Mẫu TP-TGPL-3B: Đơn đề nghị thay đổi nội dung đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý

Mẫu TP-TGPL-3B: Đơn đề nghị thay đổi nội dung đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý

Mẫu TP-TGPL-3B: Đơn đề nghị thay đổi nội dung đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý là mẫu đơn đề nghị được tổ chức đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý gửi tới Sở Tư pháp về việc đề nghị thay đổi nội dung đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý. Mẫu được ban hành kèm theo Quyết định 03/2007/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp ban hành một số biểu mẫu dùng trong hoạt động trợ giúp pháp lý. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn đề nghị thay đổi nội dung đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý tại đây.

Mẫu TP-TGPL-3C: Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý

Mẫu TP-TGPL-3D: Thông báo chấm dứt tham gia trợ giúp pháp lý

Đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý

Mẫu TP-TGPL-3B: Đơn đề nghị thay đổi nội dung đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý

Mẫu TP-TGPL-3B: Đơn đề nghị thay đổi nội dung đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý

Nội dung cơ bản của mẫu TP-TGPL-3B: Đơn đề nghị thay đổi nội dung đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý như sau:

Mẫu TP-TGPL-3B

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THAM GIA TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố)..................................

1. Tổ chức đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý (TGPL) (tên gọi đầy đủ ghi bằng chữ in hoa):

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

Tên giao dịch hoặc tên viết tắc (nếu có): ..................................................................

..............................................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ...............................................................................................

Điện thoại: ......................................Fax: ............................Email: ..........................

2. Giấy đăng lý tham gia TGPL số: ..................................do: ...................................

cấp ngày: ...............................................................................................................

3. Đại diện là ông (bà) (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa): ........................................

..............................................................................................................................

Chức danh: ............................................................................................................

Điện thoại: .................................Fax: ................................Email: ...........................

4. Đã đăng ký tham gia TGPL như sau:

4.1. Về người được TGPL:

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

4.2. Về hình thức TGPL:

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

4.3. Về lĩnh vực TGPL:

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

4.4. Về phạm vi TGPL:

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

5. Nay đăng ký tham gia TGPL với nội dung mới như sau:

5.1. Về người được TGPL:

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

5.2. Về hình thức TGPL:

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

5.3. Về lĩnh vực TGPL:

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

5.4. Về phạm vi TGPL:

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

Gửi kèm theo đơn Giấy đăng ký tham TGPL.

............., ngày......tháng....năm....
ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)
Đánh giá bài viết
1 131
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo