Công văn 4682/2012/LĐTBXH-BTXH

Công văn 4682/2012/LĐTBXH-BTXH về trợ giúp xã hội dịp Tết Nguyên đán năm 2013 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG
BINH VÀ XÃ HỘI
-------------
Số: 4682/LĐTBXH-BTXH
V/v trợ giúp xã hội dịp Tết Nguyên
đán năm 2013

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------------

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2012

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn năm 2012, các địa phương đã thực hiện tốt công tác trợ giúp xã hội; thăm hỏi, tặng quà các đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh khó khăn; trợ giúp kịp thời các hộ gia đình thiếu lương thực.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác trợ giúp xã hội, góp phần ổn định đời sống nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc biệt là những địa phương bị thiệt hại nặng do thiên tai, thực hiện tốt những nội dung sau:

1. Triển khai rà soát, tổng hợp số hộ, số khẩu có nguy cơ thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ và giáp hạt đầu năm 2013 để có phương án trợ giúp kịp thời, đảm bảo cho mọi người dân, mọi gia đình đều có Tết. Trong trường hợp nguồn ngân sách đảm bảo xã hội của địa phương không đáp ứng được thì địa phương chủ động báo cáo Thủ tướng Chính phủ để Trung ương có phương án hỗ trợ.

2. Thực hiện kịp thời việc chi trả trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội theo đúng quy định tại Nghị định 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 và Nghị định 13/2010/NĐ-CP ngày 27/02/2010 của Chính phủ.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo kết quả rà soát số hộ, số khẩu có nguy cơ thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ và giáp hạt đầu năm 2013 về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 30/12/2012 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng CP Vũ Văn Ninh (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố;
- Trung tâm Thông tin của Bộ;
- Lưu: VT, Cục BTXH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(đã ký)


Nguyễn Trọng Đàm

Đánh giá bài viết
1 96
0 Bình luận
Sắp xếp theo