Mẫu số 27-HC: Thông báo về yêu cầu trình bày lý do kháng cáo quá hạn

Mẫu số 27-HC: Thông báo về yêu cầu trình bày lý do kháng cáo quá hạn

Mẫu số 27-HC: Thông báo về yêu cầu trình bày lý do kháng cáo quá hạn là mẫu thông báo được tòa án nhân dân lập ra và gửi tới cá nhân, tổ chức yêu cầu về việc trình bày lý do kháng cáo quá hạn. Mẫu thông báo được ban hành kèm theo Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng hành chính. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về thông báo yêu cầu trình bày lý do kháng cáo quá hạn tại đây.

Mẫu số 25-HC: Giấy xác nhận đã nhận đơn kháng cáo vụ án hành chính

Mẫu số 24-HC: Đơn kháng cáo vụ án hành chính

Mẫu số 20-HC: Biên bản phiên tòa sơ thẩm vụ án hành chính

Mẫu số 27-HC: Thông báo về yêu cầu trình bày lý do kháng cáo quá hạn

Mẫu số 27-HC: Thông báo về yêu cầu trình bày lý do kháng cáo quá hạn

Nội dung cơ bản của mẫu số 27-HC: Thông báo về yêu cầu trình bày lý do kháng cáo quá hạn như sau:

Mẫu số 27-HC (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐTP
ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

TÒA ÁN NHÂN DÂN...... (1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------
Số:.../....../TB-TA .............., ngày...tháng....năm.....

THÔNG BÁO
VỀ YÊU CẦU TRÌNH BÀY LÝ DO KHÁNG CÁO QUÁ HẠN

Kính gửi: (2)............................................................................

Địa chỉ: (3)..............................................................................

Sau khi nhận đơn kháng cáo của (4)...................kháng cáo đối với bản án (quyết định) sơ thẩm số:..../.... (5)/HC-ST ngày.....tháng.....năm.... của Tòa án nhân dân................. về..................................................................................

Xét thấy đơn kháng cáo đã quá thời hạn quy định tại Điều 206 của Luật tố tụng hành chính, nhưng chưa trình bày rõ lý do, chưa có tài liệu, chứng cứ chứng minh cho lý do nộp đơn kháng cáo quá hạn là chính đáng;

Căn cứ vào khoản 2 Điều 207 của Luật tố tụng hành chính;

Tòa án nhân dân(6) ......................yêu cầu: (7)..................... trình bày rõ lý do kháng cáo quá hạn bằng văn bản và nộp cho Tòa án kèm theo những tài liệu, chứng cứ (nếu có) để chứng minh cho lý do nộp đơn kháng cáo quá hạn là chính đáng trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Thông báo này.

Hết thời hạn trên đây, nếu (8) ............... không nộp các tài liệu theo yêu cầu của Tòa án, thì Tòa án cấp sơ thẩm sẽ gửi đơn kháng cáo quá hạn cho Tòa án cấp phúc thẩm xem xét theo thủ tục chung.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu hồ sơ vụ án

THẨM PHÁN
(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 27-HC:

(1) và (6) Ghi tên Tòa án ra thông báo về yêu cầu trình bày lý do kháng cáo quá hạn. Nếu là Tòa án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Tòa án nhân dân huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Tòa án nhân dân huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội); nếu là Tòa án nhân dân cấp tỉnh, thì cần ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội).

(2) và (3) Nếu người kháng cáo là cá nhân, thì ghi họ tên, địa chỉ của cá nhân đó; nếu người kháng cáo là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên, địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó. Cần lưu ý đối với cá nhân thì tuỳ theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị trước khi ghi họ tên (ví dụ: Kính gửi: Anh Trần Văn B).

(4), (7), và (8) Nếu người kháng cáo là cá nhân, thì tuỳ theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị như hướng dẫn tại điểm (2) mà không phải ghi họ tên (ví dụ: của Ông; của Bà); nếu là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên của cơ quan, tổ chức đó như hướng dẫn tại điểm (2).

(5) Ghi số, năm ra bản án, quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật.

Đánh giá bài viết
1 34
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo