Chỉ thị 03/CT-BYT năm 2020 tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Corona

Chỉ thị 03/CT-BYT

Chỉ thị 03/CT-BYT năm 2020 về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona do Bộ Y tế ban hành vào ngày 22/01/2020.

Hiện nay dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona diễn biến rất phức tạp, tính đến ngày 21/01/2020 tại Trung Quốc ghi nhận 225 trường hợp mắc, 4 trường hợp tử vong. Đã xảy ra các trường hợp mắc bệnh ở Bắc Kinh, Quảng Đông và đã có một số cán bộ y tế mắc bệnh. Đã ghi nhận một số trường hợp mắc bệnh xâm nhập tại Thái Lan 02 trường hợp (người dân Vũ Hán đến Thái Lan du lịch) và Nhật Bản 01 trường hợp (trở về từ thành phố Vũ Hán và có tiếp xúc với bệnh nhân mắc bệnh tại thành phố Vũ Hán). Tại Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh nhưng nguy cơ bệnh xâm nhập và nước ta là rất lớn, thông qua khách du lịch, người lao động nhập cảnh từ thành phố Vũ Hán và vùng có dịch về hằng ngày tại các cửa khẩu hàng không quốc tế là rất lớn, đặc biệt trong thời điểm gần Tết Nguyên Đán Canh Tý năm 2020 có sự gia tăng đi lại rất lớn giữa các khu vực, các quốc gia cùng với điều kiện khí hậu mùa đông xuân lạnh ẩm rất thuận lợi cho các tác nhân gây bệnh phát sinh và phát triển.

Để chủ động tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh, ngăn chặn dịch bệnh lan truyền vào Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ thị cho các cơ quan chức năng thực hiện biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Văn bản pháp luật này thuộc chuyên mục Y tế - Sức khỏe, mời các bạn cùng tham khảo chi tiết.

BOYTE
CONG HOA xX HOI
CHiT
NGHiA VIET NAM
.
.
.
DQc I~p - T\f do - H~nh phiic
Ha
N(Ji,
ngay2l
thang
01
nam 2019
s6:03
ICT-BYT
CHi THJ
V~ vi~c tang cuong cong tac phong, chang djch b~nh
viem dU'irng ho hfip cfip do chung mo-i cua vi rut Corona
Hien nay dich benh viem dirong ho h§.p c§.p do chung moi cua vi rut
Corona di~n bien r§.t phirc tap, tinh d~n ngay
21/01/2020,
tai Trung QU6c ghi
nhan 225 tnrong hop mac, 4 tnrong hop
tir
vong. Da xay ra cac tnrong hop mac
benh &Bic Kinh, Quang Dong va da co m9t s6 can b9 y t~ nhiem benh. Da ghi
nhan mot s6 tnrong hop mac benh xam nhap tai Thai Lan 02 tnrong hop (ngiroi
dan thanh ph6 Vii Han den Thai Lan du lich) va Nhat Ban 01 tnrong hop (tro v€
tir thanh ph6 Vfi Han va co ti~p xuc voi benh nhan mic benh tai thanh ph6
vu
Han). T~i Vi~t Nam, chua ghi nh~n truemg hqp mic b~nh nhung nguy ca b~nh
xam nh~p vao nuac ta la r§.tlan, thong qua khach du lich, nguai lao d9ng nh~p
canh
ill
thanh ph6
vu
Han va vung co dich v€ h&ng ngay t~i cac cua khftu hang
khong qu6c t~ la r§.t lan, d~c bi~t trong thai diem g§.n t~t Nguyen dan Canh Ty
nam 2020 co SlJgia tang di l~i rfrt Ian giua cac khu VlJC,cac qu6c gia; cung vai
di€u ki~n khi h~u mua dong xuan l~nh ftm r§.tthu~n lqi cho tac nhan gay b~nh
phat sinh va phat trien.
De chu d9ng tang cuemg cac bi~n phap phong ch6ng dich b~nh, ngan
ch~n dich b~nh Ian truy€n vao Vi~t Nam, B9 tru6ng B9 Y t~ chi thi:
1.
Cl}C
y
t~ d\f phong
- Thuemg xuyen c~p nh~t thong tin kip thai
ill
WHO,
Ca
quan d§.u m6i
qu6c gia thlJc hi~n Di€u l~ Y t~ qu6c t~, m~ng luai van phong dap ung khftn c§.p
khu VlJCASEAN, t6ng hqp tinh hinh dich trong nuac va qu6c t~, thuemg xuyen
bao cao Lanh d~o B9 Y t~, Lanh d~o Chinh phu va cac dan vi lien quan.
- Chi d~o cac dan vi y t~ tang cuang vi~c giam sat dich b~nh t~i cua khftu,
ca s&y t~, c9ng d6ng, d~c bi~t t6 chuc giam sat ch~t che b&ng may do than nhi~t
tu xa va quan sat tinh tr~ng suc kh6e d6i vai cac hanh khach nh~p canh v€ tu
thanh ph6
vu
Han, tinh H6 Bic, Trung Qu6c va vung co dich; phat hi~n
sam,
cach ly va xu ly kip thai cac truemg hqp nghi nga mic b~nh, khong de b~nh lay
Ian ra c9ng d6ng.
- Trien khai K~ ho~ch dap (mg phong ch6ng b~nh viem ph6i c§.pdo chung
mai cua vi rut corona vai 3 tinh hu6ng di~n bi~n dich b~nh tai cac dia phuang,
dan vi y t~ cac tinh, thanh ph6.
- Duy tri muc ho~t d9ng canh bao cua Trung tam dap (mg khftn cfrp SlJ
ki~n y t~ cong c9ng Vi~t Nam, t6 chuc danh gia nguy ca dich b~nh lay truy€n
vao Vi~t Nam vai SlJ tham gia cua cac chuyen gia qu6c t~ (WHO, US.CDC,
FAO) va cac don vi lien quan d~ kip thai d~ xuat cac hoat dong phong, chong
dich phu hQ'P.
- Chi dao cac dan vi y t€ d~y manh thuc hien giam sat viem phoi nang,
giam sat dua van su kien tai cac co
So'
kham chua benh va cong d6ng.
- Ti€p tuc t6 chirc cac dean cong tac tnrc ti€p di kiern tra, giarn sat, danh
gia viec chi dao va cong tac chuan bi, s£n sang phong chong dich benh, truce h€t
t~p trung van cac dia phirong co cira khau Ian va co dirong bien gioi giap voi
Trung Quoc,
2. Cue Quan
ly
Kham, chfra b~nh
- Chi dao, don d6c tc1tca co
So'
kham chua benh trong h~ thong di~u tri nr
Trung uong d€n dia phuong tang cuong giam sat d~ cach ly ngay truang hgp
nghi nga m~c b~nh, d~c bi~t chu
y
khai thac ti~n
Slr
nguai b~nh rung cu tru ho~c
d€n ru thanh ph6
va
Han, H6 B~c, Trung QU6c va vUng co dich trong vong 14
ngay.
- Chi d~o thvc hi~n phan tuy€n s£n sang thu dung, cach Iy, cc1pclm, di€u
tri b~nh nhan, chi chuy~n tuy€n di€u tri khi cftn thi€t d~ h~n ch€ d€n muc thc1p
nhc1tsv lay Ian cua dich b~nh; thvc hi~n ch~t che ki~m smit nhiem khu~n, phong
ch6ng lay nhiem cheo t~i cac cac cO'
So'
kham b~nh, chua b~nh, xay dvng
phuong an
rna
r9ng di~u tri trong truang hQ'Pdich b~nh Ian r9ng.
3. Vt} Truy~n thong va Thi <lua, khen thU'(yng
- Kip thai cung cc1pthong tin v€ tinh hinh dich b~nh va cac bi~n phap
phong ch6ng tai cac bao, dai; thuang xuyen c~p nh~t cac khuy€n cao d~ truy€n
thong cho nguai dan, c9ng d6ng v€ dich b~nh va chu d9ng thvc hi~n cac bi~n
phap phong ch6ng phli hgp, tranh gay hoang mang
10
l~ng.
- Ph6i hQ'P cac cO'quan bao chi thvc hi~n cong tac truy~n thong phong
ch6ng dich b~nh, cung cc1pthong tin cho bao chi thuang xuyen ho~c d9t xUc1tv~
tinh hinh dich b~nh va cac bi~n phap phong ch6ng, chuy~n tai cac thong di~p
truy€n thong d€n nguai dan va C9ng d6ng, t6 chuc cac tQa dam, giao luu trvc
tuy€n, xay dvng cac phong sv, tin bai va mai bao chi tham gia cac ho~t d9ng
phong, ch6ng dich b~nh.
4. Vt} HQ'p tac quac t~
- Ph6i hQ'Pvai cac cO'quan chuc nang thu9C B9 ngo~i giao thu th~p cac
thong tin v€ tinh hinh dich va cac bi~n phap phong ch6ng cua cac nuac ru cac
don vi ngo~i giao cua Vi~t Nam t~i nuac ngoai.
- Dftu m6i lien h~, huy d9ng sv h6 trQ'til' cac T6 chuc qu6c t€ cho cong tac
phong ch6ng dich b~nh (tli chinh, kg thu~t, sinh ph:1m, thu6c, hoa chc1t,trang
thi€t bi phong ch6ng dich).
2
5. V1}K~ hoach - Tai chinh
- T6ng hop nhu c~u kinh phi phong chong dich tren co So'd~ nghi cua C\lC
y
t~ du phong, cac dan vi thuoc BQY t~, cac BQ, nganh lien quan trinh co quan
co tham quyen phe duyet.
- Huang d~n cac dan vi, dia phuong thuc hien cac che dQ, chinh sach cho
cac can bQ tham gia cong tac phong chong dich va l~p k~ hoach kinh phi phong
chong dich benh.
6. Vi~n V~ sinh djch t~, Vi~n Pasteur
- Dfty manh cac hoat dong chi dao, h6 tro chuyen mon cho cac Trung tam
Kiem soat benh t~t, Trung tam Y t~ du phong, Trung tam Kiem dich y t~ quoc t~
cac tinh, thanh ph6 va cac co So'kham chua benh tang cuong giam sat, dieu tra
dich t~, lfty m~u, bao quan, van chuyen m~u b~nh phftm de dam bao an toan sinh
hQc, chftt luqng m~u b~nh phftm, chu dQng phM hi~n sam cac truemg hQ'Pnghi
nga nhi~m t~i cac cua khftu, cQng d6ng va t~i cac ca So'kham chua b~nh de thlJc
hi~n cach ly,
xu
1;'sam, tri~t de, h~n ch~ t6i da SlJlay Ian trong cQng d6ng.
- Chi d~o cac tinh, thanh ph6 tang cuemg giam sat, lfty m~u xet nghi~m tftt
ca cac twemg hqp nghi nga m~c b~nh; giam sat, thea d5i tinh tr~ng suc kh6e tftt
ca nhfrng nguai co ti~p xuc g~n vai twemg hqp b~nh trong vong 14 ngay ke
ill
l~n ti~p xuc cu6i cung.
- Chu dQng lien h~ ch~t che vai cac phong xet nghi~m chuftn thuc cua T6
chuc Y t~ th~ giai, Trung tam Kiem soat va phong ngua b~nh t~t Hoa Ky h6 trQ'
bQ m6i, chUng duang, sinh phftm, c~p nh~t quy trinh xet nghi~m, s~n sang trang
thi~t bi dam bao xet nghi~m chftn doan xac dinh tac nhan chung mai cua vi rut
Corona.
- T6 chuc t~p huftn chuyen mon ky thu~t giam sat, phong va ch6ng dich
b~nh cho cac dia phuang trong khu VlJCph\l trach.
- Ti~p t\lC dfty m~nh trien khai giam sat giam sat viem ph6i n~ng do vi rut
va giam sat dlJa vaG SlJki~n t~i cac ca So'y t~ va cQng d6ng.
- Dam bao hoa chftt khu khuftn, thi~t bi, v~t tu chuyen d\lng, s~n sang cac
dQi dap ung nhanh phong ch6ng dich de h6 trQ'dia phuang
xu
1;'tri~t de 6 dich,
khong de dich Ian rQng.
7. Trung dim Truy~n thong giao d1}c
SITC
khoe Trung U'O'ng
- Xay dlJng cac thong di~p truy~n thong, tai li~u truy~n thong, san phftm
truy~n thong m~u v~ phong ch6ng dich b~nh
(to'
rai, ap phich, tranh gftp, pano,
clip phat thanh, truyen hinh ...) tuyen truy~n v~n dQng nhan dan phong ch6ng
dich b~nh.
3
Đánh giá bài viết
1 107

Bài liên quan

0 Bình luận
Sắp xếp theo