Bộ Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật

Dự thảo Bộ Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật

Bộ VHTT&DL vừa đăng tải lên Cổng thông tin điện tử Dự thảo quyết định về việc ban hành Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật để lấy ý kiến nhân dân từ nay đến hết ngày 28/11.

Dự thảo Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật gồm 3 chương, 11 điều nhằm quy định các chuẩn mực hành vi ứng xử đạo đức đối với các cơ quan, tổ chức và các cá nhân liên quan đến hoạt động nghệ thuật.

Nội dung chi tiết Dự thảo Bộ Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, mời các bạn xem trên file PDF hoặc file tải về.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

BỘVĂNHÓA,THỂTHAOVÀDULỊCH
Số: /QĐ-BVHTTDL
CỘNGHOÀXÃHỘICHỦNGHĨAVIỆTNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày tháng năm 2021
DỰ THẢO
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy tắc ứng xử
của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật
BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Bộ
Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 2215/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Thủ
tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 76-KL/TW
ngày 04 tháng 6 năm 2020 của Bộ Chính trị khóa XII về việc tiếp tục thực hiện
Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Ban Chấp hành Trung
ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp
ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy tắc ứng xử của người
hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, thủ
trưởng các đơn vị thuộc Bộ, thủ trưởng các quan, đơn vị, tổ chức, nhân
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều3;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Bộ trưởng; các Thứ trưởng;
- Các Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội;
- Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNTVN;
- Các Hội Văn học Nghệ thuật chuyên ngành;
- UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Sở: VHTTDL, VHTTTTDL,VHTT;
- Cục ĐA; Cục MTNA&TL; Cục VHCS
- Cổng TTĐT; Báo Văn hóa; Báo ĐT Tổ quốc;
- Lưu: VT, NTBD, TĐg (200).
BỘ TRƯỞNG
Nguyn Văn Hùng
2
QUY TC NG X
CỦA NGƯI HOT ĐNG TRONG LĨNH VỰC NGHTHUẬT
(Kèm theo Quyết đnh s /QĐ-BVHTTDL ngày tháng năm 2021 của
Bộ trưng BVăn hóa, Ththao và Du lịch)
CHƯƠNG I
MỤC ĐÍCH, PHM VI, ĐI TƯNG
Điu 1. Mc đích
Xác đnh các chun mực hành vi ng xđạo đc, nhm thng nht nhn
thức, hành đng của các quan, tchc, nhân liên quan đến lĩnh vc ngh
thut và toàn xã hi;
Khuyến khích, phát huy, lan ta các giá trtốt đẹp theo tinh thn “nhân
cái đp, dp cái xu”, lấy tích cc đy lùi tiêu cực;
Góp phn khẳng đnh vai trò, trách nhim của ngưi hot đng ngh thut
góp phần xây dựng và phát trin văn hóa, con ngưi Vit Nam, đáp ng yêu cu
phát trin bn vng đt nưc.
Điu 2. Phm vi và đối tưng áp dng
1. Phm vi áp dng: Hành vi ng xử của ngưi hot đng nghthut trong
hot đng nghnghip, đối vi đng nghip, vi công chúng, khán giả, khi tham
gia công tác xã hi, báo chí, truyn thông và mạng xã hi.
2. Đi tưng áp dng: Ngưi hot đng trong lĩnh vc nghthut.
Điu 3. Gii thích tng
Trong Quy tc này, các tngi đây đưc hiu như sau:
1. Lĩnh vc nghthut gm nghthut biu din, đin nh, mthut
nhiếp nh.
2. Hành vi ng x nhng phát ngôn, tác phong, li sng, sdụng trang
phục của ngưi hot đng trong lĩnh vc nghthut.
CHƯƠNG II
QUY TC NG X
Điu 4. Quy tắc ứng xchung
1. Đặt li ích ca dân tc, quc gia lên trên hết, trưc hết, trng danh d,
đề cao trách nhim công dân, trách nhim ca ngưi hot đng nghthut;
2. Thc hin đúng các quy đnh ca pháp lut theo tinh thn “thưng tôn
pháp lut”, tôn trng quyn và li ích hp pháp ca các tchc, cá nhân; không
làm tn hi uy tín ca tp th, sc khe, danh d, nhân phm ca ngưi khác.
3. Gigìn phm cht đo đc, uy tín, danh d, tiếp nhn x thông
tin văn minh, hiu quphù hp vi chun mc đo đc hi, thun phong m
tục và truyn thng văn hóa Vit Nam.
3
Điu 5. Quy tắc ứng xtrong hot đng nghnghip
1. khát vng cng hiến cho sự nghiệp phát triển nghthuật, luôn tìm
tòi cái mi, cái hay để phn ánh chân thực, sinh đng cuc sng nhằm sáng to
nhng tác phm nghthut có giá tr ng, thm m, góp phn nâng cao đi
sống văn hóa tinh thn ca Nhân dân.
2. Lấy giá trị chân - thiện - mỹ làm mục tiêu, động lực để lan tỏa tinh
thần, sứ mệnh của nghệ thuật, góp phần hình thành nhân cách, lý tưởng sống tốt
đẹp, tình yêu quê hương, đất nước trong mỗi người và cộng đồng xã hội.
3. Không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức, nâng cao nhận thức chính trị,
trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp; khuyến khích khai thác các phương
pháp sáng tạo, thể nghiệm mới, phù hợp với giáo dục, định hướng thẩm mỹ cho
giới trẻ; tiếp thu tinh hoa nghệ thuật thế giới, tiếp nhận chọn lọc các khuynh
hướng, trào lưu nghệ thuật của nước ngoài để xây dựng phát triển nghệ thuật
Việt Nam tiên tiến, hiện đại, đồng thời phát huy làm giầu thêm bản sắc văn
hóa dân tộc.
4. Gigìn danh hiu, hình nh, sử dụng trang phc, hóa trang phù hp vi
mục đích, ni dung hot đng nghthut.
5. Góp phần quảng bá văn hóa đất nước con người Việt Nam, giữ gìn tình
hữu nghị, đoàn kết quốc tế, không làm tổn hại đến lợi ích, an ninh, chủ quyền
quốc gia, tuân thủ pháp luật nước sở tại khi tham gia các hoạt động nghệ thuật ở
nước ngoài.
6. Đấu tranh chống lại cái xấu, những hành vi tiêu cực, lệch chuẩn trong
đời sống hội; nhận thức, quan điểm đúng trước những biểu hiện lệch lạc,
đánh mất bản sắc văn hoá dân tộc trong khuynh hướng sáng tác và biểu diễn.
7. Không sáng tác, phổ biến, lưu hành, biểu diễn những tác phẩm gây tác
động tiêu cực đến tưởng, thẩm mỹ của công chúng; vi phạm các quy định
pháp luật.
Điều 6. Quy tắc ứng xử đối với đồng nghiệp
1. Tôn kính các lớp nghệ sỹ đi trước theo truyền thống“tôn sư, trọng
đạo”, kế tục, trao truyền giá trị tốt đẹp cho các thế hệ người hoạt động nghệ
thuật giữ nghề, trọng nghề, vì danh dự của người làm nghề.
2. Tôn trọng, bảo vệ uy tín của đồng nghiệp trước công chúng, khán giả
hội; đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp đỡ đồng nghiệp trong quá trình
hoạt động nghệ thuật.
3. Chân thành hợp tác, cùng nhau phát huy tài năng, nâng cao trình độ
chuyên môn nghề nghiệp; chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm đối với người mới hoạt
động nghệ thuật.
4. Trung thực, trách nhiệm trong phát ngôn, bày tỏ, chia sẻ quan điểm,
không gây mâu thuẫn, cạnh tranh lành mạnh, không gây tổn hại đến uy tín,
quyền lợi hợp pháp của đồng nghiệp.
Đánh giá bài viết
1 135

Bài liên quan

0 Bình luận
Sắp xếp theo