Luật Thư viện số 46/2019/QH14

Luật thu viện số 46/2019/QH14

Ngày 21/11/2019 Luật thư viện đã được các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua với 91,51% đại biểu Quốc hội tán thành. Luật thư viện sẽ chính thức có hiệu lực từ năm 2020. Sau đây là nội dung chi tiết Luật thư viện 2019, mời các bạn cùng tham khảo.

Kể từ ngày Luật Thư viện 2019 có hiệu lực, Pháp lệnh Thư viện 31/2000/PL-UBTVQH10 hết hiệu lực.

QUỐC HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Luật số: 46/2019/QH14

LUẬT THƯ VIỆN

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật Thư viện.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về thành lập, hoạt động thư viện; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm, của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động thư viện; quản lý nhà nước về thư viện.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động thư viện hoặc có liên quan đến hoạt động thư viện trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

…………………

Trên đây là một phần nội dung của Luật thư viện thuộc lĩnh vực Văn hóa xã hội được HoaTieu.vn đăng tải và cập nhật, mời các bạn sử dụng file tải về để xem toàn bộ nội dung Luật thư viện.

Ký bởi: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn
Cơ quan: Văn phòng Chính phủ
Thời gian ký: 12.12.2019 16:29:40 +07:00
Đánh giá bài viết
1 445

Bài liên quan

0 Bình luận
Sắp xếp theo