Công văn số 5888/BYT-TB-CT 2020 về hướng dẫn triển khai đấu thầu thiết bị y tế

Công văn số 5888 BYT-TB-CT 2020

Công văn số 5888/BYT-TB-CT ngày 29/10/2020 của Bộ Y tế Hướng dẫn triển khai đấu thầu trang thiết bị y tế theo Thông tư số 14/2020/TT-BYT.

Kính gửi:

- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tê;
- Các cơ sở y tế trực thuộc Bộ, ngành;
- Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Hiện nay, việc mua sắm trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập được thực hiện theo quy định của Luật đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn liên quan về đấu thầu và các hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tô chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp (sau đây gọi tắt là Thông tư số 58/2016/TT-BTC).

Ngày 10/7/2020, Bộ Y tế đã ban hanh Thông tư số 14/2020/TT-BYT quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập (sau đây gọi tắt là Thông tư số 14/2020/TT-BYT). Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2020.

Để việc triển khai Thông tư số 14/2020/TT-BYT bảo đảm tính chính xác, thống nhất, Bộ Y tế hướng dẫn một số nội dung cụ thể như sau:

1. Phạm vi áp dụng

a) Thông tư số 14/2020/TT-BYT áp dụng đối với việc đấu thầu mua sắm các sản phấm, hàng hóa là trang thiết bị y tế.

Việc xác định sản phẩm, hàng hóa là trang thiết bị y tế được dựa trên định nghĩa trang thiết bị y tế quy định tại khoản 1 và 2 Điều 1 Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018.

b) Thông tư số 14/2020/TT-BYT không áp dụng đối với việc đấu thầu mua sắm các sản phẩm, hàng hóa không phải là trang thiết bị y tế. Việc đấu thầu các sản phẩm, hàng hóa này được thực hiện theo các quy định Luật đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn liên quan về đấu thầu.

Việc xác định sản phẩm, hàng hóa không phải là trang thiết bị y tế cũng phải dựa trên định nghĩa trang thiết bị y tế quy định tại khoản 1 và 2 Điều 1 Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018.

Ví dụ: Các sản phẩm sử dụng trong quy trình xét nghiệm hiện, đang là các sản phẩm RUO (research use only) hoặc LUO (laboratory use only)... không phải là trang thiết bị y tế;

c) Thông tư số 14/2020/TT-BYT không áp dụng đối với việc đấu thầu mua sắm các sản phẩm, hàng hóa là vật liệu, phần mềm (software), phụ kiện (ví dụ như: Đầu dò máy siêu âm, Bóng phát tia X..) và khí y tế không phải thực hiện đăng ký lưu hành, cấp phép nhập khẩu theo quy định tại khoản 13 Điều 68 Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018.

d) Thông tư số 14/2020/TT-BYT áp dụng cả đối với việc đấu thầu mua sắm các sản phẩm, hàng hóa là trang thiết bị y tế sử dụng nguồn vốn đầu tư công.

..................................

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Y tế được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

BO
YTE
CONG HoA xA HOI CHU NGHiA VI~T NAM
DQc l~p - Tl}'do - H~nh phuc
us
N<5i,
ngaylJ
thong
10
nam
2020S6: 5l~gIBYT -TB-CT
VIv hirong d~ntrien khai d~uthau
trang thi~tbi y t~ thea Thong tu
s6
1412020/TT-BYT
Kinh giri:
- Cac dan vi thuoc va tnrc thuoc BQY ts;
- Cac co sa y tS tnrc thuoc BQ,nganh;
- Sa
Y tS tinh, thanh ph6 true thuoc Trung uong;
Hien nay, viec mua sam trang thiSt bi y tS tai cac co sa y ts cong l~p duoc thirc
hien thea quy dinh cua Luat diu th~u, Nghi dinh s6 63/2014/Nf)-CP va cac van ban
huang d~n lien quan v€ diu th~u va cac huang d~n cua BQ Tai chinh tai Thong
tir
s6
58/2016/TT-BTC ngay 29/3/2016 cua BQ Tai chinh quy dinh chi tiSt viec sir dung
von nha mroc dS mua sam nham duy tri heat dong thuong xuyen cua co quan nha
nuoc, dan vi thuoc lire hrong vii trang nhan dan, dan vi sir nghiep cong l~p, t6 chilc
chinh tri, t6 chuc chinh tri - xii hQi,t6 chilc chinh tri xii hQi - ngh€ nghi~p, t6 chuc xii
hQi,t6 chuc xii hQi - ngh€ nghi~p (sau day gQi tlit la Thong tu
s6
58/20J6/TT-BTC).
Ngay 10/7/2020, BQ
Y
tS dii ban hanh Thong tu s6 14/2020/TT-BYT quy dinh
mQt s6 nQi dung trong diu th~u trang thiSt bi y tS t~i cac cO'sa y tS cong l~p (sau day
gQi tlit la Thong tu
s6
14/2020/TT-BYT). Thong tu nay c6 hi~u l\f<;;thi hanh kS tir
ngay 01/9/2020.
US vi~c triSn khai Thong tu s6 14/20201IT-BYT bao dam tinh chinh xac, th6ng
nhit, BQY tS huang d~n mQt s6 nQi dung cv thS nhu sau:
1.
Ph~m vi
ap
dl}ng
a) Thong tu s6 14/2020/TT-BYT ap dVng d6i vai vi~c diu th~u mua s~m cac san
ph~m, hang h6a la trang thiSt bi y tS.
Vi~c xac dinh san ph~m, hang h6a la trang thiSt bi y tS duQ'cd\fa tren dinh nghla
trang thiSt bi y tS quy dinh t~i khoan 1 va 2 Ui€u 1 Nghi dinh s6 36/2016/NI)-CP
ngay 15/5/2016 cua Chinh phu v€ quan ly trang thiSt bi y tS duQ'c sua d6i, b6 sung
bai Nghi dinh s6 169/20 18/N1)-CP ngay 31112/2018.
b) Thong tu s6 14/2020/TT-BYT khong ap dVng d6i vai vi~c diu th~u mua s~m
cac san ph~m, hang h6a khong phai la trang thiSt bi y tS. Vi~c diu th~u cac san ph~m,
hang h6a nay duQ'c th\fc hi~n thea cac quy dinh Lu~t diu th§.u, Nghi dinh s6
63/20 14/N1)-CP va cac van ban huang d~n lien quan v€ diu th§.u.
Vi~c xac dinh san ph~m, hang h6a khong phai la trang thiSt
bi
y tS cling phai
dVa tren dinh nghla trang thiSt bi y tS quy dinh t~i khoan 1 va 2 Ui€u 1 Nghi dinh s6
36/2016/ND-CP
ngay
15/5/2016
cua Chinh phu vS quan
Iy
trang thiet bi y tS duoc
sua d6i, b6 sung boi Nghi dinh s6
169/2018/ND-CP
ngay
31112/2018.
Vi du: Cac san pham sir dung trong quy trinh xet nghiem
hien
dang la cac san
pham RUO (research use only) hoac LUO (laboratory use only) ... khong phai la trang
thiSt bi y tS;
c) Thong
tir
s6
14/2020/TT-BYT
khong ap dung d6i voi viec d~u thftu mua s~m
cac san pham, hang hoa la v~t lieu, phan mem (software), phu kien (vi du nhir: Dftu
do may sieu am, Bong phat tia X..) va khi y ts khong phai thuc hien dang ky hru
hanh, c~p phep
nhap
khau theo quy dinh tai khoan 13 Dieu 68 Nghi dinh s6
36/2016/ND-CP
ngay
15/5/2016
cua Chinh phu vS quan ly trang thiSt bi y tS duoc
sua d6i, b6 sung boi Nghi dinh s6
169/2018/ND-CP
ngay
31112/2018.
d) Thong
tir
s6
14/2020/TT-BYT
ap d\lng ca d6i vai vi~c d~u thftu mua s~m cac
san ph~m, hang hoa Ia trang thiSt bi y tS su d\lng ngu6n v6n dftu tu congo
2. Philn nh6m trang thi~t bi Yt~
a) Theo quy dinh t~i khoan 1 DiSu 7 Thong tu
14/2020/TT-BYT,
mQt chung Io~i
trang thiSt bi y tS co thS duqc phan thanh mQt ho~c nhiSu nhom khac nhau. Vi~c xac
dinh nhom d6i vai mQt chung lo~i trang thiSt bi y tS duqc thgc hi~n thea cac buac
nhu sau:
- Can cu yeu cftu chuyen mon, nhu cftu su d\lng cac co sa y tS thvc hi~n cong khai
thong tin vS nhu cftu mua s~m trang thiSt bi y tS dS cac co sa kinh do~nh trang thiSt bi
y tS cung c~p cac thong tin vS:
+ Chung lo~i, c~u hinh, tinh nang ky thu~t trang thiSt bi y ts rna dan vi do dang
,
cung cap;
+Nhom C\lthS cua tung chung Io~i;
+ Gia C\lthS cua tUng chung lo~i.
- Tren co sa cac thong tin vS nhom cua trang thiSt bi y tS do cac co sa kinh
doanh trang thiSt bi y tS cung c~p, co sa y tS thgc hi~n:
+T6ng hqp nhu cftu d6i vai tung trang thiSt bi y tS thea nhom.
+ Can cu t6ng hqp vS nhom nhu da neu tren va gia do cac co sa kinh doanh
cong khai tren m~ng cua BQ Y tS dS Iva Ch9n mQt ho~c nhiSu nhom dS xay dvng kS
ho~ch Iva Ch9n nha thftu bao dam phil hqp vai yeu cftu chuyen mon, nhu cftu su d\lng
va ngu6n kinh phi.
Theo quy dinh cua Lu~t d~u thftu, Nghi dinh
63/2014/ND-CP
va Thong tu s6
19/201SITT-BKHDT
thi h6 so yeu cftu, h6 so meri th~u phai phil hqp vai kS hOC;lCh
Iva ch9n nha thftu da duqc phe duy~t, nen khi xay dvng kS ho~ch Iva Ch9n nha th~u
phai thvc hi~n vi~c phan nhom.
b) VS phan nhom d6i vai trang thiSt bi y tS Ia h~ th6ng g6m nhiSu trang thiSt bi
y tS dan
Ie
kSt hqp vai nhau thanh mQth~ th6ng:
2
- Truong hop cac trang thiet bi y tS dap irng la til mot chu sa htru, du dinh diroc
su dung kSt hop dS dat diroc mot muc dich
sir
dung chung va nrong thich khi duoc
sir
dung nhu mot h~ thong nhung m6i trang thiSt bi y tS dan Ie trong h~ thong lai duoc
xac dinh thea cac nh6m khac nhau va khong xac dinh diroc nh6m chung cho h~ thong
thi khong ap dung thea quy dinh tai Thong tu s6 14/2020/TT-BYT.
Vi du: H~ thong gom nhiSu trang thiet bi y tS don le: H~ thong ph~u thuat nQi soi
(nguon sang, bQxu
ly
hinh anh, camera ...), Dao m6 dien, May bam kh(C02, May bao 6
khop... trong do, m6i trang thiSt bi y tS trong h~ thong chung duoc xac dinh thea cac
nh6m khac nhau va khong xac dinh
diroc
nh6m chung cho h~ thong.
- Truong
hop
trang thiSt bi y tS
18.
mQt h~ th6ng va xac dinh duQ'cnh6m chung
cho h~ th6ng thi ap dVng thea quy dinh tl;liThong tu s6 14/2020/TT-BYT.
Vi dV: G6i th~u H~ th6ng chVP cQng huang til, H~ th6ng chVP c~t lap vi tinh
CT-Scanner. .. xac dinh duQ'cnh6m chung cua h~ th6ng.
c) Vi~c xac dinh nuac san xu§.ttrang thiSt bi y tS din
Cll
vao thong tin ghi tren
mQt trong cac gi§.y to' quy dinh tl;likhoan 2 DiSu 4 Thong tu s6 14/2020/TT-BYT,
trong d6luu
y:
- Yeu c~u d6i vai cac gi§.yto' quy dinh tl;lidiSm c khoan 2 DiSu 4 Thong tu s6
14/2020/TT-BYT thlJc hi~n thea quy dinh tl;lidiSm b va g khoan 2 DiSu 23 Nghi dinh
s6 169/20 IS/Nf)-CP.
- VS m~u gi§.y chung nh~n luu hanh tlJ do: Cac cO' sa y ts c6 thS tham khao mQt
s6 gi§.y chUng nh~n luu hanh tlJ do dtl duQ'c dang tai tren c6ng thong tin H~ th6ng
dich vv cong tflJc tuySn vS quan
ly
trang thiSt bi y tS tl;li dia chi
https:lldmec.moh.gov.vn.
3. T6 chrrc, ca nhan cung cAp trang thi~t bi Yt~
Thong tu s6 14/2020/TT-BYT quy dinh trang thiSt bi y tS tham dlJ th~u phai
duQ'ccung c§.pbai mQt trong cac t6 chuc, ca nhan quy dinh tl;liKhoan 6 DiSu 7, bao
g6m: Chu sa hfru trang thiSt bi y tS, chu sa hfru s6 luu hanh trang thiSt bi y tS, t6
chuc, ca nhan dUng ten trong gi§.yphep nh~p kh~u trang thiSt bi y tS va t6 chuc, ca
nhan duQ'c uy quySn d6ng thai quy dinh vi~c uy quySn phai tuan thu quy dinh cua
phap lu~t vS dan SlJ.
MQt s6 vi dV:
a) MQt trang thiSt bi y tS c6 cong ty chu sa hfru tl;liMy uy quYSncho cong ty tl;li
Singapore, Cong ty tl;liSingapore uy quySn cho Cong ty A tl;liVi~t Nam va Cong ty A
tl;liVi~t Nam uy quySn cho Cong ty B tl;liVi~t Nam khac tham dlJ th~u.
Nhu v~y, cae chu thS sau day duQ'Ctham gia d§.uth~u cung c§.ptrang thiSt bi y tS:
- Cong ty tl;liSingapore do dap quy dinh tl;lidiSm d khoan 6 DiSu 7 Thong tu s6
14/2020/TT-BYT;
- Cong ty A tl;liVi~t Nam do dap quy dinh tl;lidiSm d khoan 6 DiSu 7 Thong tu
s6 14/2020/TT-BYT;
3
Đánh giá bài viết
1 374

Bài liên quan

0 Bình luận
Sắp xếp theo