Mẫu lệnh kê biên tài sản

Lệnh kê biên tài sản

Mẫu lệnh kê biên tài sản là mẫu bản lệnh kê được lập ra để kê biên tài sản. Mẫu lệnh kê nêu rõ người nhận lệnh kê biên tài sản, tài sản được kê biên... Mẫu được ban hành theo Thông tư 61/2017/TT-BCA của Bộ Công an. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu lệnh kê biên tài sản như sau:

...........................................

...............................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ................

....................., ngày...... tháng...... năm........

LỆNH KÊ BIÊN TÀI SẢN

Tôi: .....................................................................................................................

Chức vụ: ............................................................................................................

Căn cứ Quyết định khởi tố bị can số:.................. ngày .... tháng... năm .... của .............

Căn cứ ..............................................................................................................

Căn cứ Điều 36 và Điều 128 Bộ luật Tố tụng hình sự,

RA LỆNH:

Kê biên tài sản: ............................................. tại: ................................ của: ............

Họ tên: ........................................................................ Giới tính: ......................

Tên gọi khác: .....................................................................................................

Sinh ngày ............ tháng ............ năm ...................... tại: .................................

Quốc tịch: ................................................; Dân tộc: ........................; Tôn giáo: ............

Nghề nghiệp: ....................................................................................................

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: ......................................................................

cấp ngày............ tháng ............ năm ................... Nơi cấp: .............................

Nơi cư trú .........................................................................................................

Phân công ông/bà: ....................................................................... tổ chức thi hành Lệnh này.

Tài sản kê biên giao cho ông/bà (*) ................................................................

có trách nhiệm bảo quản cho đến khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Nếu có hành vi tiêu dùng, chuyển nhượng, đánh tráo, cất giấu hoặc hủy hoại tài sản bị kê biên thì phải chịu trách nhiệm theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Nơi nhận:

- VKS ..............................

- Ông/bà được phân công tổ chức thi hành;

- Ông/bà bảo quản tài sản kê biên;

- Hồ sơ 2 bản.

...........................................

(*) Ghi rõ chủ tài sản, người quản lý hợp pháp hoặc người thân thích của bị can.

Lệnh kê biên tài sản

Lệnh kê biên tài sản

Đánh giá bài viết
1 45
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo