Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam 2022 mới nhất

Danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu năm 2022

Danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu năm 2022 được Bộ Tài chính ban hành tại Thông tư 31/2022/TT-BTC về danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam. 

Theo đó, danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam được ban hành tại Thông tư này sẽ thay thế cho danh mục ban hành tại Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Thông tư 31/2022/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2022. Sau đây là nội dung chi tiết danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu năm 2022, mời các bạn cùng tham khảo.

Phụ lục I. DANH MỤC HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 08 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

PHẢN I. ĐỘNG VẬT SỐNG; CÁC SẢN PHẨM TỪ ĐỘNG VẬT

Chú giải.

1. Trong phần này, khi đề cập đến một giống hoặc một loài động vật, trừ khi có yêu cầu khác, cần phải kể đến cả giống hoặc loài động vật đó còn non.

2. Trừ khi có yêu cầu khác, trong toàn bộ Danh mục này bất cứ đề cập nào liên quan đến các sản phẩm "được làm khô" cũng bao gồm các sản phẩm được khử nước, làm bay hơi hoặc làm khô bằng đông lạnh.

Chương 1. Động vật sống

Chú giải.

1. Chương này bao gồm tất cả các loại động vật sống trừ:

(a) Cá và động vật giáp xác, động vật thân mềm và động vật thuỷ sinh không xương sống khác, thuộc nhóm 03.01, 03.06, 03.07 hoặc 03.08;

(b) Vi sinh vật nuôi cấy và các sản phẩm khác thuộc nhóm 30.02; và

(c) Động vật thuộc nhóm 95.08.

DANH MỤC HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU VIỆT NAM

..................................

Mời các bạn sử dụng file tải về để xem chi tiết Danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu năm 2022.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 271
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo