng áp dụng
Người lao động tại Ngân ng Phát triển Việt Nam (không bao gồm đối tượng người
quản Ngân hàng Phát triển Việt Nam: Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Phó Chủ tịch Hội
đồng Quản trị, Thành viên Hội đồng Quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát, Thành viên Ban
Kiểm soát, Tổng Giám đốc, c Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng) đáp ứng được c
điều kiện, tiêu chuẩn sau thì được nghỉ hưu trước tuổi:
1. Hạn chế về năng lực hoàn thành công việc được giao trong giai đoạn Ngân ng Phát
triển Việt Nam đang thực hiện i cấu theo Quyết định số 369/QĐ-TTg ngày 28 tháng
02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ.
2. độ tuổi từ đủ 55 tuổi đến dưới 60 tuổi đối với nam, từ đủ 50 tuổi đến dưới 55 tuổi
đối với nữ (tính tại thời điểm ngày 01 tháng 01 năm 2018) đã có từ đủ 20 năm đóng
Bảo hiểm hội trở lên.
Điều 2. Chế độ, chính sách
Người lao động tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam thuộc đối tượng quy định tại Điều 1
Nghị quyết này, khi nghỉ hưu trước tuổi được thực hiện một lần trong m 2018, được
hưởng các chế độ như sau:
1. Người lao động từ đủ 55 tuổi đến đủ 59 tuổi đối với nam tính tại thời điểm ngày 01
tháng 01 năm 2018, từ đủ 50 tuổi đến đủ 54 tuổi đối với nữ tính tại thời điểm ngày 01
tháng 01 năm 2018, thời gian đóng bảo hiểm hội đủ 20 năm trở lên, được hưởng
chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm hội các chế độ sau:
a) Không bị tr tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi;
b) Được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi m (đủ 12 tháng, không tính tháng lẻ) nghỉ
hưu trước tuổi. Tiền lương m căn cứ tính trợ cấp cho người lao động nghỉ u trước
tuổi tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 05 năm cuối cùng trước khi nghỉ
việc;
c) Được hỗ trợ 01 tháng lương s do Chính phủ quy định năm 2018 cho mỗi năm làm
việc đóng bảo hiểm hội, trường hợp tháng lẻ thì từ dưới 01 tháng không được
tính; từ đủ 01 tháng đến dưới 06 tháng được tính bằng 1/2 m; từ đủ 06 tháng trở lên
được tính bằng 01 năm làm việc.
2. Người lao động trên 59 tuổi nhưng chưa đủ 60 tuổi đối với nam tính tại thời điểm ngày
01 tháng 01 năm 2018, trên 54 tuổi nhưng chưa đủ 55 tuổi đối với nữ tính tại thời điểm
ngày 01 tháng 01 năm 2018, thời gian đóng bảo hiểm hội đủ 20 năm trở lên thì
được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm hội hưởng
thêm các chế độ sau:
a) Không bị tr tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi;
b) Được hỗ trợ 0,5 tháng lương sở do Chính phủ quy định năm 2018 cho mỗi năm làm
việc đóng bảo hiểm hội, trường hợp tháng lẻ thì từ dưới 01 tháng không được
tính; từ đủ 01 tháng đến dưới 06 tháng được tính bằng 1/2 m; từ đủ 06 tháng trở lên
được tính bằng 01 năm làm việc.
Điều 3. Nguồn kinh phí
Các khoản trợ cấp, hỗ trợ tại Điều 2 Nghị quyết này được tính vào chi phí quản của
Ngân ng Phát triển Việt Nam.
Điều 4. T chức thực hiện
1. Ngân hàng Phát triển Việt Nam thực hiện soát, lập danh sách dự toán số tiền trợ
cấp đối với người lao động thuộc đối tượng nghỉ hưu trước tuổi, báo o Bộ Tài chính
thẩm tra, phê duyệt để triển khai thực hiện trong năm 2018.
2. Bộ Tài chính thẩm tra, phê duyệt danh sách kinh phí hỗ trợ đối với người lao động
nghỉ hưu trước tuổi theo đề nghị của Ngân hàng Phát triển Việt Nam; theo dõi, đôn đốc,
kiểm tra việc thực hiện.
3. Bộ Lao động - Thương binh hội phối hợp với Bộ Tài chính theo dõi, đôn đốc,
kiểm tra việc thực hiện nội dung tại Nghị quyết này.
4. Bảo hiểm hội Việt Nam giải quyết chính sách bảo hiểm hội đối với người lao
động quy định tại Nghị quyết này.
Điều 5. Điều khoản thi hành
Nghị quyết này hiệu lực thi hành kể từ ngày ban nh.
Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân ng Phát triển Việt Nam Thủ trưởng các quan
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.
Nơi nhận:
- Ban t Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Đánh giá bài viết
1 159

Bài liên quan

0 Bình luận
Sắp xếp theo