Công văn 897/2013/TCHQ-GSQL

Công văn 897/2013/TCHQ-GSQL về tiếp nhận 01 xe ôtô của dự án viện trợ về tự bảo quản do Tổng cục Hải quan ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
Số: 897/TCHQ-GSQL
V/v: Tiếp nhận 01 xe ôtô của
dự án viện trợ về tự bảo quản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------------

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2013

Kính gửi: Cục Cảnh sát kinh tế ( Bộ Công an).

Phúc đáp công văn số 172/C46 ngày 2/2/2013 của Cục Cảnh sát kinh tế - Bộ Công an về đề nghị cho phép Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Việt Xuân (là đơn vị được Cục Cảnh sát kinh tế - Bộ Công an ủy thác nhập khẩu) được tiếp nhận 01 xe ôtô hiệu Toyota Fortuner, mới 100%, 07 chỗ, màu đen, số khung MHFYX59G4D8038581, số máy 2TR-7418774, Thái Lan sản xuất năm 2012 cho dự án "Hỗ trợ đấu tranh chống hàng giả có nguy cơ cao đối với sức khỏe hoặc sự an toàn của người dân tại tiểu vùng sông Mê Kông", chiếc ôtô này được vận chuyển đến cảng Hải Phòng ngày 23/1/2013 theo vận đơn số PSQHPG125 ngày 28/12/2012, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Dự án nêu trên đã được Phó Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại công văn số 3306/VPCP-QHQTngày 24/05/2011 của Văn phòng Chính phủ; trên cơ sở nội dung quy định tại khoản 2, Điều 9 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ, để tránh chi phí lưu kho bãi, Tổng cục Hải quan đồng ý để Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Việt Xuân được tạm nhận chiếc xe ô tô nêu trên về tự bảo quản tại trụ sở Bộ Công an (địa chỉ 47 Phạm Văn Đồng, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội); Cục Cảnh sát kinh tế - Bộ Công an có văn bản cam kết trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày tạm nhận xe ôtô về tự bảo quản sẽ hoàn tất các thủ tục liên quan đến việc tiếp nhận chiếc xe ô tô nêu trên theo quy định đối với hàng hóa viện trợ không hoàn lại.

Đề nghị Cục Cảnh sát kinh tế - Bộ Công an hướng dẫn Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Việt Xuân liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi nhận hàng để được hướng dẫn, giải quyết thủ tục cụ thể.

Tổng cục Hải quan phúc đáp nội dung trên để Cục Cảnh sát kinh tế - Bộ Công an được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ TP. Hải Phòng (để thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)


Vũ Ngọc Anh

Đánh giá bài viết
1 33
0 Bình luận
Sắp xếp theo