Mẫu giấy xác nhận chi nhánh, văn phòng đại diện đăng ký tạm ngừng hoạt động

Mẫu giấy xác nhận về việc chi nhánh, văn phòng đại diện đăng ký tạm ngừng hoạt động

Mẫu giấy xác nhận chi nhánh, văn phòng đại diện đăng ký tạm ngừng hoạt động là mẫu giấy xác nhận được lập ra để xác nhận về việc chi nhánh, văn phòng đại diện đăng ký tạm ngừng hoạt động. Mẫu được ban hành theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Giấy xác nhận chi nhánh, văn phòng đại diện đăng ký tạm ngừng hoạt động

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP....
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …………………

………, ngày……tháng……năm …..….

GIẤY XÁC NHẬN
Về việc chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh đăng ký tạm ngừng hoạt động

Phòng Đăng ký kinh doanh:

Địa chỉ trụ sở:

Điện thoại: ...................... Fax:

Email: .................................... Website:

Xác nhận:

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ ln hoa):

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ ghi nếu doanh nghiệp không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):

Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp:

Đăng ký tạm ngừng hoạt động từ ngày …… tháng …… năm ……….. đến ngày …… tháng …… năm ……….. đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh sau:

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa):

Mã số:

Chi nhánh chủ quản (chỉ ghi trong trường hợp đăng ký tạm ngừng hoạt động địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh):

Tên chi nhánh chủ quản:

Mã số chi nhánh/Mã số thuế:

Địa chỉ chi nhánh:

Lý do tạm ngừng:

Nơi nhận:
- Tên, địa chỉ doanh nghiệp;
- …………….;
- Lưu: .....

TRƯỞNG PHÒNG
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

Mẫu giấy xác nhận chi nhánh, văn phòng đại diện đăng ký tạm ngừng hoạt động

Mẫu giấy xác nhận chi nhánh, văn phòng đại diện đăng ký tạm ngừng hoạt động

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 11
0 Bình luận
Sắp xếp theo