Mẫu phiếu xác nhận của nhà khoa học

Phiếu xác nhận của nhà khoa học

Mẫu phiếu xác nhận của nhà khoa học là mẫu phiếu được các nhà khoa học lập ra để xác nhận về việc đã xem xét và thông qua kế hoạch nghiên cứu của thí sinh. Mẫu phiếu xác nhận nêu rõ thông tin của thí sinh tham gia, thông tin của nhà khoa học, nội dung xác nhận... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu phiếu xác nhận của nhà khoa học tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu phiếu xác nhận của nhà khoa học như sau:

PHIẾU XÁC NHẬN CỦA NHÀ KHOA HỌC

(Yêu cầu đối với các nghiên cứu về con người, động vật có xương sống, tác nhân sinh học nguy hiểm

chất bị kiểm soát theo luật ma túy. Phải được hoàn thành và kí trước khi học sinh bắt đầu thí nghiệm)

Họ và tên học sinh: .......................................................................................

Tên dự án: ....................................................................................................

Kê khai của nhà khoa học chuyên ngành: ....................................................

Họ và tên nhà khoa học: ...............................................................................

Chuyên ngành: ........................................... Bằng cấp: .................................

Kinh nghiệm/sự đào tạo liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu của học sinh: ...

Chức vụ: ..................................................... Cơ quan công tác: ....................

Địa chỉ ......................................................... Email/điện thoại ........................

1) Ông/bà đã tìm hiểu quy chế của cuộc thi liên quan đến dự án chưa? Có Không

2) Những gì sau đây sẽ được sử dụng?

a) Các chủ đề về con người Có Không

b) Động vật có xương sống Có Không

c) Tác nhân sinh học nguy hiểm (Vi sinh vật, rDNA, mô, máu…)? Có Không

d) Các chất bị kiểm soát theo luật ma túy? Có Không

3) Nghiên cứu này có phải là một phần của nghiên cứu lớn hơn? Có Không

4) Ông/bà có phải là người hướng dẫn trực tiếp học sinh không? Có Không

a) Nếu không, ai là người được bổ nhiệm hướng dẫn trực tiếp? ....................

b) Kinh nghiệm/sự đào tạo của người hướng dẫn được bổ nhiệm: ................

Xác nhận của nhà khoa học chuyên ngành:

Tôi xác nhận rằng tôi đã xem xét và chấp thuận Kế hoạch nghiên cứu trước khi bắt đầu thí nghiệm. Nếu học sinh hoặc người hướng dẫn được bổ nhiệm không được đào tạo về các thủ tục cần thiết, tôi sẽ đảm bảo việc đào tạo họ.
Tôi sẽ đưa ra lời khuyên và hướng dẫn trong quá trình nghiên cứu. Tôi có kiến thức làm việc về các kĩ thuật được sử dụng bởi học sinh trong Kế hoạch nghiên cứu. Tôi hiểu rằng cần phải có một người hướng dẫn được bổ nhiệm khi học sinh không tiến hành thí nghiệm dưới sự hướng dẫn trực tiếp của tôi. Ngày: ……………………

Nhà khoa học

Họ và tên: ………………………………………..

Xác nhận của người hướng dẫn khi nhà khoa học không thể hướng dẫn trực tiếp

Tôi xác nhận rằng tôi đã xem xét Kế hoạch nghiên cứu và đã được huấn luyện về các kĩ thuật được sử dụng bởi học sinh, tôi sẽ hướng dẫn trực tiếp học sinh.

Ngày: ……………………………..

Người hướng dẫn

Họ và tên:………………………………..

Điện thoại:……………………………….

Email: …………………………………...

Phiếu xác nhận của nhà khoa học

Phiếu xác nhân của nhà khoa học

Đánh giá bài viết
1 78
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo