Chỉ thị số 417/CT-TTG

Chỉ thị số 417/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác Giáo dục quốc phòng - an ninh năm 2010 và những năm tiếp theo.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------------------

Số: 417/CT-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------------

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2010

CHỈ THỊ
Về việc tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác
Giáo dục quốc phòng – an ninh năm 2010 và những năm tiếp theo
--------------------------

Thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 03 tháng 5 năm 2007 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng - an ninh trong tình hình mới (gọi tắt là Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị) và Nghị định số 116/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về Giáo dục quốc phòng - an ninh (gọi tắt là Nghị định số 116/2007/NĐ-CP của Chính phủ), trong những năm qua, nhất là năm 2009 công tác giáo dục quốc phòng - an ninh (GDQP-AN) đã được lãnh đạo các Bộ, ban, ngành đoàn thể Trung ương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập (gọi tắt là cơ quan, tổ chức Trung ương), Đảng ủy, Bộ Tư lệnh các quân khu, cấp ủy, chính quyền các địa phương, Hội đồng GDQP-AN các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả, thiết thực, nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ chức được nâng cao, lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội được củng cố; công tác GDQP-AN cho học sinh, sinh viên dần đi vào nền nếp, góp phần quan trọng củng cố nền quốc phòng toàn dân và giữ vững ổn định chính trị - xã hội.

Tuy nhiên, việc tổ chức thực hiện công tác GDQP-AN trong thời gian qua còn bộc lộ một số hạn chế, khuyết điểm:

- Sự lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác GDQP-AN ở một số địa phương, cơ quan tổ chức Trung ương chưa toàn diện; nhận thức và trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, đảng viên trong đó có cả cán bộ chủ chốt và người đứng đầu cơ quan, tổ chức đối với công tác GDQP-AN chưa sâu sắc, đến nay vẫn còn nhiều cơ quan, tổ chức Trung ương chưa tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh (KTQP-AN) cho các đối tượng theo Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị định số 116/2007/NĐ-CP của Chính phủ, nhất là đối tượng 3, 4, 5 thuộc Bộ, ngành quản lý. Sự phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể trong công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, tổ chức thực hiện công tác GDQP-AN còn thiếu chặt chẽ.

- Đội ngũ giáo viên GDQP-AN còn thiếu về số lượng và yếu về chất lượng, nhiều cơ sở giáo dục chưa có hoặc thiếu giáo viên chuyên trách theo quy định, cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy còn thiếu, chất lượng môn học GDQP-AN của học sinh, sinh viên ở một số trường Trung học phổ thông, Trung cấp chuyên nghiệp, Trung cấp nghề và Cao đẳng, Đại học còn nhiều hạn chế.

Để phát huy thành tích đã đạt được, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác GDQP-AN năm 2010 và những năm tiếp theo, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

1. Các cơ quan, tổ chức Trung ương, các quân khu, địa phương và cơ sở tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị; Nghị định số 116/2007/NĐ-CP của Chính phủ; Quy định số 07/QĐ-BTCTW ngày 16 tháng 4 năm 2008 của Ban Tổ chức Trung ương về tiêu chuẩn KTQP-AN đối với cán bộ, đảng viên và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về công tác GDQP-AN; tăng cường chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác bồi dưỡng KTQP-AN cho các đối tượng, vận dụng linh hoạt các hình thức học tập trên cơ sở bảo đảm mục tiêu, yêu cầu giáo dục, bồi dưỡng KTQP-AN, nội dung chương trình, thời gian học tập và chỉ tiêu về số lượng. Phấn đấu hết năm 2010 cơ bản hoàn thành việc bồi dưỡng KTQP-AN cho các đối tượng, trọng tâm là đối tượng 2, 3, 4, 5 ở các cơ quan, tổ chức Trung ương.

2. Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, tổ chức Trung ương, các quân khu, địa phương tổ chức Tổng kết 10 năm thực hiện công tác GDQP-AN (2001-2010) bảo đảm mục đích, yêu cầu của Chỉ thị số 2009/CT-TTg ngày 01 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương triển khai thực hiện Đề án Đào tạo giáo viên GDQP-AN để đến năm 2016 các trường Trung học phổ thông, Trung cấp chuyên nghiệp, Trung cấp nghề có đủ giáo viên chuyên trách theo yêu cầu; nghiên cứu đào tạo giảng viên GDQP-AN cho các trường Đại học, cCo đẳng; có chế độ, chính sách trong đào tạo và sử dụng sau đào tạo đối với đội ngũ giáo viên, giảng viên GDQP-AN; phối hợp với Bộ Quốc phòng nghiên cứu, thống nhất đề xuất Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sỹ quan biệt phái cho các trung tâm GDQP-AN sinh viên, các trường Đại học, Cao đẳng để nâng cao chất lượng GDQP-AN tại các cơ sở này.

Đánh giá bài viết
1 95
0 Bình luận
Sắp xếp theo