Công văn 1343/2013/VPCP-KTN

Công văn 1343/2013/VPCP-KTN về vấn đề liên quan đến lắp đặt hệ thống van lật tại đập bậc 2, nhà máy thủy điện Sông Côn 2 do Văn phòng Chính phủ ban hành.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------
Số: 1343/VPCP-KTN
V/v: Các vấn đề liên quan đến lắp đặt hệ thống
van lật tại đập bậc 2, nhà máy thủy điện Sông Côn 2
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2013

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam;
- Công ty cổ phần thủy điện Geruco Sông Côn.

Xét báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam (công văn số 08/BC-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2013) về các vấn đề liên quan đến lắp đặt hệ thống van lật tại đập bậc 2, nhà máy thủy điện Sông Côn 2, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tiếp tục chỉ đạo thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng công trình thủy điện Sông Côn 2 theo đúng quy định.

2. Bộ Công Thương phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam kiểm tra Hồ sơ thiết kế hệ thống van lật tại đập bậc 2, nhà máy thủy điện Sông Côn 2 để xem xét, giải quyết theo đúng quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP; các Vụ: TKBT, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

(Đã ký)


Nguyễn Hữu Vũ

Đánh giá bài viết
1 57
0 Bình luận
Sắp xếp theo