Mẫu giấy xác nhận tham gia Hội thảo/ Khóa học kỹ năng

Mẫu giấy xin xác nhận tham gia hội thảo

Mẫu giấy xác nhận tham gia Hội thảo/ Khóa học kỹ năng dành cho sinh viên xin nhà trường xác nhận đã tham gia lớp học kỹ năng hoặc buổi hội thảo do nhà trường tổ chức. Mẫu bao gồm thông tin sinh viên, mã số sinh viên, lớp, khoa.... Mời các bạn tham khảo.

Nội dung của mẫu giấy xác nhận tham gia Hội thảo/ Khóa học kỹ năng

Trường……………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….………, ngày……tháng……năm 20….

ĐƠN XIN XÁC NHẬN THAM GIA HOẠT ĐỘNG HỘI THẢO

Kính gửi:

………………………………………………

Tôi tên là:.....................Ngày sinh: ………………………...

Mã số sinh viên:..........................................

Lớp: ……………….…………..Khoa/ Viện:........................

Nay em làm đơn này để xin xác nhận đã tham gia………buổi hội thảo/ khóa học kỹ năng: ……………

Ngày…………… ……………học kỳ……………của năm học………………………..

Lý do: …………………………………………………………………………………....

Kính đề nghị …………………………………………. xem xét và xác nhận./.

……………………………………………….

Sinh viên

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu giấy xác nhận tham gia Hội thảo/ Khóa học kỹ năng

Mẫu giấy xác nhận tham gia Hội thảo/ Khóa học kỹ năng

Đánh giá bài viết
1 676
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo