Chỉ đạo mới nhất của Hà Nội về việc đeo khẩu trang của học sinh

Tăng cường phòng chống dịch Covid trong trường học

Các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học vừa được Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hà Nội ban hành tại Công văn 4243/SGDĐT-CTTT ngày 04/12/2020.

Để bảo đảm an toàn trường học trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Công văn yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh tiếp tục thực hiện thường xuyên đeo khẩu trang từ nhà đến trường và từ trường về nhà.

Song song với đó là thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế gồm khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế. Hạn chế tổ chức các hoạt động tập trung đông người nếu thật sự không cần thiết.

Đồng thời, các trường học phải bảo đảm cơ sở vật chất, trang bị y tế, vệ sinh môi trường như thiết bị đo thân nhiệt, nước sát khuẩn, nơi rửa tay bằng nước sạch và xà phòng… Rà soát, bổ sung kịp thời nước sát khuẩn hoặc xà phòng và các vật dụng khác để chuẩn bị cho các buổi học tiếp theo.

Ngoài ra, thực hiện nghiêm túc việc cài đặt, triển khai ứng dụng “an toàn Covid”. Kịp thời phát hiện các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó thở hoặc nghi ngờ mắc Covid-19 trong trường học. Hạn chế người lạ ra vào nhà trường. Nếu có nhu cầu thì bắt buộc phải chấp hành tốt quy định về phòng chống dịch như đo thân nhiệt, đeo khẩu trang…

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: /SGDĐT-CTTT
V/v tăng cường các biện pháp
phòng, chống dịch COVID-19
trong trường học
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày tháng 12 năm 2020
Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã;
- Các đơn vị trường học trực thuộc;
- Các trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1699/CĐ-
TTg ngày 02/12/2020 về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-
19; của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tại Công văn số 5210/BGDĐT-GDTC
ngày 02/12/2020 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-
19 trong trường học; của Chủ tịch UBND thành phố Nội tại Công điện khẩn
số 08/CĐ-UBND ngày 03/12/2020, của UBND Thành phố Công văn số
5628-KGVX ngày 03/12/2020 vviệc tăng cường công tác phòng, chống dịch
COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Để đảm bảo an toàn trường học trước diễn biến phức tạp của dịch
COVID-19, Giám đốc Sở GDĐT yêu cầu Trưởng phòng GDĐT các quận,
huyện, thị xã; Thủ trưởng các đơn vị trường học trực thuộc; Giám đốc các trung
tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố thực
hiện tốt các nội dung sau:
1. Thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo về công tác phòng chống dịch
COVID-19 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GDĐT, UBND Thành phố về công
tác phòng chống dịch COVID-19. Tăng cường tuyên truyền các biện pháp
phòng, chống dịch cho cán bộ, giáo viên, nhân viên học sinh trong trường
học. Thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế (gồm khẩu trang - khử khuẩn
- khoảng cách - không tụ tập - khai báo y tế).
2. Hạn chế tổ chức các hoạt động tập trung đông người nếu không thực sự
cần thiết; trường hợp tổ chức thì phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng
chống dịch, phải tuân thủ yêu cầu, hướng dẫn của quan y tế, Ban Chỉ đạo
phòng chống dịch COVID-19. Lưu ý: Khi tổ chức các sự kiện, hoạt động có tiếp
xúc với người đến từ nước ngoài, nhất từ các nước nguy cao phải ý
kiến phê duyệt của cơ quan y tế.
3. Đảm bảo cơ sở vật chất, trang bị y tế, vệ sinh môi trường tại trường học
như: thiết bị đo thân nhiệt, nước sát khuẩn, nơi rửa tay bằng nước sạch
phòng..., xây dựng phương án bảo đảm sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, nhân
viên học sinh trong trường học. Duy trì thực hiện vệ sinh, khử khuẩn trường,
lớp theo quy định; rà soát, bổ sung kịp thời nước sát khuẩn hoặc xà phòng và các
vật dụng cần thiết để chuẩn bị cho các buổi học tiếp theo. Cán bộ, giáo viên,
4243
04
nhân viên, học sinh tiếp tục thực hiện thường xuyên việc đeo khẩu trang tnhà
đến trường và từ trường về nhà.
4. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý dạy
và học. Thực hiện nghiêm túc việc cài đặt, triển khai ứng dụng “An toàn
COVID” theo yêu cầu tại Công văn số 3911/SGDĐT-CTTT ngày 09/11/2020
của Sở GDĐT về việc cài đặt sử dụng hệ thống hỗ trợ phòng, chống dịch
COVID-19 và thực hiện báo cáo theo quy định.
5. Phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế tại địa phương để triển khai thực hiện
hiệu quả các biện pháp bảo đảm an toàn trước tình hình dịch COVID-19 diễn
biến phức tạp. Kịp thời phát hiện các trường hợp biểu hiện sốt, ho, khó thở
hoặc nghi ngờ mắc COVID-19 trong trường học, báo cáo ngay với quan Y tế
địa phương và thực hiện theo hướng dẫn xử lý trường hợp nghi ngờ mắc
COVID-19 trong trường học. Hạn chế người lạ ra vào nhà trường, nếu nhu
cầu liên hệ phải chấp hành tốt quy định về phòng chống dịch (đo thân nhiệt, đeo
khẩu trang, sát khuẩn....).
Sở GDĐT đề nghị Trưởng phòng GDĐT các quận, huyện, thị xã; Thủ
trưởng các đơn vị trường học trực thuộc; Giám đốc các trung tâm giáo dục nghề
nghiệp-giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố nghiêm c triển khai
thực hiện các nội dung trên chịu trách nhiệm về công tác phòng chống dịch
COVID-19 của đơn vị thuộc phạm vị quản lý, kịp thời báo cáo những tình
huống bất thường (nếu có) về Sở GDĐT qua email: [email protected]oiedu.vn.
Thông tin trao đổi: Đồng chí Đinh Đức Chính, Chuyên viên Phòng Chính
trị, tư tưởng, Sở GT, điện thoại 0904010044./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ GDTC;
- VP UBND TP;
- Sở Y tế HN;
- UBND các Q, H, TX;
- Trung tâm y tế các Q, H, TX;
- Đ/c Giám đốc Sở;
- Đ/c PGĐ PX Tiến;
- Các phòng thuộc Sở;
- Lưu: VT, CTTT.
Ký bởi Sở Giáo dục và Đào tạo
Thành phố Hà Nội
Giờ ký: 2020-12-
04T08:38:37.0856291+07:00
Đánh giá bài viết
1 35
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo