Mẫu quyết định cấm thi

Mẫu quyết định cấm sinh viên kiểm tra kết thúc học phần

Mẫu quyết định cấm sinh viên kiểm tra kết thúc học phần là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc cấm sinh sinh tham gia kỳ thi kết thúc học phần. Mẫu quyết định nêu rõ thông tin của các sinh bị cấm thi, lý do cấm thì, môn thi bị cấm... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu quyết định cấm thi tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định cấm sinh viên kiểm tra kết thúc học phần như sau:

TRƯỜNG .................

KHOA: .......................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: .............
V/v cấm sinh viên kiểm tra kết thúc học phần hệ……..

..........., ngày...tháng...năm...

- Căn cứ Quyết định số ………………., ngày ........................................

- Theo đề nghị của Giáo viên chủ nhiệm, Giáo viên bộ môn, cán bộ phụ trách lớp;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Những sinh viên có tên sau đây bị cấm kiểm tra kết thúc học phần:

TT

Họ tên

Lớp

MSSV

Ngày sinh

Lí do cấm kiểm tra

1

2

(Danh sách này có ….. sinh viên bị cấm kiểm tra kết thúc học phần)

Điều 2: Những sinh viên có tên trên liên hệ văn phòng khoa …........................... để tiến hành làm thủ tục đăng kí học lại học phần trên (liên hệ……).

Điều 3: Ban cán sự lớp, Giáo viên chủ nhiệm, Giáo viên bộ môn và những sinh viên có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Phòng đào tạo;

- Lưu Vp khoa.

TRƯỞNG KHOA

GVCN/GVBM/ CBPT

Mẫu quyết định cấm sinh viên kiểm tra kết thúc học phần

Mẫu quyết định cấm sinh viên kiểm tra kết thúc học phần

Đánh giá bài viết
1 123
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo